Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_D99A7DA0_F2E2_4bfb_BD4F_937866129914;Pakkerealiseringer;;diagram;20180301;Gyldig;Kulturminner - Freda bygninger;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Freda bygninger EAID_E17DFB0F_7190_4152_813C_42CC47BF4514;Hovedskjema;;diagram;20180301;Gyldig;Kulturminner - Freda bygninger;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Freda bygninger EAID_0E115DC8_65DF_40c2_9AE7_8A4D18172CEE;Datatyper;;diagram;20180301;Gyldig;Kulturminner - Freda bygninger;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Freda bygninger EAID_5A82D0A5_228E_4a34_BC32_674329ABCD0B;Kodelister;;diagram;20180301;Gyldig;Kulturminner - Freda bygninger;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Freda bygninger EAID_3CE242E0_0015_41c4_88DB_51E00CDBBF05;Realiseringer fra SOSI-del 1;;diagram;20180301;Gyldig;Kulturminner - Freda bygninger;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Freda bygninger EAID_8307657E_E098_452f_9CB7_DBA5FBA4ABE5;Realiseringer fra SOSI-del 2 SEFRAK;;diagram;20180301;Gyldig;Kulturminner - Freda bygninger;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Freda bygninger EAID_9D0F37BE_B635_42d9_81D4_7573FD2170B8;Realiseringer fra SOSI-del 2 Kulturminner;;diagram;20180301;Gyldig;Kulturminner - Freda bygninger;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Freda bygninger EAID_7212971A_D97A_4900_815D_2C653BA0EF13;Realiseringer fra SOSI-del 2;;diagram;20180301;Gyldig;Kulturminner - Freda bygninger;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Freda bygninger EAID_501011ED_1600_40b3_9266_9E6188613882;KulturminneBygning;kulturminner (hus) som er registrert etter Sefrak-metoden. Husene er fra før 1900, i enkelte kommuner fra før 1940 Merknad: Ikke alle SEFRAK-objekter har knytning til bygning. Vanligvis er knytningen til bygg, unntaksvis til tilbygg. -- Definition -- cultural heritage sites (buildings) which have been registered according to the Sefrak method. These buildings predate 1900, in individual municipalities 1940. Sefrak denotes the Secretariat for registration of permanent cultural heritage sites;objekttype;20180301;Gyldig;Kulturminner - Freda bygninger;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Freda bygninger EAID_83FA3F3C_EFA3_46f2_A4B1_FFE278363876;Fellesegenskaper;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;objekttype;20180301;Gyldig;Kulturminner - Freda bygninger;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Freda bygninger EAID_033923DD_5A81_49c4_9983_8E7AEFE0C49D;KulturminneDateringGruppe;kulturminnets alder -- Definition - - the age of the cultural heritage site/artefact;datatype;20180301;Gyldig;Kulturminner - Freda bygninger;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Freda bygninger EAID_5C443567_DAF5_4b24_B5EB_19C3143EEB4C;Vern;lovgrunnlag for restriksjoner knyttet til et objekt -- Definition - - legal basis for restrictions related to an object;datatype;20180301;Gyldig;Kulturminner - Freda bygninger;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Freda bygninger EAID_6C82E68E_58D4_47cf_817A_675228BA5D38;Hovedmålrubrikk;lengden og bredden på huset, angitt i cm Merknad: Rubrikk nr 24 i sefrak-skjemaet. Inneholder også merknad til registreringen, og om den er usikker. -- Definition - - the length and width of the building, given in cm Note: Section no. 24 on the Sefrak form. Also contains note regarding the registration, and whether that was uncertain.;datatype;20180301;Gyldig;Kulturminner - Freda bygninger;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Freda bygninger EAID_8A073420_3D8E_45cd_B8CB_1DE4A3F94F5C;SefrakId;sefrakminnets objektnummer, bestående av henvisning til (evt utgått) kommune, registreringskretsnummer og husløpenummer Merknad: Er entydig identifisering av sefrakminner, og alle tre delene må være utfylt. Inneholder også merknad til registreringen, og om den er usikker. -- Definition - - The object number of the Sefrak cultural heritage site, consisting of reference to municipality (even if discontinued), registration district no. and building serial no. Is unique identification of Sefrak cultural heritage sites, and all three parts must be filled out. Also contains note regarding the registration, and whether that was uncertain;datatype;20180301;Gyldig;Kulturminner - Freda bygninger;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Freda bygninger EAID_AF0E6A97_E3C8_4922_9053_EF2BE24A624E;Matrikkelnummer;Entydig identifisering