Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_D471360E_8109_4f59_8C2E_96EFC29BDACB;Hovedmodell;;diagram;20170115;Erstattet;Arealbruk;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Arealbruk EAID_91CD5DA5_0C57_49d4_9571_83DE9AEEBC34;Realisering fra SOSI-objekt;;diagram;20170115;Erstattet;Arealbruk;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Arealbruk EAID_DC3C1706_C7C2_4408_A049_CB161FD0168B;Realisering av kodelister;;diagram;20170115;Erstattet;Arealbruk;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Arealbruk EAID_796D2BCB_28B9_47fd_B1FA_385BE43E8D4D;Realisering av datatyper;;diagram;20170115;Erstattet;Arealbruk;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Arealbruk EAID_3D1F364E_D218_4979_B266_54E4E371AE39;Pakkerealisering;;diagram;20170115;Erstattet;Arealbruk;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Arealbruk EAID_51125F20_2A8D_450c_9111_1CCAFD503481;SsbArealbrukGrense;Linje/kurve på flaten;objekttype;20170115;Erstattet;Arealbruk;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Arealbruk EAID_BBC0EB28_3F0E_4dd0_827D_CA5A1F96889D;SsbArealbrukFlate;Et sammenhengende areal som er tilordnet de samme egenskapsverdiene i henhold til SSBs Klassifisering av arealer til statistikkformål -- Definition -- a continuous area which has been assigned the same attribute values in accordance with Statistics Norway's Classification of land use and land cover;objekttype;20170115;Erstattet;Arealbruk;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Arealbruk EAID_EA492FB9_0365_4213_881C_80620653E6DD;Fellesegenskaper;Abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagomåde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;objekttype;20170115;Erstattet;Arealbruk;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Arealbruk EAID_4DCCF513_B224_406c_8A7B_05C73E89AE57;Identifikasjon;Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.;datatype;20170115;Erstattet;Arealbruk;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Arealbruk EAID_4F8B448B_40F5_4315_BB6C_74BF0F14D0D7;Posisjonskvalitet;Beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen.;datatype;20170115;Erstattet;Arealbruk;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Arealbruk EAID_1918FE52_87E6_4794_B38B_33EC459782C0;SsbArealbrukUnderklasse;Arealstatistikk - Fullstendig kodeliste finnes her: http://stabas.ssb.no/ItemsFrames.asp?ID=8372002&Language=nb;kodeliste;20170115;Erstattet;Arealbruk;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Arealbruk EAID_224ABB47_3070_4819_A3AC_C2EB3383244F;SsbArealbrukHovedklasse;Arealstatistikk - Fullstendig kodeliste finnes her: http://stabas.ssb.no/ItemsFrames.asp?ID=8372002&Language=nb;kodeliste;20170115;Erstattet;Arealbruk;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Arealbruk EAID_54691D02_16E3_4e24_824A_C2D5D2A809D1;SsbArealbrukKilde;Beskriver kildene som er brukt for å avgrense arealfiguren.;kodeliste;20170115;Erstattet;Arealbruk;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Arealbruk EAID_8851B18C_0BF7_4a8b_99A4_2B49D0535647;Kommunenummer;Nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste samt et utvalg av utgåtte numre Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre. Merknad 2: Modelleringsverktøyet Enterprise Architect håndterer ikke samiske tegn eller tankestrek. Det betyr at det vil forekomme avvik mellom definisjonene i denne lista i SOSI modellregister og definisjonene i offisielt standarddokument.;kodeliste;20170115;Erstattet;Arealbruk;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Arealbruk EAID_F2994EBA_FD80_4786_8DB9_29BD94335959;Synbarhet;hvor godt den kartlagte detalj var synbar ved kartleggingen;kodeliste;20170115;Erstattet;Arealbruk;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Arealbruk EAID_F8DFAD34_F076_42aa_99E2_4534F990F46C;Målemetode;metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based;kodeliste;20170115;Erstattet;Arealbruk;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Arealbruk EAID_4DCCF513_B224_406c_8A7B_05C73E89AE57;lokalId;lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet.;egenskap;20170115;Erstattet;Arealbruk;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Arealbruk\Identifikasjon EAID_4DCCF513_B224_406c_8A7B_05C73E89AE57;navnerom;"navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking (""_"") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i ""INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register"" Eksempel: NO for Norge.";egenskap;20170115;Erstattet;Arealbruk;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Arealbruk\Identifikasjon