Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_0AE658EE_2CFC_485f_9B0F_6E6632E99099;Hovedmodell Bergrettigheter;;diagram;20160914;Gyldig;Bergrettigheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Direktoratet for mineralforvaltning\Bergrettigheter EAID_7B401FB7_37E0_4d96_91B4_8652B927ABEC;Realisering fra SOSI-del 2;;diagram;20160914;Gyldig;Bergrettigheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Direktoratet for mineralforvaltning\Bergrettigheter EAID_EDBA9D07_730D_46be_94D2_62154A067EF7;Pakkerealisering;;diagram;20160914;Gyldig;Bergrettigheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Direktoratet for mineralforvaltning\Bergrettigheter EAID_1470B62D_6573_4983_824E_7ADB349F1359;Realiseringer fra SOSI-del 1;;diagram;20160914;Gyldig;Bergrettigheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Direktoratet for mineralforvaltning\Bergrettigheter EAID_C112409D_C468_4719_A866_06DCDC0A0B4E;BergrettighetFellesegenskaper;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;objekttype;20160914;Gyldig;Bergrettigheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Direktoratet for mineralforvaltning\Bergrettigheter EAID_EB968C9C_538D_45d3_AF58_2A32FC692187;BergrettighetGrense;Grensen beskriver den ytre definisjonen av rettigheten.;objekttype;20160914;Gyldig;Bergrettigheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Direktoratet for mineralforvaltning\Bergrettigheter EAID_FAB7F2AC_5665_4ef0_9C3B_DA2709F0FA44;Bergrettighet;Bergrettigheter gis etter lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) for undersøkelser etter, og utvinning av, statens mineraler. Definisjonen på hva dette omhandler finnes i § 7, og omhandler rettigheter gitt etter lovens Kapittel 4 og Kapittel 6.;objekttype;20160914;Gyldig;Bergrettigheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Direktoratet for mineralforvaltning\Bergrettigheter EAID_C89D92FE_CDBC_4e0c_B513_6617D74382E2;Identifikasjon;Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.;datatype;20160914;Gyldig;Bergrettigheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Direktoratet for mineralforvaltning\Bergrettigheter EAID_32AE5C25_68EE_4c8b_A129_C996885A455A;ServituttType;I denne modellen angir ServituttType hvilke klasse rettighet som er gitt ovenfor statens mineraler. Undersøkelsesrett eller utvinningsrett, som beskrevet i henholdsvis Kapittel 4 og 6 i mineralloven.;kodeliste;20160914;Gyldig;Bergrettigheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Direktoratet for mineralforvaltning\Bergrettigheter EAID_C112409D_C468_4719_A866_06DCDC0A0B4E;identifikasjon;unik identifikasjon av et objekt ;egenskap;20160914;Gyldig;Bergrettigheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Direktoratet for mineralforvaltning\Bergrettigheter\BergrettighetFellesegenskaper EAID_C112409D_C468_4719_A866_06DCDC0A0B4E;oppdateringsdato;dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. ;egenskap;20160914;Gyldig;Bergrettigheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Direktoratet for mineralforvaltning\Bergrettigheter\BergrettighetFellesegenskaper EAID_C112409D_C468_4719_A866_06DCDC0A0B4E;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;egenskap;20160914;Gyldig;Bergrettigheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Direktoratet for mineralforvaltning\Bergrettigheter\BergrettighetFellesegenskaper EAID_C112409D_C468_4719_A866_06DCDC0A0B4E;opphav;referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering;egenskap;20160914;Gyldig;Bergrettigheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Direktoratet for mineralforvaltning\Bergrettigheter\BergrettighetFellesegenskaper EAID_C112409D_C468_4719_A866_06DCDC0A0B4E;informasjon;generell opplysning Merknad: mulighet til å legge inn utfyllende informasjon om objektet;egenskap;20160914;Gyldig;Bergrettigheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Direktoratet for mineralforvaltning\Bergrettigheter\BergrettighetFellesegenskaper EAID_C89D92FE_CDBC_4e0c_B513_6617D74382E2;lokalId;lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet.;egenskap;20160914;Gyldig;Bergrettigheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Direktoratet for mineralforvaltning\Bergrettigheter\Identifikasjon EAID_C89D92FE_CDBC_4e0c_B513_6617D74382E2;navnerom;"navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking (""_"") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i ""INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register"" Eksempel: NO for Norge.";egenskap;20160914;Gyldig;Bergrettigheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Direktoratet for