Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_38768791_3886_4c3b_B750_0A306967AA14;Hoveddiagram;;diagram;2.0;Foreslått;Forurenset Grunn;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Forurenset Grunn EAID_D60A9229_CC41_4064_A518_95983BF76829;Kodelister;;diagram;2.0;Foreslått;Forurenset Grunn;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Forurenset Grunn EAID_F664D8C0_C8B2_418a_AF34_7B61022568A6;Realisering SOSI del 1 og 2;;diagram;2.0;Foreslått;Forurenset Grunn;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Forurenset Grunn EAID_7AABFBA7_6E9A_4c62_B4AD_96C243936A7C;Datatyper;;diagram;2.0;Foreslått;Forurenset Grunn;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Forurenset Grunn EAID_948742E7_AFC0_4837_B039_644695CF498E;Pakkediagram;;diagram;2.0;Foreslått;Forurenset Grunn;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Forurenset Grunn EAID_1ECF4BFC_300E_4235_81BD_62791D2AC762;ForurensetGrunnFellesegenskaper;abstrakt objekttype som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;objekttype;2.0;Foreslått;Forurenset Grunn;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Forurenset Grunn EAID_CBE2233B_8BEE_49c3_AF3A_641C9918BE79;ForurensetGrunnLokalitet;;objekttype;2.0;Foreslått;Forurenset Grunn;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Forurenset Grunn EAID_E31EE07A_AD05_4d78_9C7A_8B8305246D44;ForurensetGrunnGrense;avgrensning av forurenset grunn;objekttype;2.0;Foreslått;Forurenset Grunn;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Forurenset Grunn EAID_F7AF93A2_9683_4583_A9AB_0B9EE2EC98BA;ForurensetGrunn;;objekttype;2.0;Foreslått;Forurenset Grunn;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Forurenset Grunn EAID_25142095_9CFB_4e5c_8DFD_478BF30110E0;Vedtak;Angir hvilke vedtak som er gjort på lokaliteten;datatype;2.0;Foreslått;Forurenset Grunn;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Forurenset Grunn EAID_34AD4C5B_7177_487d_BDC0_7A76C82F4C8F;Matrikkelnummer;Entydig identifisering av matrikkelenhet innen kommune, definert i matrikkelforskrift § 7. Matrikkelnummeret for grunneiendom, anleggseiendom og jordsameie skal bestå av et gårdsnummer og et bruksnummer. Bruksnummeret inngår i en fortløpende nummerering innenfor gårdsnummeret. Matrikkelnummer for festegrunn skal bestå av gårdsnummer, bruksnummer og festenummer. Festenummeret inngår i en fortløpende nummerering av festegrunn på vedkommende grunneiendom eller jordsameie. Matrikkelnummer for eierseksjon skal bestå av gårdsnummer, bruksnummer og seksjonsnummer. Dersom eierseksjonen ligg på festegrunn, skal festenummeret være en del av matrikkelnummeret. Seksjonsnummeret inngår i en fortløpende nummerering av eierseksjonene på vedkommende grunneiendom, anleggseiendom eller festegrunn.;datatype;2.0;Foreslått;Forurenset Grunn;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Forurenset Grunn EAID_7B17A221_8C87_4487_BD47_B878373C87E4;Identifikasjon;Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.;datatype;2.0;Foreslått;Forurenset Grunn;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Forurenset Grunn EAID_C16BD5A2_7DA8_4117_AF11_062B4123ECA2;Næringsgruppe;Standard for næringsgruppering - NACE;datatype;2.0;Foreslått;Forurenset Grunn;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Forurenset Grunn EAID_1C5213A3_DCAB_4848_A95D_B15D77B4C83C;ForvaltningsmyndighetType;;kodeliste;2.0;Foreslått;Forurenset Grunn;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Forurenset Grunn EAID_2BA16FDB_64B5_4fb6_9701_686DD0776FA7;arealNøyaktighetType;;kodeliste;2.0;Foreslått;Forurenset