Navn;Beskrivelse;Kodeverdi;Navn engelsk;Beskrivelse engelsk;Kodeverdi engelsk Terrengmålt: Uspesifisert måleinstrument;Målt i terrenget , uspesifisert metode/måleinstrument;10;Measured in terrain;;Measured in terrain Terrengmålt: Totalstasjon;Målt i terrenget med totalstasjon;11;Total station;;Total station Terrengmålt: Teodolitt og el avstandsmåler;Målt i terrenget med teodolitt og elektronisk avstandsmåler;12;Theodolite with electronic rangefinder;;Theodolite with electronic rangefinder Terrengmålt: Teodolitt og målebånd;Målt i terrenget med teodolitt og målebånd;13;Theodolite with measuring tape;;Theodolite with measuring tape Terrengmålt: Ortogonalmetoden;Målt i terrenget, ortogonalmetoden;14;Orthogonal method;;Orthogonal method Utmål;Punkt beregnet på bakgrunn av måling mot andre punkter, slik som to avstander eller avstand og retning ;15;MeasureOut; Point calculated on the basis of other items, such as two distances or distance + direction.;MeasureOut Tatt fra plan;Tatt fra plan eller godkjent tiltak;18;Taken from plan;;Taken from plan Annet (denne har ingen mening, bør fjernes?);Annet;19;;; Stereoinstrument;Målt i stereoinstrument, uspesifisert instrument;20;Stereo instrument;;Stereo instrument Aerotriangulert;Punkt beregnet ved aerotriangulering ;21;Aerotriangulated; Point calculated by aerotriangulation;Aerotriangulated Stereoinstrument: Analytisk plotter;Målt i stereoinstrument, analytisk plotter;22;Analytical plotter;;Analytical plotter Stereoinstrument: Autograf;Målt i stereoinstrument, autograf, analogt instrument;23;Autograph - normal registration;;Autograph - normal registration Stereoinstrument: Digitalt;Målt i stereoinstrument, digitalt instrument;24;Digital stereo instrument;;Digital stereo instrument Scannet fra kart;Geometri overført fra kart maskinelt ved hjelp av skanner, uspesifisert kartmedium;30;Scanned from map;;Scanned from map Skannet fra kart: Blyantoriginal;Geometri overført fra kart maskinelt ved hjelp av skanner. Kartmedium er blyantoriginal;31;Scannet from pencilled original;;Scannet from pencilled original Skannet fra kart: Rissefolie;Geometri overført fra kart maskinelt ved hjelp av skanner. Kartmedium er rissefolie;32;Scanned from ??scribing folio;;Scanned from ??scribing folio Skannet fra kart: Transparent folie, god kvalitet;Geometri overført fra kart maskinelt ved hjelp av skanner. Kartmedium er transparent folie av god kvalitet.;33;Scanned from transparency folio - good quality;;Scanned from transparency folio - good quality Skannet fra kart: Transparent folie, mindre god kvalitet;Geometri overført fra kart maskinelt ved hjelp av skanner. Kartmedium er transparent folie av mindre god kvalitet;34;Scanned from transparency folio - inferior quality;;Scanned from transparency folio - inferior quality Skannet fra kart: Papirkopi;Geometri overført fra kart maskinelt ved hjelp av skanner. Kartmedium er papirkopi.;35;Scannet from paper / hard copy;;Scannet from paper / hard copy Flybåren laserscanner;Målt med laserskanner fra fly;36;Airbourne laser scanner;;Airbourne laser scanner Bilbåren laser;Målt med laserskanner plassert i kjøretøy;37;;; Lineær referanse;brukes for objekter som er stedfestet med lineær referanse, enten disse leveres med stedfesting kun som lineære referanser, eller med koordinatgeometri avledet fra lineære referanser;38;;; Digitaliseringbord: Ortofoto eller flybilde;Geometri overført fra ortofoto eller flybilde ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord, uspesifisert bildemedium;40;Digitised on dig.table from orthophoto/aerial photo;;Digitised on dig.table from orthophoto/aerial photo Digitaliseringbord: Ortofoto, film;Geometri overført fra ortofoto ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord. Bildemedium er film;41;Digitised from orthophoto - film;;Digitised from orthophoto - film Digitaliseringbord: Ortofoto, fotokopi;Geometri overført fra ortofoto ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord. Bildemedium er fotokopi;42;Digitised from orthophoto - photocopy;;Digitised from