EAID_4DCCF513_B224_406c_8A7B_05C73E89AE57;versjonId;"identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som ""2007-02-12T12:12:12+05:30"" som versjonId.";egenskap;20170115;Erstattet;Arealbruk;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Arealbruk\Identifikasjon EAID_4F8B448B_40F5_4315_BB6C_74BF0F14D0D7;målemetode;metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss;egenskap;20170115;Erstattet;Arealbruk;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Arealbruk\Posisjonskvalitet EAID_4F8B448B_40F5_4315_BB6C_74BF0F14D0D7;nøyaktighet;punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm;egenskap;20170115;Erstattet;Arealbruk;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Arealbruk\Posisjonskvalitet EAID_4F8B448B_40F5_4315_BB6C_74BF0F14D0D7;synbarhet;hvor godt den kartlagte detalj var synbar ved kartleggingen;egenskap;20170115;Erstattet;Arealbruk;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Arealbruk\Posisjonskvalitet EAID_4F8B448B_40F5_4315_BB6C_74BF0F14D0D7;maksimaltAvvik;absolutt toleranse for geometriske avvik;egenskap;20170115;Erstattet;Arealbruk;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Arealbruk\Posisjonskvalitet EAID_51125F20_2A8D_450c_9111_1CCAFD503481;grense;Grense/linje på området;egenskap;20170115;Erstattet;Arealbruk;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Arealbruk\SsbArealbrukGrense EAID_BBC0EB28_3F0E_4dd0_827D_CA5A1F96889D;område;Objektets utstrekning -- Definition -- area over which an object extends;egenskap;20170115;Erstattet;Arealbruk;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Arealbruk\SsbArealbrukFlate EAID_BBC0EB28_3F0E_4dd0_827D_CA5A1F96889D;kilde;Kilden til område/flaten -- Definition -- The source of the area/polygon ;egenskap;20170115;Erstattet;Arealbruk;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Arealbruk\SsbArealbrukFlate EAID_BBC0EB28_3F0E_4dd0_827D_CA5A1F96889D;hovedklasse;Hovedinndeling i tråd med SSBs Klassifisering av arealer til statistikkformål 2012 -- Definition -- main categorization according to criteria for vegetation, natural drainage and cultural impact;egenskap;20170115;Erstattet;Arealbruk;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Arealbruk\SsbArealbrukFlate EAID_BBC0EB28_3F0E_4dd0_827D_CA5A1F96889D;underklasse;Underinndeling i tråd med SSBs Klassifisering av arealer til statistikkformål 2012 -- Definition -- sub categorization according to criteria for vegetation, natural drainage and cultural impact;egenskap;20170115;Erstattet;Arealbruk;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Arealbruk\SsbArealbrukFlate EAID_EA492FB9_0365_4213_881C_80620653E6DD;identifikasjon;Unik identifikasjon av et objekt ;egenskap;20170115;Erstattet;Arealbruk;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Arealbruk\Fellesegenskaper EAID_EA492FB9_0365_4213_881C_80620653E6DD;kommune;Nummerering av kommuner i henhold til SSB sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer.;egenskap;20170115;Erstattet;Arealbruk;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Arealbruk\Fellesegenskaper EAID_EA492FB9_0365_4213_881C_80620653E6DD;kvalitet;Beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI.;egenskap;20170115;Erstattet;Arealbruk;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Arealbruk\Fellesegenskaper EAID_EA492FB9_0365_4213_881C_80620653E6DD;datauttaksdato;Dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;egenskap;20170115;Erstattet;Arealbruk;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Arealbruk\Fellesegenskaper EAID_EA492FB9_0365_4213_881C_80620653E6DD;prosesshistorie;Beskrivelse av de prosesser som dataene er gått gjennom som kan ha betydning for kvaliteten og bruken av dataene Merknad: Prosesshistorie vil kunne inneholde informasjon om transformasjoner. Hva slags informasjon som angis er ofte gitt i andre standarder, f.eks kvalitet og kvalitetsikring.;egenskap;20170115;Erstattet;Arealbruk;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Arealbruk\Fellesegenskaper EAID_EA492FB9_0365_4213_881C_80620653E6DD;informasjon;Generell opplysning Merknad: mulighet til å legge inn utfyllende informasjon om objektet;egenskap;20170115;Erstattet;Arealbruk;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Arealbruk\Fellesegenskaper EAID_EA492FB9_0365_4213_881C_80620653E6DD;opphav;referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering;egenskap;20170115;Erstattet;Arealbruk;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Arealbruk\Fellesegenskaper