Grunn;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Forurenset Grunn EAID_4D937423_47DF_4028_BB3B_0444D69F7C02;ProsessStatus;;kodeliste;2.0;Foreslått;Forurenset Grunn;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Forurenset Grunn EAID_5A49212D_461E_4b10_BDCF_270C5345EC0F;LokalitetType;;kodeliste;2.0;Foreslått;Forurenset Grunn;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Forurenset Grunn EAID_5CAF3FB3_356F_4bcb_81BB_F29D62D0771A;ArealbrukKode;;kodeliste;2.0;Foreslått;Forurenset Grunn;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Forurenset Grunn EAID_70EC5604_45B3_4cc4_BD8D_F2416C501F8F;Nøyaktighetsklasse;grov klassifisering av nøyaktigheten til et punkts/steds plassering i forhold til noe som forutsettes kjent 4: < 20 m 3: 20-50 m 2: 50-100 m 1: > 100 m;kodeliste;2.0;Foreslått;Forurenset Grunn;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Forurenset Grunn EAID_840A3439_245C_4cfe_B5C0_FCE1E5E07A1C;VedtakType;;kodeliste;2.0;Foreslått;Forurenset Grunn;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Forurenset Grunn EAID_998AE1A9_9A9F_4e6b_8EF6_9218A468C588;Påvirkningsgrad;angir i hvilken grad lokaliteten påvirker sine omgivelser. Merknad: Påvirkningsgraden er vurdert ut fra tilgjengelig informasjon om den enkelte lokalitet. En lokalitet endrer påvirkningsgrad hvis gjennomførte tiltak eller undersøkelser gir grunn til det;kodeliste;2.0;Foreslått;Forurenset Grunn;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Forurenset Grunn EAID_C5A97344_8B46_4838_9C33_C3D4FD15C1F0;Tilstandsklasse;;kodeliste;2.0;Foreslått;Forurenset Grunn;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Forurenset Grunn EAID_C615EAF5_CDD9_45d1_83C5_466F23C71B5C;Kommunenummer;nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste samt et utvalg av utgåtte numre Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre.;kodeliste;2.0;Foreslått;Forurenset Grunn;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Forurenset Grunn EAID_1ECF4BFC_300E_4235_81BD_62791D2AC762;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;egenskap;2.0;Foreslått;Forurenset Grunn;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Forurenset Grunn\ForurensetGrunnFellesegenskaper EAID_1ECF4BFC_300E_4235_81BD_62791D2AC762;geodataeier;rettighetshaver til datasettet/tjenesten;egenskap;2.0;Foreslått;Forurenset Grunn;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Forurenset Grunn\ForurensetGrunnFellesegenskaper EAID_1ECF4BFC_300E_4235_81BD_62791D2AC762;identifikasjon;;egenskap;2.0;Foreslått;Forurenset Grunn;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Forurenset Grunn\ForurensetGrunnFellesegenskaper EAID_1ECF4BFC_300E_4235_81BD_62791D2AC762;informasjon;generell opplysning Merknad: mulighet til å legge inn utfyllende informasjon om objektet;egenskap;2.0;Foreslått;Forurenset Grunn;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Forurenset Grunn\ForurensetGrunnFellesegenskaper EAID_1ECF4BFC_300E_4235_81BD_62791D2AC762;kommune;;egenskap;2.0;Foreslått;Forurenset Grunn;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Forurenset Grunn\ForurensetGrunnFellesegenskaper EAID_1ECF4BFC_300E_4235_81BD_62791D2AC762;oppdateringsdato;dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). ;egenskap;2.0;Foreslått;Forurenset Grunn;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Forurenset Grunn\ForurensetGrunnFellesegenskaper EAID_1ECF4BFC_300E_4235_81BD_62791D2AC762;opphav;referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering;egenskap;2.0;Foreslått;Forurenset