av matrikkelenhet innen kommune, definert i matrikkelforskrift § 7. Matrikkelnummeret for grunneiendom, anleggseiendom og jordsameie skal bestå av et gårdsnummer og et bruksnummer. Bruksnummeret inngår i en fortløpende nummerering innenfor gårdsnummeret. Matrikkelnummer for festegrunn skal bestå av gårdsnummer, bruksnummer og festenummer. Festenummeret inngår i en fortløpende nummerering av festegrunn på vedkommende grunneiendom eller jordsameie. Matrikkelnummer for eierseksjon skal bestå av gårdsnummer, bruksnummer og seksjonsnummer. Dersom eierseksjonen ligg på festegrunn, skal festenummeret være en del av matrikkelnummeret. Seksjonsnummeret inngår i en fortløpende nummerering av eierseksjonene på vedkommende grunneiendom, anleggseiendom eller festegrunn.;datatype;20180301;Gyldig;Kulturminner - Freda bygninger;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Freda bygninger EAID_D259AB57_3CC9_4782_9507_FC30783223A6;Posisjonskvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen;datatype;20180301;Gyldig;Kulturminner - Freda bygninger;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Freda bygninger EAID_DCC0C95B_8290_486b_A4E6_4A384FBEC996;Identifikasjon;Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.;datatype;20180301;Gyldig;Kulturminner - Freda bygninger;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Freda bygninger EAID_0EC94DF6_EFAA_473f_B23E_50F5E9FE77D9;Vernelov;hvilken lov vern av objektet er hjemlet i -- Definition - - which statute the preservation of the object is founded on;kodeliste;20180301;Gyldig;Kulturminner - Freda bygninger;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Freda bygninger EAID_13685312_F32A_4b97_ABCB_46A2EF427A17;KulturminneDateringMetode;Kodeliste som angir dateringsmetoder for kulturminner;kodeliste;20180301;Gyldig;Kulturminner - Freda bygninger;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Freda bygninger EAID_1569351A_EDB3_4603_AD2D_6FD3B890F105;KulturminneDateringKvalitet;påliteligheten av datering under kulturminneDatering -- Definition - - the reliability of dating during culturalHeritageSiteDating;kodeliste;20180301;Gyldig;Kulturminner - Freda bygninger;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Freda bygninger EAID_18E6AB13_742A_4c2e_9589_EE224351B369;Kommunenummer;Nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste samt et utvalg av utgåtte numre. I tillegg til dette også kulturminneforvaltningens egen inndeling av Svalbard. Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre.;kodeliste;20180301;Gyldig;Kulturminner - Freda bygninger;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Freda bygninger EAID_4C167056_B3F8_4c75_97B7_C93D79A6F9C8;KulturminneDatering;hvilken epoke eller periode kulturminnet stammer fra Merknad: Koden har tre siffer. Det første indikerer om kulturminnet er fra førreformatorisk tid. ( OBS: innledende null er obligatorisk) -- Definition - - epoch or period from which the cultural heritage site dates Note: The code has three digits. The first indicates whether the cultural heritage site/artefact is from the pre-Reformation period. (NOTE: a leading zero is obligatory);kodeliste;20180301;Gyldig;Kulturminner - Freda bygninger;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Freda bygninger EAID_4F1182E1_CB87_43fa_AC46_F3817180E948;Målemetode;metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based;kodeliste;20180301;Gyldig;Kulturminner - Freda bygninger;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Freda bygninger EAID_62C0521C_1FCF_49b0_BC29_AB0F6610ED2C;KulturminneKategori;hovedkategori et kulturminne tilhører Merknad: Kategori gjenspeiler hovedsakelig en forvaltningsmessig inndeling av kulturminnene, i motsetning til hovedgruppe og funksjon som gjenspeiler tilknytninger til samfunnssektorer. -- Definition - - main category to which a cultural heritage site/artefact belongs Note: Category primarily reflects an administrative categorization of cultural heritage sites/artefacts, as opposed to main group and function, which reflects connections to sectors of society.;kodeliste;20180301;Gyldig;Kulturminner - Freda bygninger;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Freda bygninger EAID_B341D3DB_D408_4dde_AD4B_C844B4C82481;Etasjetall;angivelse av sefrakobjektets antall etasjer -- Definition - - statement of the number of floors of the Sefrak object;kodeliste;20180301;Gyldig;Kulturminner - Freda bygninger;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Freda