Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_3034F7D4_03BC_452d_956A_93E6F4539438;Hoveddiagram Ankringsforhold;;diagram;1.0;Gyldig;Ankringsforhold;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Ankringsforhold EAID_79DBEA5A_2AF7_4968_AB18_2C59EC566C14;Realisering av kodelister fra SOSI del-2;;diagram;1.0;Gyldig;Ankringsforhold;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Ankringsforhold EAID_2B6B27CF_CFE1_44b4_8D5B_A39DF2B14E96;Realiseringer fra SOSI del-1;;diagram;1.0;Gyldig;Ankringsforhold;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Ankringsforhold EAID_77770D80_C551_410b_917A_5771FE109CBB;Realisering av objekttyper fra SOSI del-2;;diagram;1.0;Gyldig;Ankringsforhold;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Ankringsforhold EAID_80C7EF21_6F99_4680_AC6E_A3186F498559;Pakkerealisering;;diagram;1.0;Gyldig;Ankringsforhold;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Ankringsforhold EAID_14425191_65DE_4269_A782_26AA69DB32A0;FellesegenskaperLosmasse;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og avgrensningslinjer fra denne klassen.;objekttype;1.0;Gyldig;Ankringsforhold;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Ankringsforhold EAID_770B8BD1_8818_4db8_BEC2_9AA08D58F5EC;LosmasseGrense;avgrensning av ulike typer løsmasser (jordarter);objekttype;1.0;Gyldig;Ankringsforhold;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Ankringsforhold EAID_77294E22_26CA_4d9a_9821_6F2661F1DEB7;GenerelleEgenskaperAnkringOmr;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;objekttype;1.0;Gyldig;Ankringsforhold;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Ankringsforhold EAID_B5EAC9F4_C1AA_47e8_84C6_DC1CCA2B08E1;AnkringOmr;område som identifiserer ankrings- eller forankringsforhold på havbunnen;objekttype;1.0;Gyldig;Ankringsforhold;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Ankringsforhold EAID_D744229C_8226_44f7_B722_CFA38C71A3D9;Dataavgrensning;generell avgrensningslinje, f.eks. mellom datasett med ulik kvalitet, innhold eller detaljering;objekttype;1.0;Gyldig;Ankringsforhold;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Ankringsforhold EAID_F9EE2032_2ECA_42b9_87DC_12A03AAD596F;GeolAvgrLinje;generell avgrensning av geologisk objekt -- Definition -- general delimitation of geological object;objekttype;1.0;Gyldig;Ankringsforhold;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Ankringsforhold EAID_0797AB10_AC0B_41a7_A89E_ABFF0831191F;Posisjonskvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen;datatype;1.0;Gyldig;Ankringsforhold;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Ankringsforhold EAID_52D791DD_31F9_48d6_8D56_CED308AB0F58;Identifikasjon;Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.;datatype;1.0;Gyldig;Ankringsforhold;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Ankringsforhold EAID_0426A313_661E_400d_B3A4_2C6CB30F6BBC;Ankringsforhold;angivelse av ankringsforhold på havbunnen tolket ut fra bunntype og dybde;kodeliste;1.0;Gyldig;Ankringsforhold;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Ankringsforhold EAID_8FD6A06D_F9E1_43d1_8D62_96A1B85BD461;TemaKvalitet;kvaliteten på registrering/kartlegging av tema sett i forhold til faktiske forhold i naturen. Ulik tematisk oppløsning/generaliseringsgrad kan være styrt av temaets samfunnsmessige betydning, områdets arealmessige betydning eller prosjektets økonomi. Med nøyaktighet i denne sammenheng menes hvor korrekt registreringen avspeiler objektets posisjon i naturen og presisjonen i valg av tematisk innhold i forhold til generalisering Merknad: Tematisk oppløsning/generaliseringsgrad kan være styrt av temaets samfunnsmessige betydning, områdets arealmessige betydning eller prosjektets målsetning -- Definition - - the quality of the registration/mapping of a geological thematic subject validated in relation to the actual conditions in nature, position accuracy and the preferred scale of the cartographic representation.;kodeliste;1.0;Gyldig;Ankringsforhold;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Ankringsforhold EAID_AFB67ECD_680E_4373_9BA8_3CD6E1EAD53D;Målemetode;metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based;kodeliste;1.0;Gyldig;Ankringsforhold;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Ankringsforhold