mineralforvaltning\Bergrettigheter\Identifikasjon EAID_C89D92FE_CDBC_4e0c_B513_6617D74382E2;versjonId;"identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som ""2007-02-12T12:12:12+05:30"" som versjonId.";egenskap;20160914;Gyldig;Bergrettigheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Direktoratet for mineralforvaltning\Bergrettigheter\Identifikasjon EAID_EB968C9C_538D_45d3_AF58_2A32FC692187;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener;egenskap;20160914;Gyldig;Bergrettigheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Direktoratet for mineralforvaltning\Bergrettigheter\BergrettighetGrense EAID_FAB7F2AC_5665_4ef0_9C3B_DA2709F0FA44;område;objektets utstrekning;egenskap;20160914;Gyldig;Bergrettigheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Direktoratet for mineralforvaltning\Bergrettigheter\Bergrettighet EAID_FAB7F2AC_5665_4ef0_9C3B_DA2709F0FA44;servituttType;I denne modellen angir ServituttType hvilke klasse rettighet som er gitt ovenfor statens mineraler. Undersøkelsesrett eller utvinningsrett, som beskrevet i henholdsvis Kapittel 4 og 6 i mineralloven.;egenskap;20160914;Gyldig;Bergrettigheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Direktoratet for mineralforvaltning\Bergrettigheter\Bergrettighet EAID_FAB7F2AC_5665_4ef0_9C3B_DA2709F0FA44;rettighetNr;Nummerering av rettigheten i DMF sitt register;egenskap;20160914;Gyldig;Bergrettigheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Direktoratet for mineralforvaltning\Bergrettigheter\Bergrettighet EAID_FAB7F2AC_5665_4ef0_9C3B_DA2709F0FA44;rettighetNavn;Navn på rettighet i DMF sitt register;egenskap;20160914;Gyldig;Bergrettigheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Direktoratet for mineralforvaltning\Bergrettigheter\Bergrettighet EAID_FAB7F2AC_5665_4ef0_9C3B_DA2709F0FA44;rettighetHaver;"Formell eier av rettighet; den person eller det firma som har søkt om undersøkelse- eller utvinningsrettighet.";egenskap;20160914;Gyldig;Bergrettigheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Direktoratet for mineralforvaltning\Bergrettigheter\Bergrettighet EAID_FAB7F2AC_5665_4ef0_9C3B_DA2709F0FA44;rettighetAreal;Totalt areal (I m2), som rettigheten strekker seg over.;egenskap;20160914;Gyldig;Bergrettigheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Direktoratet for mineralforvaltning\Bergrettigheter\Bergrettighet EAID_FAB7F2AC_5665_4ef0_9C3B_DA2709F0FA44;innsendtDato;Dato som søknad om undersøkelse- eller utvinningsrettighet ble innsendt til DMF;egenskap;20160914;Gyldig;Bergrettigheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Direktoratet for mineralforvaltning\Bergrettigheter\Bergrettighet EAID_FAB7F2AC_5665_4ef0_9C3B_DA2709F0FA44;mineralType;De statlige mineraler (liste) som man har søkt om undersøkelses- eller utvinningsrettighet for. Mineraler angis forkortet og kommaseparert.;egenskap;20160914;Gyldig;Bergrettigheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Direktoratet for mineralforvaltning\Bergrettigheter\Bergrettighet EAID_FAB7F2AC_5665_4ef0_9C3B_DA2709F0FA44;utstedtDato;Dato som søknad om undersøkelse- eller utvinningsrettighet ble innvilget av DMF;egenskap;20160914;Gyldig;Bergrettigheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Direktoratet for mineralforvaltning\Bergrettigheter\Bergrettighet EAID_FAB7F2AC_5665_4ef0_9C3B_DA2709F0FA44;forlengetDato;Dersom det er søkt om forlengelse av rettighetens levetid etter Mineralloven §23, angis dato det er innvilget forlengelse i dette feltet;egenskap;20160914;Gyldig;Bergrettigheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Direktoratet for mineralforvaltning\Bergrettigheter\Bergrettighet EAID_FAB7F2AC_5665_4ef0_9C3B_DA2709F0FA44;forlengetTilDato;Dersom det er søkt om forlengelse av rettighetens levetid etter Mineralloven §23, angir denne datoen når rettigheten faller bort.;egenskap;20160914;Gyldig;Bergrettigheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Direktoratet for mineralforvaltning\Bergrettigheter\Bergrettighet EAID_FAB7F2AC_5665_4ef0_9C3B_DA2709F0FA44;forfallsDato;Forfallsdato tilsvarer den siste dato rettighetshaver kan søke om forlengelse av rettighet, på bakgrunn av mineralloven § 22 og 23, samt § 33 og 34. Dersom DMF ikke har mottatt begrunnet søknad om forlengelse av rettighet innen utgangen av denne dato, opphører rettigheten. Dersom det da finnes en undersøkelsesrett med senere prioritetsdato i dette området, får denne nå prioritet i det arealet som falt fritt.;egenskap;20160914;Gyldig;Bergrettigheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Direktoratet for mineralforvaltning\Bergrettigheter\Bergrettighet