Navn;Beskrivelse;Kodeverdi;Navn engelsk;Beskrivelse engelsk;Kodeverdi engelsk Påvist betydelig grunnvannsressurs;Grunnvannsressursen er påvist med godt resultat ved detaljundersøkelser (prøveboring).;1 ;;; Antatt betydelig grunnvannspotensial;Omfatter hovedsakelig Breelv- og elveavsetninger, samt enkelte mektige strandavsetninger hvor grunnvannet står i forbindelse med vassdrag/innsjø. Andre store breelv- og elveavsetninger med selvmatende grunnvannsmagasin kan også inngå.;2 ;;; Begrenset grunnvannspotensial;Små grunnvannsuttak kan være mulig fra mindre breeelv- og elveavsetninger som ikke står i forbindelse med vassdrag/innsjø. Sand- og grusholdige morener, strandavsetninger og innsjø-/bresjøavsetninger med dominans av sand, samt skredmateriale kan også inngå.;3 ;;; Ikke grunnvannspotensial i løsmassene;Omfatter hovedsakelig finkornige morener, hav- og fjordavsetninger eller tynne, usammenhengende løsmasseavsetninger, samt bart fjell og myr.;4 ;;; Ikke klassifisert;Grunnvannspotensialet er ikke klassifisert. Registreringen (løsmassekartleggingen) er ikke differensiert nok;5 ;;;