EAID_B3030CCC_54B3_4324_9703_1C52F22A2930;GeolPavisningstype;hvor sikkert et geologisk objekt er påvist i terrenget, eller hvilken metode som ligger til grunn for påvisningen/registreringen;kodeliste;1.0;Gyldig;Ankringsforhold;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Ankringsforhold EAID_FAACC9FF_A0BD_41f0_850B_75C6303F820B;Medium;objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten Eksempel: Veg på bro, i tunnel, inne i et bygningsmessig anlegg, etc.;kodeliste;1.0;Gyldig;Ankringsforhold;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Ankringsforhold EAID_0797AB10_AC0B_41a7_A89E_ABFF0831191F;målemetode;kode på metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss;egenskap;1.0;Gyldig;Ankringsforhold;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Ankringsforhold\Posisjonskvalitet EAID_0797AB10_AC0B_41a7_A89E_ABFF0831191F;målemetodeNavn;navn på metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss ;egenskap;1.0;Gyldig;Ankringsforhold;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Ankringsforhold\Posisjonskvalitet EAID_0797AB10_AC0B_41a7_A89E_ABFF0831191F;nøyaktighet;punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm;egenskap;1.0;Gyldig;Ankringsforhold;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Ankringsforhold\Posisjonskvalitet EAID_14425191_65DE_4269_A782_26AA69DB32A0;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;egenskap;1.0;Gyldig;Ankringsforhold;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Ankringsforhold\FellesegenskaperLosmasse EAID_14425191_65DE_4269_A782_26AA69DB32A0;førsteDigitaliseringsdato;dato når en representasjon av objektet i digital form første gang ble etablert Merknad: førsteDigitaliseringsdato kan skille seg fra førsteDatafangstdato ved at den første datafangsten skjedde analogt og gjort om til digital form senere i en produksjonsprosess. Eventuelt at innlegging i databasen skjedde på et senere tidspunkt enn registreringen /observasjonen / målingen av objektet.;egenskap;1.0;Gyldig;Ankringsforhold;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Ankringsforhold\FellesegenskaperLosmasse EAID_14425191_65DE_4269_A782_26AA69DB32A0;oppdateringsdato;dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. ;egenskap;1.0;Gyldig;Ankringsforhold;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Ankringsforhold\FellesegenskaperLosmasse EAID_14425191_65DE_4269_A782_26AA69DB32A0;kvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI.;egenskap;1.0;Gyldig;Ankringsforhold;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Ankringsforhold\FellesegenskaperLosmasse EAID_14425191_65DE_4269_A782_26AA69DB32A0;medium;objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten Eksempel: På bro, i tunnel, inne i et bygningsmessig anlegg, etc.;egenskap;1.0;Gyldig;Ankringsforhold;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Ankringsforhold\FellesegenskaperLosmasse EAID_14425191_65DE_4269_A782_26AA69DB32A0;mediumNavn;objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten Eksempel: På bro, i tunnel, inne i et bygningsmessig anlegg, etc.;egenskap;1.0;Gyldig;Ankringsforhold;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Ankringsforhold\FellesegenskaperLosmasse EAID_14425191_65DE_4269_A782_26AA69DB32A0;opphav;referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering ;egenskap;1.0;Gyldig;Ankringsforhold;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Ankringsforhold\FellesegenskaperLosmasse EAID_52D791DD_31F9_48d6_8D56_CED308AB0F58;lokalId;lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet.;egenskap;1.0;Gyldig;Ankringsforhold;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Ankringsforhold\Identifikasjon EAID_52D791DD_31F9_48d6_8D56_CED308AB0F58;navnerom;"navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking (""_"") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i ""INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register"" Eksempel: NO for Norge.";egenskap;1.0;Gyldig;Ankringsforhold;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Ankringsforhold\Identifikasjon EAID_52D791DD_31F9_48d6_8D56_CED308AB0F58;versjonId;"identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som ""2007-02-12T12:12:12+05:30"" som