Navn;Beskrivelse;Kodeverdi;Navn engelsk;Beskrivelse engelsk;Kodeverdi engelsk Adm. by;Alle steder hvor kommunen har vedtatt bystatus;268;;; Adm. bydel;(Offisielt navn på bydelsforvaltningen). Se også Bydel 132.;269;;; Adm. tettsted;Statistisk sentralbyrås spesifikasjon.;270;;; Adressenavn;Omfatter et område, ev. som supplement til gate-/veiadresse. (Kommunalt adresseområde);231;;; Allmenning;Område hvor rettighetene er regulert. (Alle typer. Noter i merknadsfelt);185;;; Ankringsplass;F.eks. opplagsplass for store båter/skip;160;;; Annen adm. Inndeling;Landsdel, havnedistrikt, politidistrikt bispedømme, prestegjeld, skolekrets, valgkrets, postområde, etc. (Noter type i merknadsfelt);253;;; Annen bygning for religiøse aktiviteter;Synagoge, moske, frikirke, menighetshus, kloster, gravkapell, bårehus, krematorium. Noter i merknadsfelt hvilken type + dato for merknaden.;249;;; Annen kulturdetalj;Alle typer kulturdetaljer f.eks. lekeplass, tårn, fiskeplass, etc. Noter forklaring med dato i merknadsfeltet;225;;; Badeplass;Offentlige og private badeplasser;222;;; Bakke;Skråning;9;;; Bakke i sjø;Skrånende sjøbunn;95;;; Banke;Flatt, større undervannsområde;55;;; Banke i sjø;Flatt, større undervannsområde;94;;; Barnehage;Offentlig eller privat barnehage;229;;; Bekk;Rennende vann i naturlig vannvei. Generelt smalere enn 3 meter;37;;; Bergverk (underjord./dagbrudd);Gruve, skjerp;218;;; Boligblokk;Stort boligbygg med 2 eller flere etasjer hvor det er 5 eller flere boligenheter;259;;; Boligfelt;Regulert boligområde;105;;; Bomstasjon;Større bomanlegg på offentlig veg;151;;; Borettslag;Bofellesskap, vanligvis blokkbebyggelse;106;;; Botn;Dalende;17;;; Bru;Både for veg og jernbane. Angi ett punkt i hver ende for store bruer og ett midt på for små bruer.;146;;; Bruk (gardsbruk);Landbruksbebyggelse som er eller har vært knyttet til jord- og/eller skogbruksdrift. Bruksnamn, namn på eigedom med eitt eller fleire bruksnummer eller festenummer under eit gardsnummer. Punktet ligger normalt på våningshuset (hvis dette finnes).;108;;; Brygge;Mindre, fast bryggeanlegg;155;;; Busstopp;Stoppested for rutegående vegtrafikk;163;;; By;Tettsted med handels- og servicefunksjoner. Bymessig med mer eller mindre sammenhengende, kvartalsbebyggelse (bykjerne). Bygninger med 2 eller flere etasjer. (Se også Adm. by 268).;100;;; Bydel;Kulturmessig del av by. F.eks. Gamlebyen, Vålerenga, Posebyen, Nordnes, Lade, Tromsdalen, Fagernes. (Se også Adm. bydel 269);132;;; Bygdelag (bygd);Stort uregulert gårdsbruk- og boligområde;103;;; Bygg for jordbruk, fiske og fangst;Bu, naust, uthus, fjøs, gamme;112;;; Båe;Stein under vannflaten;53;;; Båe i sjø;Stein under vannflaten.;91;;; Båke;Offisiell og privat båke langs kysten og i innlandet, fast.;276;;; Campingplass;Alle typer både for campinghytter, campingvogner og telt;191;;; Dal;Mellomstor eller liten dal;16;;; Dalføre;Stor dal: Gudbrandsdalen, Namdalen, Setesdal, Valdres;15;;; Dam;Store reguleringsdammer og små fløtningsdammer;201;;; Del av innsjø;Mindre deler av store innsjøer. F.eks. Steinsfjorden i Tyrifjorden;257;;; Dyp (havdyp);Område mer enn 200-300 meter under havflaten;97;;; Egg;Undersjøisk kant mot havdyp;99;;; Eid;Lavt/smalt parti mellom to vannkanter, elver eller vann;48;;; Eid i sjø;Lavt parti i terrenget mellom to sjøkanter;88;;; Eiendommer;Matrikulert eiendom;170;;; Elv;Rennende vann i naturlig vannvei. Generelt