Grunn;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Forurenset Grunn\ForurensetGrunnFellesegenskaper EAID_25142095_9CFB_4e5c_8DFD_478BF30110E0;vedtakDato;;egenskap;2.0;Foreslått;Forurenset Grunn;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Forurenset Grunn\Vedtak EAID_25142095_9CFB_4e5c_8DFD_478BF30110E0;vedtakType;;egenskap;2.0;Foreslått;Forurenset Grunn;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Forurenset Grunn\Vedtak EAID_34AD4C5B_7177_487d_BDC0_7A76C82F4C8F;bruksnummer;Hver gård er delt opp i et eller flere bruk. Neste ledige bruksnummer innen et gårdsnummer tildeles automatisk. Forkortelsen er bnr;egenskap;2.0;Foreslått;Forurenset Grunn;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Forurenset Grunn\Matrikkelnummer EAID_34AD4C5B_7177_487d_BDC0_7A76C82F4C8F;festenummer;Fortløpende nummerering av fester under gårdsnummer/bruksnummer. Forkortelsen er fnr;egenskap;2.0;Foreslått;Forurenset Grunn;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Forurenset Grunn\Matrikkelnummer EAID_34AD4C5B_7177_487d_BDC0_7A76C82F4C8F;gårdsnummer;En kommune er delt inn i flere gårder, og alle matrikkelenheter ligger på en gårdsenhet. Gårdsnummer er nummeret på en gårdsenhet i matrikkelen og er unikt innenfor hver kommune. Forkortelsen er gnr;egenskap;2.0;Foreslått;Forurenset Grunn;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Forurenset Grunn\Matrikkelnummer EAID_34AD4C5B_7177_487d_BDC0_7A76C82F4C8F;kommunenummer;nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer.;egenskap;2.0;Foreslått;Forurenset Grunn;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Forurenset Grunn\Matrikkelnummer EAID_34AD4C5B_7177_487d_BDC0_7A76C82F4C8F;seksjonsnummer;Fortløpende nummerering av seksjoner under gårdsnummer/bruksnummer og eventuelt festenummer.;egenskap;2.0;Foreslått;Forurenset Grunn;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Forurenset Grunn\Matrikkelnummer EAID_7B17A221_8C87_4487_BD47_B878373C87E4;lokalId;lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet.;egenskap;2.0;Foreslått;Forurenset Grunn;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Forurenset Grunn\Identifikasjon EAID_7B17A221_8C87_4487_BD47_B878373C87E4;navnerom;"navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking (""_"") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i ""INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register"" Eksempel: NO for Norge.";egenskap;2.0;Foreslått;Forurenset Grunn;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Forurenset Grunn\Identifikasjon EAID_7B17A221_8C87_4487_BD47_B878373C87E4;versjonId;"identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som ""2007-02-12T12:12:12+05:30"" som versjonId.";egenskap;2.0;Foreslått;Forurenset Grunn;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Forurenset Grunn\Identifikasjon EAID_C16BD5A2_7DA8_4117_AF11_062B4123ECA2;NACE_kode;;egenskap;2.0;Foreslått;Forurenset Grunn;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Forurenset Grunn\Næringsgruppe EAID_C16BD5A2_7DA8_4117_AF11_062B4123ECA2;NACE_tekst;;egenskap;2.0;Foreslått;Forurenset Grunn;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Forurenset Grunn\Næringsgruppe EAID_CBE2233B_8BEE_49c3_AF3A_641C9918BE79;arealTotalt;;egenskap;2.0;Foreslått;Forurenset Grunn;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Forurenset Grunn\ForurensetGrunnLokalitet EAID_CBE2233B_8BEE_49c3_AF3A_641C9918BE79;faktaark;;egenskap;2.0;Foreslått;Forurenset Grunn;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Forurenset