bygninger EAID_B8126BFB_20FF_4186_A00F_58CAF8A5E324;KulturminneFunksjon;kulturminnets opprinnelige hovedfunksjon -- Definition - - the original main function of the cultural artefact;kodeliste;20180301;Gyldig;Kulturminner - Freda bygninger;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Freda bygninger EAID_C3DC514E_A10C_4370_8150_F2BB23DCE6B2;OpprinneligSosialtMiljø;angivelse av en bygnings opprinnelige sosiale miljø -- Definition - - indication of a building's original social environment;kodeliste;20180301;Gyldig;Kulturminner - Freda bygninger;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Freda bygninger EAID_D01B2B3C_2E86_461d_B080_6B86F3EF5976;Vernetype;hvilken forvaltningsmessig vernestatus et objekt har -- Definition - - which administrative preservation status an object has;kodeliste;20180301;Gyldig;Kulturminner - Freda bygninger;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Freda bygninger EAID_D2CE200C_B1EA_438f_848B_0C5695A8D9B1;KulturminneHovedMateriale;hovedmaterialet brukt i framstilling av kulturminnet Merknad: Kun hovedmaterialet skal angis, men kombinasjoner kan forekomme. Det er mulighet for å registrere inntil 3 verdier pr. objekt. -- Definition - - the main material used in the making of the cultural artefact Note: Only the main material shall be indicated, but combinations may occur. Up to 3 values per object may be registered.;kodeliste;20180301;Gyldig;Kulturminner - Freda bygninger;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Freda bygninger EAID_F358125F_1104_45ba_B2CA_1811B279EBB8;KulturminneEnkeltminneArt;Art av enkeltminne som et kulturminne tilhører.;kodeliste;20180301;Gyldig;Kulturminner - Freda bygninger;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Freda bygninger EAID_033923DD_5A81_49c4_9983_8E7AEFE0C49D;kulturminneDatering;hvilken epoke eller periode kulturminnet stammer fra -- Definition -- epoch or period from which the cultural heritage site dates ;egenskap;20180301;Gyldig;Kulturminner - Freda bygninger;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Freda bygninger\KulturminneDateringGruppe EAID_033923DD_5A81_49c4_9983_8E7AEFE0C49D;kulturminneDateringKvalitet;påliteligheten av datering under kulturminneDatering -- Definition -- the reliability of dating during culturalHeritageSiteDating ;egenskap;20180301;Gyldig;Kulturminner - Freda bygninger;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Freda bygninger\KulturminneDateringGruppe EAID_033923DD_5A81_49c4_9983_8E7AEFE0C49D;kulturminneDateringMetode;metode for datering av Kulturminne -- Definition -- the method of dating culturalHeritageSite;egenskap;20180301;Gyldig;Kulturminner - Freda bygninger;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Freda bygninger\KulturminneDateringGruppe EAID_033923DD_5A81_49c4_9983_8E7AEFE0C49D;kulturminneDateringEksakt;eksakt periode kulturminnet stammer fra -- Definition -- exact period from which the cultural heritage site dates ;egenskap;20180301;Gyldig;Kulturminner - Freda bygninger;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Freda bygninger\KulturminneDateringGruppe EAID_501011ED_1600_40b3_9266_9E6188613882;posisjon;sted som objektet eksisterer på -- Definition -- location where the object exists;egenskap;20180301;Gyldig;Kulturminner - Freda bygninger;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Freda bygninger\KulturminneBygning EAID_501011ED_1600_40b3_9266_9E6188613882;vern;lovgrunnlag for restriksjoner knyttet til et objekt -- Definition -- legal basis for restrictions related to an object ;egenskap;20180301;Gyldig;Kulturminner - Freda bygninger;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Freda bygninger\KulturminneBygning EAID_501011ED_1600_40b3_9266_9E6188613882;navn;ord som noen eller noe kalles ved -- Definition -- a word or words by which someone or something is designated ;egenskap;20180301;Gyldig;Kulturminner - Freda bygninger;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Freda bygninger\KulturminneBygning EAID_501011ED_1600_40b3_9266_9E6188613882;bygningsnummer;matrikkelens nummerering av bygninger. Merknad: Nummeret er landsdekkende, og kommunene har fått tildelt en eller flere nummerserier. De første 8 sifrene er løpenummer, og det niende er et modulus-11 kontrollsiffer. -- Definition -- the numbering of buildings in the cadastre Note: The number is nationwide, and the municipalities have been allocated one or more number series. The first 8 digits are serial numbers, and