Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_1AA242BB_D401_4012_8BA7_5B81E6369120;Realisering fra SOSI-objekt;;diagram;20211201;Gyldig;Nødhavner;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner EAID_C0B5FA8B_0E69_4d53_996C_3463C72A06F8;Datatyper og kodelister;;diagram;20211201;Gyldig;Nødhavner;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner EAID_563A135E_BF86_49f0_BD84_1125C54F43F3;Realisering datatyper;;diagram;20211201;Gyldig;Nødhavner;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner EAID_6D19F302_D056_4cc1_BEC6_F6FCE22D4EB4;Hoveddiagram Nødhavner;;diagram;20211201;Gyldig;Nødhavner;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner EAID_9579A7DB_25C0_4168_AB5F_BA45A676A259;Pakkerealisering Nødhavner;;diagram;20211201;Gyldig;Nødhavner;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner EAID_20ACF6EC_8BCB_4885_91C5_B7A28C9CEC5B;Nødhavn;Vedtatte og foreslåtte nødhavner som inngår i Kystverkets beredskapsplan. Nødhavnene vurderes som de mest aktuelle stedene å ta fartøy inn for å unngå eller begrense akutt forurensning, og skal være en del av Kystverkets beredskapsplan mot akutt forurensning. I den enkelte situasjon er likevel ethvert sted en mulig nødhavn. Nødhavnkategorier: Nødhavner er skilt i tre kategorier. Kategori 1: Nødhavner særlig egnet for de største fartøyene (tankfartøy og store bulkskip av den størrelse som trafikkerer Narvik). Nødhavner i kategori 1 vil det i første rekke være behov for i tilknytning til ytre farled der tankskipene seiler, samt farleder inn til oljeterminaler og andre havner hvor det går tankskip og produkttankere. Kan også brukes av annen trafikk i området.Kategori 2: Nødhavner for den forventede trafikken i området. I første rekke fartøy over 5.000 BT.;objekttype;20211201;Gyldig;Nødhavner;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner EAID_FFDC5411_04DC_4d0f_B82B_FBCEBCAC1CB9;NødhavnSupertype;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;objekttype;20211201;Gyldig;Nødhavner;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner EAID_206ECF45_71AE_4fea_BE08_9472E03D6630;Kopidata;angivelse av at objektet er hentet fra en kopi av originaldata Merknad: Kan benyttes dersom man gjør et uttak av en database som ikke inneholder originaldataene.;datatype;20211201;Gyldig;Nødhavner;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner EAID_3B86DE8F_0DB2_4473_BF5A_E4674C1D7872;Identifikasjon;Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.;datatype;20211201;Gyldig;Nødhavner;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner EAID_FD0432C5_A1C3_4aad_9E7C_B29D13FA0C67;Posisjonskvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen;datatype;20211201;Gyldig;Nødhavner;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner EAID_262766B6_89C0_47b8_A852_CF545CFFF622;Målemetode;metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based;kodeliste;20211201;Gyldig;Nødhavner;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner EAID_427E8E69_5F10_4751_B5DE_6B7805A86771;Fylkesnummer;nummerering av fylker i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at fylkesnummer alltid skal ha 2 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Fylkesnummer benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 2 sifre.;kodeliste;20211201;Gyldig;Nødhavner;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner EAID_432B8C7C_2B65_4fb5_AE05_E95C4CC808EC;Kommunenummer;nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste. Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre.;kodeliste;20211201;Gyldig;Nødhavner;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner EAID_561FE54C_AF20_4810_9221_525E0ADB5806;Forvaltningsstatus;Status på om nødhavner er vedtatt gjennom prosess (saksbehandling og høringsrunder);kodeliste;20211201;Gyldig;Nødhavner;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner EAID_8543F044_2869_47db_8736_EB440A116DC6;IUAnavn;Ansvarlig interkommunalt utvalg for akutt forurensning;kodeliste;20211201;Gyldig;Nødhavner;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner EAID_D2A84364_9ED1_44f9_8C7F_2BC80490DDD1;NødhavnKategori;Kategorisering 1-3 av nødhavn;kodeliste;20211201;Gyldig;Nødhavner;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner EAID_206ECF45_71AE_4fea_BE08_9472E03D6630;kopidato;dato når objektet ble kopiert fra originaldatasettet Merknad: Er en del av egenskapen Kopidata. Brukes i de tilfeller hvor en kopidatabase brukes til distribusjon. Å kopiere et datasett til en kopidatabase skal ikke føre til at Oppdateringsdato blir endret. Eventuell redigering av data i et kopidatasett medfører ny Oppdateringsdato, Datafangstdato og/eller Verifiseringsdato.;egenskap;20211201;Gyldig;Nødhavner;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner\Kopidata EAID_206ECF45_71AE_4fea_BE08_9472E03D6630;originalDatavert;ansvarlig etat for forvaltning av data;egenskap;20211201;Gyldig;Nødhavner;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner\Kopidata EAID_20ACF6EC_8BCB_4885_91C5_B7A28C9CEC5B;forvaltningsstatus;Status på om nødhavner er vedtatt gjennom prosess (saksbehandling og høringsrunder);egenskap;20211201;Gyldig;Nødhavner;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner\Nødhavn EAID_20ACF6EC_8BCB_4885_91C5_B7A28C9CEC5B;fylke;offisiell nummerering av fylker i henhold til SSBs offisielle liste Merknad: Det presiseres at fylkesnummer alltid skal ha 2 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Fylkesnummer benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 2 siffer;egenskap;20211201;Gyldig;Nødhavner;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner\Nødhavn