Navn;Beskrivelse;Kodeverdi;Navn engelsk;Beskrivelse engelsk;Kodeverdi engelsk Boligbebyggelse;Objekt der bebyggelsen er dominert av boliger (bygningstype 111-159 samt 193 og 199).;Boligbebyggelse;;; Fritidsbebyggelse;Objekt der bebyggelsen er dominert av hytter, sommerhus, helårsboliger/våningshus som benyttes som fritidsbolig eller naust, båthus og sjøbuer. (bygningstype 161-163, samt 182 og 183).;Fritidsbebyggelse;;; Bebygd område for landbruk og fiske;Objekt der bebyggelsen er dominert av våningshus, utmarksbebyggelse og fiskeri og landbruksbygninger (bygningstype 113, 123, 124, 171, 172 samt 241, 243, 244, 245, 248 og 249). ;LandbrukFiske;;; Næring, offentlig og privat tjenesteyting;Objekt der bebyggelsen er dominert av industri, kontor- og forretningsbygninger samt bygninger for varehandel (bygningstype 211, 212 og 219 samt 311-330). I tillegg kommer områder som er avgrenset som bergverksdrift og utvinning i FKB-arealbruk eller N50-arealdekke.;NaeringTjeneste;;; Undervisning og barnehage;Objekt der bebyggelsen er dominert av barnehage- og skolebygninger (bygningstype 611-629);UndervisnBhage;;; Helse- og sosialinstitusjoner;Objekt der bebyggelsen er dominert av helsebygninger, bo- og servicesenter og fengselsbygninger (bygningstype 710- 739 samt 151 og 819).;HelseSosial;;; Kultur og religiøse aktiviteter;Objekt der bebyggelsen er dominert av museums- og biblioteksbygninger, kulturhus, og bygg for religiøse aktiviteter (bygningstype 641-649 og 661-679).;KulturReligion;;; Transport og telekommunikasjon;Lufthavnområder, kai- og havneområder, jernbane, veger og parkeringsområder. I tillegg objekt der bebyggelsen er dominert av ekspedisjonsbygninger, terminaler, parkeringshus, veg- og trafikktilsynsbygninger (bygningstype 411-419 samt 431, 441 og 449).;TransportTelek;;; Teknisk infrastruktur;Objekt der bebyggelsen er dominert av bygninger for renseanlegg, vannforsyning og energiforsyning (bygningstype 216-229). ;TeknInfrastr;;; Beredskapstjenester;Objekt der bebyggelsen er dominert av beredskapsbygninger (bygningstype 821-829).;Beredskap;;; Grønne områder;Objekt som er avgrenset som parker, lekeplasser og gravplasser i FKB-arealbruk og N50-arealdekke.;GroenneOmr;;; Idretts- og sportsområder;Objekt der bebyggelsen er dominert av idrettsbygninger (bygningstype 651-659). I tillegg kommer områder som er avgrenset som idretts- og sportsområder i FKB-arealbruk, N50-arealdekke eller basert på idrettsanleggsregisteret.no.;IdrettsOmr;;; Uklassifisert bebyggelse og anlegg;Objekt som er avgrenset som bebygd i Skog og Landskaps arealressurskart (Ar5), men der det mangler kartgrunnlag som kan hjelpe til å spesifisere bruken.;UklassifisertBeb;;;