the ninth is a modulus-11 control digit.;egenskap;20180301;Gyldig;Kulturminner - Freda bygninger;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Freda bygninger\KulturminneBygning EAID_501011ED_1600_40b3_9266_9E6188613882;kulturminneArt;Art av kulturminne som en bygning tilhører.;egenskap;20180301;Gyldig;Kulturminner - Freda bygninger;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Freda bygninger\KulturminneBygning EAID_501011ED_1600_40b3_9266_9E6188613882;kulturminneKategori;hvilken hovedkategori et kulturminne tilhører -- Definition -- main category to which a cultural heritage site/artefact belongs ;egenskap;20180301;Gyldig;Kulturminner - Freda bygninger;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Freda bygninger\KulturminneBygning EAID_501011ED_1600_40b3_9266_9E6188613882;kulturminneHovedMateriale;hovedmaterialet brukt i framstilling av kulturminnet -- Definition -- the main material used in the making of the cultural artefact ;egenskap;20180301;Gyldig;Kulturminner - Freda bygninger;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Freda bygninger\KulturminneBygning EAID_501011ED_1600_40b3_9266_9E6188613882;kulturminneDateringGruppe;kulturminnets alder -- Definition -- the age of the cultural heritage site/artefact ;egenskap;20180301;Gyldig;Kulturminner - Freda bygninger;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Freda bygninger\KulturminneBygning EAID_501011ED_1600_40b3_9266_9E6188613882;kulturminneOpprinneligFunksjon;kulturminnets opprinnelige hovedfunksjon -- Definition -- the original main function of the cultural artefact ;egenskap;20180301;Gyldig;Kulturminner - Freda bygninger;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Freda bygninger\KulturminneBygning EAID_501011ED_1600_40b3_9266_9E6188613882;kulturminneNåværendeFunksjon;nåværende eller sist registrerte funksjon -- Definition -- current or most recently registered function ;egenskap;20180301;Gyldig;Kulturminner - Freda bygninger;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Freda bygninger\KulturminneBygning EAID_501011ED_1600_40b3_9266_9E6188613882;opprinneligSosialtMiljø;angivelse av en bygnings opprinnelige sosiale miljø;egenskap;20180301;Gyldig;Kulturminner - Freda bygninger;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Freda bygninger\KulturminneBygning EAID_501011ED_1600_40b3_9266_9E6188613882;hovedmålRubrikk;lengden og bredden på huset, angitt i cm Merknad: Rubrikk nr 24 i sefrak-skjemaet. -- Definition -- length and width of the building, given in cm Note: Section no. 24 on the Sefrak form.;egenskap;20180301;Gyldig;Kulturminner - Freda bygninger;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Freda bygninger\KulturminneBygning EAID_501011ED_1600_40b3_9266_9E6188613882;matrikkelnummer;Entydig identifisering av matrikkelenhet innen kommune, definert i matrikkelforskrift § 7.;egenskap;20180301;Gyldig;Kulturminner - Freda bygninger;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Freda bygninger\KulturminneBygning EAID_501011ED_1600_40b3_9266_9E6188613882;sefrakId;sefrakminnets objektnummer, bestående av henvisning til (evt utgått) kommune, registreringskretsnr og husløpenr. Er entydig identifisering av sefrakminner, og alle tre delene må være utfylt. Inneholder også merknad til registreringen, og om den er usikker. -- Definition -- The object number of the Sefrak cultural heritage site, consisting of reference to municipality (even if discontinued), registration district no. and building serial no. Is unique identification of Sefrak cultural heritage sites, and all three parts must be filled out. Also contains note on the registration, and whether it is ??;egenskap;20180301;Gyldig;Kulturminner - Freda bygninger;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Freda bygninger\KulturminneBygning EAID_501011ED_1600_40b3_9266_9E6188613882;etasjetall;angivelse av sefrakobjektets antall etasjer Merknad: Rubrikk nr 23 i sefrak-skjemaet. Det er ikke det samme som antall etasjer lagret på bygning. -- Definition -- statement of the number of floors of the Sefrak object Note: Section no. 23 on the Sefrak form. This is not det the same as the number of floors stored on a building.;egenskap;20180301;Gyldig;Kulturminner - Freda bygninger;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Freda bygninger\KulturminneBygning EAID_5C443567_DAF5_4b24_B5EB_19C3143EEB4C;vernetype;hvilken forvaltningsmessig vernestatus et objekt har -- Definition -- which administrative