EAID_20ACF6EC_8BCB_4885_91C5_B7A28C9CEC5B;iua;Ansvarlig interkommunalt utvalg for akutt forurensning;egenskap;20211201;Gyldig;Nødhavner;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner\Nødhavn EAID_20ACF6EC_8BCB_4885_91C5_B7A28C9CEC5B;kategori;Kategorisering 1-3 av nødhavn;egenskap;20211201;Gyldig;Nødhavner;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner\Nødhavn EAID_20ACF6EC_8BCB_4885_91C5_B7A28C9CEC5B;lokalisering;Nødhavnens geografiske representasjon;egenskap;20211201;Gyldig;Nødhavner;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner\Nødhavn EAID_20ACF6EC_8BCB_4885_91C5_B7A28C9CEC5B;navn;Navn på havn;egenskap;20211201;Gyldig;Nødhavner;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner\Nødhavn EAID_20ACF6EC_8BCB_4885_91C5_B7A28C9CEC5B;nødhavnnummer;Identifikator som benyttes i Kystverkets forvaltning av nødhavner.;egenskap;20211201;Gyldig;Nødhavner;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner\Nødhavn EAID_3B86DE8F_0DB2_4473_BF5A_E4674C1D7872;lokalId;lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet.;egenskap;20211201;Gyldig;Nødhavner;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner\Identifikasjon EAID_3B86DE8F_0DB2_4473_BF5A_E4674C1D7872;navnerom;"navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking (""_"") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i ""INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register"" Eksempel: NO for Norge.";egenskap;20211201;Gyldig;Nødhavner;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner\Identifikasjon EAID_3B86DE8F_0DB2_4473_BF5A_E4674C1D7872;versjonId;"identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som ""2007-02-12T12:12:12+05:30"" som versjonId.";egenskap;20211201;Gyldig;Nødhavner;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner\Identifikasjon EAID_FD0432C5_A1C3_4aad_9E7C_B29D13FA0C67;målemetode;metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss;egenskap;20211201;Gyldig;Nødhavner;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner\Posisjonskvalitet EAID_FD0432C5_A1C3_4aad_9E7C_B29D13FA0C67;nøyaktighet;punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm;egenskap;20211201;Gyldig;Nødhavner;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner\Posisjonskvalitet EAID_FFDC5411_04DC_4d0f_B82B_FBCEBCAC1CB9;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;egenskap;20211201;Gyldig;Nødhavner;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner\NødhavnSupertype EAID_FFDC5411_04DC_4d0f_B82B_FBCEBCAC1CB9;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;egenskap;20211201;Gyldig;Nødhavner;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner\NødhavnSupertype EAID_FFDC5411_04DC_4d0f_B82B_FBCEBCAC1CB9;gyldigFra;Tidspunktet når objektet oppstod i den virkelige verden -Definition- The time when the phenomenon started to exist in the real world. ;egenskap;20211201;Gyldig;Nødhavner;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner\NødhavnSupertype EAID_FFDC5411_04DC_4d0f_B82B_FBCEBCAC1CB9;gyldigTil;Tidspunktet når objektet opphørte å eksistere i den virkelige verden -Definition- The time from which the phenomenon no longer exists in the real world. ;egenskap;20211201;Gyldig;Nødhavner;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner\NødhavnSupertype EAID_FFDC5411_04DC_4d0f_B82B_FBCEBCAC1CB9;identifikasjon;unik identifikasjon av et objekt ;egenskap;20211201;Gyldig;Nødhavner;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner\NødhavnSupertype EAID_FFDC5411_04DC_4d0f_B82B_FBCEBCAC1CB9;informasjon;generell opplysning Merknad: mulighet til å legge inn utfyllende informasjon om objektet;egenskap;20211201;Gyldig;Nødhavner;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner\NødhavnSupertype EAID_FFDC5411_04DC_4d0f_B82B_FBCEBCAC1CB9;kommune;nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste samt et utvalg av utgåtte numre Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre.;egenskap;20211201;Gyldig;Nødhavner;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner\NødhavnSupertype EAID_FFDC5411_04DC_4d0f_B82B_FBCEBCAC1CB9;kopidata;angivelse av at objektet er hentet fra et kopidatasett og ikke fra originaldatasettet Merknad: Inneholder informasjon om når kopidatasettet ble kopiert fra originaldatasettet og hvem som er originaldataansvarlig;egenskap;20211201;Gyldig;Nødhavner;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner\NødhavnSupertype EAID_FFDC5411_04DC_4d0f_B82B_FBCEBCAC1CB9;kvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI.;egenskap;20211201;Gyldig;Nødhavner;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner\NødhavnSupertype EAID_FFDC5411_04DC_4d0f_B82B_FBCEBCAC1CB9;lenkeFaktaark;referanse til et informasjonselement, enten lokalt eller globalt;egenskap;20211201;Gyldig;Nødhavner;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner\NødhavnSupertype EAID_FFDC5411_04DC_4d0f_B82B_FBCEBCAC1CB9;oppdateringsdato;dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. ;egenskap;20211201;Gyldig;Nødhavner;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner\NødhavnSupertype EAID_FFDC5411_04DC_4d0f_B82B_FBCEBCAC1CB9;opphav;referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering;egenskap;20211201;Gyldig;Nødhavner;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner\NødhavnSupertype EAID_FFDC5411_04DC_4d0f_B82B_FBCEBCAC1CB9;uuid;Universal Unique IDentifier (UUID) - en unik identifikator for hvert enkeltobjekt - 36 tegn lang;egenskap;20211201;Gyldig;Nødhavner;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner\NødhavnSupertype