Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_6C9DB047_8A9E_4b55_822B_BAD036A43B1A;Hovedmodell;;diagram;20170515;Gyldig;Arealbruk;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Arealbruk EAID_4B6C4B6A_4C86_44ad_920D_08E772BFF6A7;Realisering fra SOSI-objekt;;diagram;20170515;Gyldig;Arealbruk;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Arealbruk EAID_C772813F_E9E0_450e_96ED_26680AC33FCC;Realisering av kodelister;;diagram;20170515;Gyldig;Arealbruk;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Arealbruk EAID_2A78838C_9A60_40b8_A3C0_23581E09ACF6;Realisering av datatyper;;diagram;20170515;Gyldig;Arealbruk;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Arealbruk EAID_FE00AE4C_8684_4843_8204_40C14D3D861E;Pakkerealisering;;diagram;20170515;Gyldig;Arealbruk;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Arealbruk EAID_3BACE05B_D114_4b94_9862_E6EFBC239E87;SsbArealbrukFlate;Et sammenhengende areal som er tilordnet de samme egenskapsverdiene i henhold til SSBs Klassifisering av arealer til statistikkformål -- Definition -- a continuous area which has been assigned the same attribute values in accordance with Statistics Norway's Classification of land use and land cover;objekttype;20170515;Gyldig;Arealbruk;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Arealbruk EAID_4C701398_FBFE_408f_8152_9841A60131E7;Fellesegenskaper;Abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagomåde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;objekttype;20170515;Gyldig;Arealbruk;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Arealbruk EAID_B88343B0_D376_4e5b_A4AA_3CD66BD3B8D1;SsbArealbrukGrense;Linje/kurve på flaten;objekttype;20170515;Gyldig;Arealbruk;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Arealbruk EAID_48FAD0D2_67B6_4f6a_94F8_CAFA87C9D9CE;Posisjonskvalitet;Beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen.;datatype;20170515;Gyldig;Arealbruk;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Arealbruk EAID_FA8956A9_3F0D_4a9d_9EB5_A8527F73C94D;Identifikasjon;Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.;datatype;20170515;Gyldig;Arealbruk;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Arealbruk EAID_4B4DE3DB_2FFF_4dca_A3FB_E5E85CC9C121;Synbarhet;hvor godt den kartlagte detalj var synbar ved kartleggingen;kodeliste;20170515;Gyldig;Arealbruk;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Arealbruk EAID_C6C6C01E_AD39_4883_B304_342F5D17AE3D;Kommunenummer;Nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste samt et utvalg av utgåtte numre Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre. Merknad 2: Modelleringsverktøyet Enterprise Architect håndterer ikke samiske tegn eller tankestrek. Det betyr at det vil forekomme avvik mellom definisjonene i denne lista i SOSI modellregister og definisjonene i offisielt standarddokument.;kodeliste;20170515;Gyldig;Arealbruk;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Arealbruk EAID_D341D198_BC87_4098_89CB_A6BD652FEA59;SsbArealbrukUnderklasse;Arealstatistikk - Fullstendig kodeliste finnes her: http://stabas.ssb.no/ItemsFrames.asp?ID=8372002&Language=nb;kodeliste;20170515;Gyldig;Arealbruk;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Arealbruk EAID_D7A6EABA_FED9_4b86_BC0C_7A221C2AA86C;Målemetode;metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based;kodeliste;20170515;Gyldig;Arealbruk;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Arealbruk EAID_DD5C4DB7_7A8B_4cf0_8DD7_1AE1EBC38D27;SsbArealbrukHovedklasse;Arealstatistikk - Fullstendig kodeliste finnes her: http://stabas.ssb.no/ItemsFrames.asp?ID=8372002&Language=nb;kodeliste;20170515;Gyldig;Arealbruk;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Arealbruk EAID_ED4D1175_A370_4be7_BC18_02F678FAD2C7;SsbArealbrukKilde;Beskriver kildene som er brukt for å avgrense arealfiguren.;kodeliste;20170515;Gyldig;Arealbruk;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Arealbruk EAID_3BACE05B_D114_4b94_9862_E6EFBC239E87;område;Objektets utstrekning -- Definition -- area over which an object extends;egenskap;20170515;Gyldig;Arealbruk;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Arealbruk\SsbArealbrukFlate EAID_3BACE05B_D114_4b94_9862_E6EFBC239E87;kilde;Kilden til område/flaten -- Definition -- The source of the area/polygon ;egenskap;20170515;Gyldig;Arealbruk;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Arealbruk\SsbArealbrukFlate EAID_3BACE05B_D114_4b94_9862_E6EFBC239E87;hovedklasse;Hovedinndeling i