preservation status an object has ;egenskap;20180301;Gyldig;Kulturminner - Freda bygninger;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Freda bygninger\Vern EAID_5C443567_DAF5_4b24_B5EB_19C3143EEB4C;vernelov;hvilken lov vern av objektet er hjemlet i -- Definition -- which statute the preservation of the object is founded on ;egenskap;20180301;Gyldig;Kulturminner - Freda bygninger;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Freda bygninger\Vern EAID_5C443567_DAF5_4b24_B5EB_19C3143EEB4C;verneparagraf;verneparagraf i lov Merknad: Nummer på aktuell paragraf i lov -- Definition -- preservation section in statutes Note: Number of the relevant section in statutes;egenskap;20180301;Gyldig;Kulturminner - Freda bygninger;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Freda bygninger\Vern EAID_5C443567_DAF5_4b24_B5EB_19C3143EEB4C;vernedato;dato når den angitte vernetype ble gjort gyldig -- Definition -- date when the indicated preservation type came into force ;egenskap;20180301;Gyldig;Kulturminner - Freda bygninger;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Freda bygninger\Vern EAID_6C82E68E_58D4_47cf_817A_675228BA5D38;lengde;lengden på huset, angitt i cm;egenskap;20180301;Gyldig;Kulturminner - Freda bygninger;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Freda bygninger\Hovedmålrubrikk EAID_6C82E68E_58D4_47cf_817A_675228BA5D38;bredde;bredden på huset, angitt i cm;egenskap;20180301;Gyldig;Kulturminner - Freda bygninger;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Freda bygninger\Hovedmålrubrikk EAID_83FA3F3C_EFA3_46f2_A4B1_FFE278363876;identifikasjon;unik identifikasjon av et objekt ;egenskap;20180301;Gyldig;Kulturminner - Freda bygninger;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Freda bygninger\Fellesegenskaper EAID_83FA3F3C_EFA3_46f2_A4B1_FFE278363876;kvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI.;egenskap;20180301;Gyldig;Kulturminner - Freda bygninger;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Freda bygninger\Fellesegenskaper EAID_83FA3F3C_EFA3_46f2_A4B1_FFE278363876;førsteDigitaliseringsdato;dato når en representasjon av objektet i digital form første gang ble etablert Merknad: førsteDigitaliseringsdato kan skille seg fra førsteDatafangstdato ved at den første datafangsten skjedde analogt og gjort om til digital form senere i en produksjonsprosess. Eventuelt at innlegging i databasen skjedde på et senere tidspunkt enn registreringen /observasjonen / målingen av objektet.;egenskap;20180301;Gyldig;Kulturminner - Freda bygninger;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Freda bygninger\Fellesegenskaper EAID_83FA3F3C_EFA3_46f2_A4B1_FFE278363876;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;egenskap;20180301;Gyldig;Kulturminner - Freda bygninger;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Freda bygninger\Fellesegenskaper EAID_83FA3F3C_EFA3_46f2_A4B1_FFE278363876;oppdateringsdato;dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. ;egenskap;20180301;Gyldig;Kulturminner - Freda bygninger;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Freda bygninger\Fellesegenskaper EAID_83FA3F3C_EFA3_46f2_A4B1_FFE278363876;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;egenskap;20180301;Gyldig;Kulturminner - Freda bygninger;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Freda bygninger\Fellesegenskaper EAID_83FA3F3C_EFA3_46f2_A4B1_FFE278363876;opphav;referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering;egenskap;20180301;Gyldig;Kulturminner - Freda bygninger;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Freda bygninger\Fellesegenskaper EAID_83FA3F3C_EFA3_46f2_A4B1_FFE278363876;informasjon;generell opplysning;egenskap;20180301;Gyldig;Kulturminner - Freda bygninger;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Freda bygninger\Fellesegenskaper EAID_83FA3F3C_EFA3_46f2_A4B1_FFE278363876;linkAskeladden;link til informasjon i Askeladden;egenskap;20180301;Gyldig;Kulturminner - Freda bygninger;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Freda bygninger\Fellesegenskaper EAID_83FA3F3C_EFA3_46f2_A4B1_FFE278363876;linkKulturminnesøk;link til informasjon i Kulturminnesøk;egenskap;20180301;Gyldig;Kulturminner - Freda bygninger;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Freda bygninger\Fellesegenskaper EAID_8A073420_3D8E_45cd_B8CB_1DE4A3F94F5C;sefrakKommune;nummerering av kommuner i henhold til SSB sin offisielle liste, samt utgåtte kommuner som er benyttet som en del