orthophoto - photocopy Digitaliseringbord: Flybilde, film;Geometri overført fra flybilde ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord. Bildemedium er film;43;Digitised from aerial photo - mono-digitised from film;;Digitised from aerial photo - mono-digitised from film Digitaliseringbord: Flybilde, fotokopi;Geometri overført fra flybilde ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord. Bildemedium er fotokopi;44;Digitised from aerial photo - mono-digitised from photocopy;;Digitised from aerial photo - mono-digitised from photocopy Digitalisert på skjerm fra ortofoto;Geometri overført fra ortofoto ved hjelp av manuell registrering på skjerm;45;Digitised from orthophoto;;Digitised from orthophoto Digitalisert på skjerm fra satellittbilde;Geometri overført fra satellittbilde ved hjelp av manuell registrering på skjerm;46;Digitised on screen from satellite photo;;Digitised on screen from satellite photo Digitalisert på skjerm fra andre digitale rasterdata;;47;;; Digitalisert på skjerm fra tolkning av seismikk;;48;;; Vektorisering av laserdata;Vektorisering fra laserdata, brukes også der vektoriseringen støttes av ortofoto;49;;; Digitaliseringsbord: Kart;Geometri overført fra kart ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord, medium uspesifisert;50;Digitised on dig.table from line-map;;Digitised on dig.table from line-map Digitaliseringsbord: Kart, blyantoriginal;Geometri overført fra kart ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord. Kartmedium er blyantoriginal;51;Digitised on dig.table from pencilled original;;Digitised on dig.table from pencilled original Digitaliseringsbord: Kart, rissefoile;Geometri overført fra kart ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord. Kartmedium er rissefolie;52;Digitised on dig.table from ??scribing folio;;Digitised on dig.table from ??scribing folio Digitaliseringsbord: Kart, transparent foile, god kvalitet;Geometri overført fra kart ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord. Kartmedium er transparent folie av god kvalitet, samkopi;53;Digitised on dig.table from transparency film - good quality;;Digitised on dig.table from transparency film - good quality Digitaliseringsbord: Kart, transparent foile, mindre god kvalitet;Geometri overført fra kart ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord. Kartmedium er transparent folie av mindre god kvalitet, samkopi;54;Digitised on dig.table from transparency film - lower quality;;Digitised on dig.table from transparency film - lower quality Digitaliseringsbord: Kart, papirkopi;Geometri overført fra kart ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord. Kartmedium er papirkopi;55;Digitised on dig.table from paper copy;;Digitised on dig.table from paper copy Digitalisert på skjerm fra skannet kart;Geometri overført fra kart ved hjelp av manuell registrering på skjerm, medium skannet kart (raster), samkopi;56;Digitised on screen from scanned photographic combination;;Digitised on screen from scanned photographic combination Genererte data (interpolasjon);Genererte data, interpolasjonsmetode. Ikke nærmere spesifisert;60;Generated data (interpolation);;Generated data (interpolation) Genererte data (interpolasjon): Terrengmodell;Genererte data, interpolasjonsmetode, fra terrengmodell;61;Generated in terrain model;;Generated in terrain model Genererte data (interpolasjon): Vektet middel;Genererte data, interpolasjonsmetode, vektet middel;62;Weighted mean;;Weighted mean Genererte data: Fra annen geometri;Genererte data: Sirkelgeometri, korridor eller annen geometri generert ut fra f.eks et punkt eller en linje (f.eks midtlinje veg);63;Generated circular geometry;;Generated circular geometry Genererte data: Generalisering;Genererte data: Generalisering;64;Generalised;;Generalised Genererte data: Sentralpunkt;Genererte data: Sentralpunkt;65;Generated central point;;Generated central point Genererte data: Sammenknytningspunkt, randpunkt;Genererte data: Sammenknytningspunkt (f.eks mellom ulike kartlegginger), randpunkt (f.eks mellom ulike kilder til kart);66;Connection point/edge point;;Connection point/edge point Koordinater hentet fra GAB;Koordinater hentet fra GAB, forløperen til registerdelen av matrikkelen;67;Coordinates retrieved from GAB;;Coordinates retrieved from GAB Koordinater hentet fra JREG;Koordinater hentet fra JREG, jordregisteret;68;Coordinates retrieved from JREG;;Coordinates retrieved from JREG Beregnet;Beregnet, uspesifisert hvordan;69;Calculated;;Calculated Spesielle metoder;Spesielle metoder, uspesifisert;70;Special methods;;Special methods Spesielle metoder: Målt med stikkstang;Spesielle metoder: Målt med stikkstang;71;Measured with range pole;;Measured with range pole Spesielle metoder: Målt med waterstang;Spesielle metoder: Målt med waterstang;72;Measured with ;;Measured with Spesielle metoder: Målt med målehjul;Spesielle metoder: Målt med målehjul;73;Measured with measuring wheel;;Measured with measuring wheel Spesielle metoder: Målt med stigningsmåler;Spesielle metoder: Målt med stigningsmåler;74;Measured with rate of climb indicator ;;Measured with rate of climb indicator Fastsatt punkt;Punkt fastsatt ut fra et grunnlag (kart, bilde), f.eks ved partenes enighet ved en oppmålingsforretning;77;;; Fastsatt ved dom eller kongelig resolusjon;Geometri fastsatt ved dom, lov, traktat eller kongelig resolusjon;78;Stipulated by court decision or royal decree;;Stipulated by court decision or royal decree Annet (spesifiseres i filhode) ( bør vel fjernes, blir borte ved overføring mellom systemer);Annet (spesifiseres i filhode);79;????;;???? Frihåndstegning;Digitalisert ut fra frihåndstegning. Frihåndstegning er basert på svært grovt grunnlag eller ikke noe grunnlag;80;Free-hand drawing;;Free-hand drawing Frihåndstegning på kart;Digitalisert fra krokering på kart, dvs grovt skissert på kart;81;Digitised from sketching on map;;Digitised from sketching on map Frihåndstegning på skjerm;Digitalisert ut fra frihåndstegning (direkte på skjerm). Frihåndstegning er basert på svært grovt grunnlag eller ikke noe grunnlag;82;Directly input on screen;;Directly input on screen Treghetsstedfesting;Treghetsstedfesting;90;Inertial ??positioning/localization;;Inertial ??positioning/localization GNSS: Kodemåling, relative målinger;Innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon og posisjonering med global dekning (f.eks GPS, GLONASS, GALILEO): Kodemåling, relative målinger.;91;GPS code measurement, relatively measurements;;GPS code measurement, relatively measurements GNSS: Kodemåling, enkle målinger;Innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon og posisjonering med global dekning (f.eks GPS, GLONASS, GALILEO): Kodemåling, enkle målinger.;92;GPS code measurement, individual measurements;;GPS code measurement, individual measurements GNSS: Fasemåling, statisk måling;Innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon og posisjonering med global dekning (f.eks GPS, GLONASS, GALILEO): Fasemåling statisk måling.;93;GPS phase measurement, static measurement;;GPS phase measurement, static measurement GNSS: Fasemåling, andre metoder;Innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon og posisjonering med global dekning (f.eks GPS, GLONASS, GALILEO): Fasemåling andre metoder.;94;GPS phase measurement, other methods;;GPS phase measurement, other methods Kombinasjon av GNSS/Treghet;Kombinasjon av GPS/Treghet;95;Combination of GPS/Inertia;;Combination of GPS/Inertia GNSS: Fasemåling RTK;Innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon og posisjonering med global dekning (f.eks GPS, GLONASS, GALILEO).: Fasemåling RTK (realtids kinematisk måling);96;GPS phase measurement RTK;;GPS phase measurement RTK GNSS: Fasemåling , float-løsning;Innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon og posisjonering med global dekning (f.eks GPS, GLONASS, GALILEO). Fasemåling float-løsning;97;GPS phase measurement, float solution;;GPS phase measurement, float solution Ukjent målemetode;Målemetode er ukjent;99;Unknown measurement method;;Unknown measurement method