bredere enn 3 meter;36;;; Elvemel;Bratt sand- eller grus- skråning langs en elv (eller et vann);238;;; Enebolig/mindre boligbygg (villa);Enebolig eller tomannsbolig Hus for fast bosetting, utenom våningshus, jf. 108. (Vanligvis dss. bruks­navn.);109;;; Eng;Kultivert slåtte/gressmark;67;;; Fabrikk;Større industrivirksomhet;113;;; Farled/Skipslei;Normal strekning for skip f.eks. Trondheimsleia;144;;; Fengsel;Fengsel, arbeidskoloni;250;;; Ferjekai ;Punktet legges på ferjelemmen på kaia for vegtrafikken;156;;; Ferjestrekning;Eksisterende ferjesamband som inngår i områdets samferdselsnett;145;;; Fiskeoppdrettsanlegg;På land, i sjø og i ferskvann;205;;; Fiskeplass;Fiskested, fiskemed i sjø.;256;;; Fjell;Stort fjell;2;;; Fjellheis;Gondolbane.;193;;; Fjellkant (aksel);Skulder, nese, bryn;245;;; Fjellområde;Stort fjellområde: Rondane, Saltfjellet, Lyseheiane;3;;; Fjellside;Vanligvis åpent skrånende terreng i fjellet;239;;; Fjord;Arm av havet inn i fastlandet;80;;; Fjordmunning;Område ytterst i en fjord;241;;; Flyplass;Landingsplass for rutegående flytrafikk og regulert privat flygning;164;;; Fløtningsannlegg;Kunstig fløtningsanlegg;204;;; Fonn;Liten snø- eller isflate;51;;; Fornøyelsespark;(Store, regulerte anlegg);223;;; Forretningsbygg;Hus for kontor- og servicevirksomhet;116;;; Forsamlingshus/Kulturhus;Teater, kino, samf.hus, grendehus, etc.;125;;; Foss;Vann i tilnærmet fritt fall;39;;; Fritidsbolig (hytte, sommerhus);Hus som ikke er ment for fast bosetting. (Vanligvis dass. bruks­navn.);110;;; Fylke;(Offisielt navn);181;;; Fyllplass;Plass for deponering av masse;264;;; Fyr(Fyrstasjon);Offisielt fyr og fyrstasjon langs kysten.;129;;; Gammel bosettingsplass;Nedlagt bruk, seter, boplass, gamme. MRK !! Hus borte eller kun ruin.;206;;; Garasje/hangarbygg;Parkeringshus/ trikkestall/ bussgarasje/flyhangar/ lokomotivstall;252;;; Gard;Landbruksbebyggelse som er eller har vært knyttet til jord- og/eller skogbruksdrift. Gardsnamn, namnet på heile det gardsområdet som eitt eller fleire gardsnummer er knytte til. Punktet ligger normalt på våningshuset (hvis dette finnes) på et sentralt pla;280;;; Gjerde;Steingjerde, tregjerde etc.;233;;; Gravplass;Alle typer gravlunder, gravplasser.;235;;; Grend;Mindre uregulert gårdsbruk-, seterfelt- og boligområde;104;;; Grensemerke; Off. godkjent grensemerke (generelt): Varde, tre, stein, bolt, kors etc.;258;;; Grind;Port i gjerde;152;;; Grotte;Naturlig fjellgrotte f.eks. Grønnligrotta (Rana);260;;; Grunne;Lite område under vann;54;;; Grunne i sjø;Forhøyning på bunnen som skiller seg vesentlig fra høyden på bunnen omkring;92;;; Grunnkrets;Se også 253 annen adm. inndeling;184;;; Gruppe av tjern;Flere små vann;262;;; Gruppe av vann;Flere middels store vann;261;;; Grustak/Steinbrudd;Uttaksplass, område, drevet i dagen for sand, grus, pukk, skifer eller stein;226;;; Grøft;Rennende vann der forløpet er menneskeskapt f.eks. dreneringsgrøfter i myr;38;;; Halvøy;Større nes i ferskvann med smalt eide mot fastland;46;;; Halvøy i sjø;Større nes med smalt eid mot fastland;86;;; Haug;Liten markant terrengform;8;;; Havn;Sted der fartøy kan laste, losse eller søke ly for vær og sjø.;221;;; Havnehage;Inngjerdet beitemark;69;;; Havområde;Store områder: Barentshavet Nordsjøen, Atlanterhavet;81;;; Hei;Berglendt, høyere beliggende område med beitemark;4;;; Heller;Steinhule, steinsatt overnattingssted;22;;; Helseinstitusjon;Aldershjem, rekreasjonshjem