av identifikasjonen Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer. -- Definition -- numbering of municipalities in accordance with Statistics Norway's official list, as well as discontinued municipalities which have been used as part of the identification. Note: It must be emphasised that the municipality number always consists of 4 digits, i.e. sometimes with leading zero. Municipality is used for generating relations;egenskap;20180301;Gyldig;Kulturminner - Freda bygninger;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Freda bygninger\SefrakId EAID_8A073420_3D8E_45cd_B8CB_1DE4A3F94F5C;registreringKretsnr;riksantikvarens oppdeling av kommunen, tilsvarer gamle kirkekretser Merknad: Må være større enn 0. -- Definition -- the Directorate for Cultural Heritage's division of the municipality, corresponding to old church districts Note: Must be greater than 0.;egenskap;20180301;Gyldig;Kulturminner - Freda bygninger;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Freda bygninger\SefrakId EAID_8A073420_3D8E_45cd_B8CB_1DE4A3F94F5C;husLøpenr;løpenummer innen kretsnummer Merknad: Entydig nøkkel for kulturminne sammen med kommune og kretsnummer -- Definition -- serial number within district number Note: Unique key for cultural heritage site/artifact/item?? with municipality number and district number.;egenskap;20180301;Gyldig;Kulturminner - Freda bygninger;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Freda bygninger\SefrakId EAID_AF0E6A97_E3C8_4922_9053_EF2BE24A624E;kommunenummer;nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer.;egenskap;20180301;Gyldig;Kulturminner - Freda bygninger;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Freda bygninger\Matrikkelnummer EAID_AF0E6A97_E3C8_4922_9053_EF2BE24A624E;gårdsnummer;En kommune er delt inn i flere gårder, og alle matrikkelenheter ligger på en gårdsenhet. Gårdsnummer er nummeret på en gårdsenhet i matrikkelen og er unikt innenfor hver kommune. Forkortelsen er gnr;egenskap;20180301;Gyldig;Kulturminner - Freda bygninger;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Freda bygninger\Matrikkelnummer EAID_AF0E6A97_E3C8_4922_9053_EF2BE24A624E;bruksnummer;Hver gård er delt opp i et eller flere bruk. Neste ledige bruksnummer innen et gårdsnummer tildeles automatisk. Forkortelsen er bnr;egenskap;20180301;Gyldig;Kulturminner - Freda bygninger;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Freda bygninger\Matrikkelnummer EAID_AF0E6A97_E3C8_4922_9053_EF2BE24A624E;festenummer;Fortløpende nummerering av fester under gårdsnummer/bruksnummer. Forkortelsen er fnr;egenskap;20180301;Gyldig;Kulturminner - Freda bygninger;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Freda bygninger\Matrikkelnummer EAID_AF0E6A97_E3C8_4922_9053_EF2BE24A624E;seksjonsnummer;Fortløpende nummerering av seksjoner under gårdsnummer/bruksnummer og eventuelt festenummer.;egenskap;20180301;Gyldig;Kulturminner - Freda bygninger;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Freda bygninger\Matrikkelnummer EAID_D259AB57_3CC9_4782_9507_FC30783223A6;målemetode;metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss;egenskap;20180301;Gyldig;Kulturminner - Freda bygninger;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Freda bygninger\Posisjonskvalitet EAID_D259AB57_3CC9_4782_9507_FC30783223A6;nøyaktighet;punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm;egenskap;20180301;Gyldig;Kulturminner - Freda bygninger;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Freda bygninger\Posisjonskvalitet EAID_DCC0C95B_8290_486b_A4E6_4A384FBEC996;lokalId;lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet.;egenskap;20180301;Gyldig;Kulturminner - Freda bygninger;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Freda bygninger\Identifikasjon EAID_DCC0C95B_8290_486b_A4E6_4A384FBEC996;navnerom;"navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking (""_"") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i ""INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register"" Eksempel: NO for Norge.";egenskap;20180301;Gyldig;Kulturminner - Freda bygninger;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Freda bygninger\Identifikasjon EAID_DCC0C95B_8290_486b_A4E6_4A384FBEC996;versjonId;"identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som ""2007-02-12T12:12:12+05:30"" som versjonId.";egenskap;20180301;Gyldig;Kulturminner - Freda bygninger;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Freda bygninger\Identifikasjon