Navn;Beskrivelse;Kodeverdi;Navn engelsk;Beskrivelse engelsk;Kodeverdi engelsk Bolig;Næringsgruppe for bolig;X;;; Jordbruk, skogbruk og fiske;Næringsgruppe for jordbruk, skogbruk og fiske;A;;; Bergverksdrift og utvinning;Næringsgruppe for bergverksdrift og utvinning;B;;; Industri;Næringsgruppe for industri;C;;; Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning;Næringsgruppe for elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyningkraft- og vannforsyning;D;;; Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet;Næringsgruppe for industri;E;;; Bygge- og anleggsvirksomhet;Næringsgruppe for bygge- og anleggsvirksomhet;F;;; Varehandel, reparasjon av motorvogner;Næringsgruppe for varehandel, reparasjon av motorvogner;G;;; Transport og lagring;Næringsgruppe for transport og lagring;H;;; Overnattings- og serveringsvirksomhet;Næringsgruppe for overnattings- og serveringsvirksomhet;I;;; Informasjon og kommunikasjon;Næringsgruppe for informasjon og kommunikasjon;J;;; Finansierings- og forsikringsvirksomhet;Næringsgruppe for finansierings- og forsikringsvirksomhet;K;;; Omsetning og drift av fast eiendom;Næringsgruppe for omsetning og drift av fast eiendom;L;;; Faglig, vitenskaplig og teknisk tjenesteyting;Næringsgruppe for faglig, vitenskaplig og teknisk tjenesteyting;M;;; Forretningsmessig tjenesteyting;Næringsgruppe for forretningsmessig tjenesteyting;N;;; Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning;Næringsgruppe for offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning;O;;; Undervisning;Næringsgruppe for undervisning;P;;; Helse- og sosialtjenester;Næringsgruppe for helse- og sosialtjenester;Q;;; Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter;Næringsgruppe for kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter;R;;; Annen tjenesteyting;Næringsgruppe for annen tjenesteyting;S;;; Lønnet arbeid i private husholdninger;Næringsgruppe for lønnet arbeid i private husholdninger;T;;; Internasjonale organisasjoner og organer;Næringsgruppe for internasjonale organisasjoner og organer;U;;; Annet som ikke er næring;Næringsgruppe for annet som ikke er næring;Y;;; Ikke oppgitt;Kode for ikke oppgitt næringsgruppe; ;;;