Grunn\ForurensetGrunnLokalitet EAID_CBE2233B_8BEE_49c3_AF3A_641C9918BE79;forvaltningsmyndighet;;egenskap;2.0;Foreslått;Forurenset Grunn;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Forurenset Grunn\ForurensetGrunnLokalitet EAID_CBE2233B_8BEE_49c3_AF3A_641C9918BE79;forvaltningsmyndighetType;;egenskap;2.0;Foreslått;Forurenset Grunn;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Forurenset Grunn\ForurensetGrunnLokalitet EAID_CBE2233B_8BEE_49c3_AF3A_641C9918BE79;lokalitetId;;egenskap;2.0;Foreslått;Forurenset Grunn;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Forurenset Grunn\ForurensetGrunnLokalitet EAID_CBE2233B_8BEE_49c3_AF3A_641C9918BE79;lokalitetNavn;;egenskap;2.0;Foreslått;Forurenset Grunn;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Forurenset Grunn\ForurensetGrunnLokalitet EAID_CBE2233B_8BEE_49c3_AF3A_641C9918BE79;lokalitetType;;egenskap;2.0;Foreslått;Forurenset Grunn;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Forurenset Grunn\ForurensetGrunnLokalitet EAID_CBE2233B_8BEE_49c3_AF3A_641C9918BE79;næringsgruppe;Kode fra Norsk standard for næringsgruppering (NACE) https://www.ssb.no/virksomheter-foretak-og-regnskap/nace;egenskap;2.0;Foreslått;Forurenset Grunn;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Forurenset Grunn\ForurensetGrunnLokalitet EAID_CBE2233B_8BEE_49c3_AF3A_641C9918BE79;prosessStatus;;egenskap;2.0;Foreslått;Forurenset Grunn;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Forurenset Grunn\ForurensetGrunnLokalitet EAID_CBE2233B_8BEE_49c3_AF3A_641C9918BE79;saksnummer;;egenskap;2.0;Foreslått;Forurenset Grunn;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Forurenset Grunn\ForurensetGrunnLokalitet EAID_CBE2233B_8BEE_49c3_AF3A_641C9918BE79;vedtak;;egenskap;2.0;Foreslått;Forurenset Grunn;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Forurenset Grunn\ForurensetGrunnLokalitet EAID_CBE2233B_8BEE_49c3_AF3A_641C9918BE79;virksomhetNavn;;egenskap;2.0;Foreslått;Forurenset Grunn;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Forurenset Grunn\ForurensetGrunnLokalitet EAID_E31EE07A_AD05_4d78_9C7A_8B8305246D44;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener ;egenskap;2.0;Foreslått;Forurenset Grunn;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Forurenset Grunn\ForurensetGrunnGrense EAID_F7AF93A2_9683_4583_A9AB_0B9EE2EC98BA;arealbruk;;egenskap;2.0;Foreslått;Forurenset Grunn;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Forurenset Grunn\ForurensetGrunn EAID_F7AF93A2_9683_4583_A9AB_0B9EE2EC98BA;arealNøyaktighet;;egenskap;2.0;Foreslått;Forurenset Grunn;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Forurenset Grunn\ForurensetGrunn EAID_F7AF93A2_9683_4583_A9AB_0B9EE2EC98BA;eiendommer;;egenskap;2.0;Foreslått;Forurenset Grunn;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Forurenset Grunn\ForurensetGrunn EAID_F7AF93A2_9683_4583_A9AB_0B9EE2EC98BA;område;;egenskap;2.0;Foreslått;Forurenset Grunn;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Forurenset Grunn\ForurensetGrunn EAID_F7AF93A2_9683_4583_A9AB_0B9EE2EC98BA;påvirkningsgrad;;egenskap;2.0;Foreslått;Forurenset Grunn;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Forurenset Grunn\ForurensetGrunn EAID_F7AF93A2_9683_4583_A9AB_0B9EE2EC98BA;tilstandsklasse;;egenskap;2.0;Foreslått;Forurenset Grunn;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Forurenset Grunn\ForurensetGrunn EAID_68D00808_BD99_4299_AD46_45D30AF93122;Class1;;union;2.0;Foreslått;Forurenset Grunn;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Forurenset Grunn