tråd med SSBs Klassifisering av arealer til statistikkformål 2012 -- Definition -- main categorization according to criteria for vegetation, natural drainage and cultural impact;egenskap;20170515;Gyldig;Arealbruk;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Arealbruk\SsbArealbrukFlate EAID_3BACE05B_D114_4b94_9862_E6EFBC239E87;underklasse;Underinndeling i tråd med SSBs Klassifisering av arealer til statistikkformål 2012 -- Definition -- sub categorization according to criteria for vegetation, natural drainage and cultural impact;egenskap;20170515;Gyldig;Arealbruk;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Arealbruk\SsbArealbrukFlate EAID_48FAD0D2_67B6_4f6a_94F8_CAFA87C9D9CE;målemetode;metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss;egenskap;20170515;Gyldig;Arealbruk;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Arealbruk\Posisjonskvalitet EAID_48FAD0D2_67B6_4f6a_94F8_CAFA87C9D9CE;nøyaktighet;punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm;egenskap;20170515;Gyldig;Arealbruk;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Arealbruk\Posisjonskvalitet EAID_48FAD0D2_67B6_4f6a_94F8_CAFA87C9D9CE;synbarhet;hvor godt den kartlagte detalj var synbar ved kartleggingen;egenskap;20170515;Gyldig;Arealbruk;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Arealbruk\Posisjonskvalitet EAID_48FAD0D2_67B6_4f6a_94F8_CAFA87C9D9CE;maksimaltAvvik;absolutt toleranse for geometriske avvik;egenskap;20170515;Gyldig;Arealbruk;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Arealbruk\Posisjonskvalitet EAID_4C701398_FBFE_408f_8152_9841A60131E7;identifikasjon;Unik identifikasjon av et objekt ;egenskap;20170515;Gyldig;Arealbruk;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Arealbruk\Fellesegenskaper EAID_4C701398_FBFE_408f_8152_9841A60131E7;kommune;Nummerering av kommuner i henhold til SSB sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer.;egenskap;20170515;Gyldig;Arealbruk;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Arealbruk\Fellesegenskaper EAID_4C701398_FBFE_408f_8152_9841A60131E7;kvalitet;Beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI.;egenskap;20170515;Gyldig;Arealbruk;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Arealbruk\Fellesegenskaper EAID_4C701398_FBFE_408f_8152_9841A60131E7;datauttaksdato;Dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;egenskap;20170515;Gyldig;Arealbruk;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Arealbruk\Fellesegenskaper EAID_4C701398_FBFE_408f_8152_9841A60131E7;prosesshistorie;Beskrivelse av de prosesser som dataene er gått gjennom som kan ha betydning for kvaliteten og bruken av dataene Merknad: Prosesshistorie vil kunne inneholde informasjon om transformasjoner. Hva slags informasjon som angis er ofte gitt i andre standarder, f.eks kvalitet og kvalitetsikring.;egenskap;20170515;Gyldig;Arealbruk;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Arealbruk\Fellesegenskaper EAID_4C701398_FBFE_408f_8152_9841A60131E7;informasjon;Generell opplysning Merknad: mulighet til å legge inn utfyllende informasjon om objektet;egenskap;20170515;Gyldig;Arealbruk;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Arealbruk\Fellesegenskaper EAID_4C701398_FBFE_408f_8152_9841A60131E7;opphav;referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering;egenskap;20170515;Gyldig;Arealbruk;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Arealbruk\Fellesegenskaper EAID_B88343B0_D376_4e5b_A4AA_3CD66BD3B8D1;grense;Grense/linje på området;egenskap;20170515;Gyldig;Arealbruk;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Arealbruk\SsbArealbrukGrense EAID_FA8956A9_3F0D_4a9d_9EB5_A8527F73C94D;lokalId;lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet.;egenskap;20170515;Gyldig;Arealbruk;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Arealbruk\Identifikasjon EAID_FA8956A9_3F0D_4a9d_9EB5_A8527F73C94D;navnerom;"navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking (""_"") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i ""INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register"" Eksempel: NO for Norge.";egenskap;20170515;Gyldig;Arealbruk;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Arealbruk\Identifikasjon EAID_FA8956A9_3F0D_4a9d_9EB5_A8527F73C94D;versjonId;"identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som ""2007-02-12T12:12:12+05:30"" som versjonId.";egenskap;20170515;Gyldig;Arealbruk;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Arealbruk\Identifikasjon