og lignende;122;;; Holdeplass;Ubetjent stoppested for jernbane og trikk;162;;; Holme;Liten øy i ferskvann;45;;; Holme i sjø;Liten øy/skjær i sjø;85;;; Holmegruppe i sjø;Flere små skjær i sjø;265;;; Hotell;Offentlig godkjent overnattingssted;117;;; Hylle (hjell);Flatt område i fjellside;212;;; Hyttefelt;Offentlig eller privat hyttefelt. Område som har høy utnyttelsesgrad med tanke på hytter.;228;;; Høl;Dyp elvebunn under foss eller ved ende av stryk;42;;; Høyde;Mindre terrengform som ikke vurderes som fjell;5;;; Idrettsanlegg;(Alle typer utendørsanl. Noter type i merknadsfelt, f.eks. ridebane, fotballbane);190;;; Idrettshall;Alle typer innendørsanlegg Ishall/svømmehall idrettshall.;128;;; Industriområde;Større sammenhengende område benyttet for industriformål;107;;; Innsjø;Stort vann: Altevatnet, Femunden, Mjøsa, Nisser;30;;; Isbre;Større sammenhengende snø- eller is område som ikke smelter i løpet av sommeren. F.eks. Svartisen eller Folgefonna;50;;; Jernbanestrekning;Lang jernbanestrekning. F.eks. Ofotbanen, Bergensbanen;219;;; Jorde;Kultivert dyrknings- mark;68;;; Juv;Kløftlignende dal, canyon;19;;; Kabel;Alle typer kabler i både sjø og ferskvann.;200;;; Kai;Større, fast bryggeanlegg;154;;; Kanal;Utgravd vannveg i sjø og ferskvann;159;;; Kilde;Oppkomme, olle, vannkilde. Kildeutspring. Benyttes for å angi stedet hvor grunnvannet kommer i dagen;243;;; Kirke;Kirke / Kapell / Arbeidskirke knyttet til Den norske kirke;123;;; Klakk;Spiss grunne. (Trøndersk/Nordnorsk uttrykk);217;;; Klopp;Gangbru over sjø og ferskvann;147;;; Kommune;(Offisielt navn);182;;; Kraftgate (Rørgate);Store tilførselsrør for kraftanlegg;199;;; Kraftledning;Vanligvis store overføringsledninger;198;;; Kraftstasjon;Alle størrelser for energi produksjon, (el. og varme);114;;; Kryss (Veg/Gate);(For alle type veger);149;;; Landingsstripe;Landingsplass for privat flygning;165;;; Landskapsområde;Stort landskapsområde: Dalane, Jæren, Romerike, Grenland, Salten, Varanger;247;;; Lanterne;Offisiell og privat lanterne langs kysten og i innlandet, fast;272;;; Li;Vanligvis skogkledd skrånende terreng;10;;; Lone;Nesten stillestående vik i elv eller bekk;43;;; Lykt (Fyrlykt);Offisiell og privat lykt/fyrlykt langs kysten og i innlandet.;130;;; Lysbøye;Offisiell og privat lysbøye langs kysten og i innlandet, flytende;275;;; Melkeplass;Seterplass uten hus. Vanligvis i bratte områder på Vestlandet;224;;; Militært bygg/Anlegg;Militærleir, militært bygg;127;;; Mo;Flatt område, vanligvis skogkledd;14;;; Molo;Fast byggverk, utstikkende voll i sjøen;236;;; Museum/ Galleri/Bibliotek;Alle typer museum, galleri og bibliotek;251;;; Myr;Alle typer fra gressmyr til våt moldjord;61;;; Nasjon;Selvstendig land (Offisielt navn);180;;; Nes;Landområde stikkende ut i ferskvann;47;;; Nes i sjø;Landområde stikkende ut i saltvann;87;;; Nes ved elver;Landet mellom to møtende elver. Vanligvis kun brukt i samiske områder. Stedsnavnets skrivemåte skal IKKE avgjøre om navnet skal gis denne koden, men KUN lokalitetens størrelse eller fasong.;242;;; Offersted;Samisk, norsk eller finsk offersted;207;;; Oljeinstallasjon (Sjø);Stasjonære oljeinstallasjoner (faste og flytende);197;;; Os;Innløp eller utløp av elv eller bekk i innsjø/vann/tjern eller sjø (saltvann);41;;; Overett;Offisiell og privat. To stenger med/uten lys overett langs kysten og i innlandet, faste.;277;;; Park;Kultivert