versjonId.";egenskap;1.0;Gyldig;Ankringsforhold;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Ankringsforhold\Identifikasjon EAID_770B8BD1_8818_4db8_BEC2_9AA08D58F5EC;geolPavisningstype;hvor sikkert et geologisk objekt er påvist i terrenget, eller hvilken metode som ligger til grunn for å påvisningen/registreringen -- Definition -- with what certainty a geological object has been identified in the terrain, or on which method the identification/registration is based ;egenskap;1.0;Gyldig;Ankringsforhold;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Ankringsforhold\LosmasseGrense EAID_770B8BD1_8818_4db8_BEC2_9AA08D58F5EC;geolPavisningstypeNavn;hvor sikkert et geologisk objekt er påvist i terrenget, eller hvilken metode som ligger til grunn for å påvisningen/registreringen. ;egenskap;1.0;Gyldig;Ankringsforhold;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Ankringsforhold\LosmasseGrense EAID_770B8BD1_8818_4db8_BEC2_9AA08D58F5EC;temakvalitet;kvaliteten på registrering/kartlegging av tema sett i forhold til faktiske forhold i naturen. Ulik tematisk oppløsning/generaliseringsgrad kan være styrt av temaets samfunnsmessige betydning, områdets arealmessige betydning eller prosjektets økonomi. Med nøyaktighet i denne sammenheng menes hvor korrekt registreringen avspeiler objektets posisjon i naturen og presisjonen i valg av tematisk innhold i forhold til generalisering Merknad: Tematisk oppløsning/generaliseringsgrad kan være styrt av temaets samfunnsmessige betydning, områdets arealmessige betydning eller prosjektets målsetning;egenskap;1.0;Gyldig;Ankringsforhold;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Ankringsforhold\LosmasseGrense EAID_77294E22_26CA_4d9a_9821_6F2661F1DEB7;identifikasjon;unik identifikasjon av et objekt ;egenskap;1.0;Gyldig;Ankringsforhold;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Ankringsforhold\GenerelleEgenskaperAnkringOmr EAID_77294E22_26CA_4d9a_9821_6F2661F1DEB7;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;egenskap;1.0;Gyldig;Ankringsforhold;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Ankringsforhold\GenerelleEgenskaperAnkringOmr EAID_77294E22_26CA_4d9a_9821_6F2661F1DEB7;førsteDigitaliseringsdato;dato når en representasjon av objektet i digital form første gang ble etablert Merknad: førsteDigitaliseringsdato kan skille seg fra førsteDatafangstdato ved at den første datafangsten skjedde analogt og gjort om til digital form senere i en produksjonsprosess. Eventuelt at innlegging i databasen skjedde på et senere tidspunkt enn registreringen /observasjonen / målingen av objektet.;egenskap;1.0;Gyldig;Ankringsforhold;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Ankringsforhold\GenerelleEgenskaperAnkringOmr EAID_B5EAC9F4_C1AA_47e8_84C6_DC1CCA2B08E1;område;objektets utstrekning ;egenskap;1.0;Gyldig;Ankringsforhold;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Ankringsforhold\AnkringOmr EAID_B5EAC9F4_C1AA_47e8_84C6_DC1CCA2B08E1;ankringsforhold;angivelse av ankringsforhold på havbunnen tolket ut fra bunntype og dybde;egenskap;1.0;Gyldig;Ankringsforhold;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Ankringsforhold\AnkringOmr EAID_B5EAC9F4_C1AA_47e8_84C6_DC1CCA2B08E1;ankringsforholdNavn;angivelse av ankringsforhold på havbunnen tolket ut fra bunntype og dybde;egenskap;1.0;Gyldig;Ankringsforhold;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Ankringsforhold\AnkringOmr EAID_D744229C_8226_44f7_B722_CFA38C71A3D9;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener;egenskap;1.0;Gyldig;Ankringsforhold;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Ankringsforhold\Dataavgrensning EAID_D744229C_8226_44f7_B722_CFA38C71A3D9;identifikasjon;unik identifikasjon av et objekt ;egenskap;1.0;Gyldig;Ankringsforhold;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Ankringsforhold\Dataavgrensning EAID_F9EE2032_2ECA_42b9_87DC_12A03AAD596F;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena;egenskap;1.0;Gyldig;Ankringsforhold;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Ankringsforhold\GeolAvgrLinje EAID_F9EE2032_2ECA_42b9_87DC_12A03AAD596F;identifikasjon;unik identifikasjon av et objekt ;egenskap;1.0;Gyldig;Ankringsforhold;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Ankringsforhold\GeolAvgrLinje