område med eller uten trær. Kolonihage (i by eller tettbygd strøk);72;;; Parkeringsplass;Offentlig og privat;153;;; Pensjonat;Offentlig godkjent overnattingssted;118;;; Plass/torg;(I tettsted eller by);232;;; Poststed (Postkontor);Offisielt poststed;230;;; Pytt;Liten dam, myrpytt;33;;; Rasteplass;Rasteplass med ansvarlig Statens vegvesen eller annen offentlig myndighet;278;;; Renne;Undersjøisk dal;93;;; Rygg;Langstrakt terrengform;7;;; Rygg i sjø;Undersjøisk ås;98;;; Rørledning;Alle typer rørledninger: Olje, gass, vann, etc.;196;;; Rådhus (komm, fylke, stat);Adm. senteret (-huset) i adm. enheten.;237;;; Sand;Sand-grusområde over vannkontur/kystkontur. Morenemateriale;66;;; Senkning;Flat forsenkning, dalsenkning;244;;; Serveringssted;Serveringssted utenfor tettbygd område;267;;; Seter (sel, støl);Enklere landbruksbe­byggelse. Kan ha periodisk fast bosetting, vanligvis sommerstid.;111;;; Setervoll;Ryddet, gressbevokst område på ei seter, med eller uten hus;71;;; Severdighet;Noter forklaring i merknadsfeltet, f.eks. minnesmerke;208;;; Sjøstykke;Del av sjøen, vanligvis innaskjærs eller i kystnære farvann. F.eks. Folda, Hustadvika;255;;; Skar;Markant senkning i fjell;18;;; Skiheis;Skitrekk og stolheis i skianlegg.;192;;; Skjær;Stein i vannflaten;52;;; Skjær i sjø;Stein i vannflaten.;90;;; Skog;Alle typer fra stor barskog til vierkratt i Finnmark;60;;; Skogområde;Stort skogområde: Nordmarka, Bymarka, Finnskogen;246;;; Skole;Offentlig og privat skole;120;;; Skred;Rasområde: Alle typer materiale (f.eks. stein, jord, sand, leire, o.l.);263;;; Skytebane;Pistol- eller geværbane (o.l. våpen);210;;; Skytefelt;Militære skytefelt.;186;;; Slalåm- og utforbakke;Alle typer regulerte alpinanlegg.;194;;; Slette;Åpent, flatt, ikke skogbevokst område;13;;; Sluse;Kunstig løfteanretning for båter i vassdrag;158;;; Småbåthavn;Regulerte havneanlegg for småbåter;195;;; Sogn;Kirkesogn Knyttet til Den norske kirke;183;;; Soneinndeling til havs;Fiskerisone, havrettssone, etc. (Noter type i merknadsfelt);188;;; Stake;Offisiell og privat stake langs kysten og i innlandet, flytende;274;;; Stang;Offisiell og privat jernstang langs kysten og i innlandet, fast;273;;; Stasjon;Betjent stoppested for jernbane og trikk;161;;; Stein;F.eks. flyttstein i fjellet;21;;; Sti;Stistrekning, sleper (gamle drifteveger), reindriftsveger;143;;; Strand;Sand-, grus- eller steindekket område i vannkanten;49;;; Strand i sjø;Sand-, grus- eller steindekket område i sjøkanten;89;;; Stryk;Parti der vannet går i stryk og skiller seg tydelig fra resten av elv eller bekk;40;;; Stup;Loddrett eller svært bratt, fallende terreng;11;;; Stø;Båtstø, båtplass i vannkanten uten naust;234;;; Sund;Innsnevret område i vann eller vassdrag;34;;; Sund i sjø;Innsnevret område mellom øyer eller fastland;82;;; Sva;Bart fjell-/steinparti;63;;; Sykehus;Offentlig og privat sykehus;121;;; Søkk;Mindre markant, begrenset fordypning;20;;; Søkk i sjø;Stor eller liten grop på sjøbunnen;96;;; Taubane;Uten persontrafikk. Se også 193;203;;; Terrengdetalj;Alle typer små naturdetaljer. f.eks. sprekker, hulveier, sand-/stein-/grusflater, etc.;213;;; Tettbebyggelse;Mindre bebygd område uten sentrumskarakter f.eks. boligområde;102;;; Tettsted;Mindre bymessig bebygd område av sentrumskarakter;101;;; Tettsteddel;Kulturmessig del av tettsted. Se også navnetype 101.;266;;; Tjern;Lite vann;32;;; Topp (fjelltopp/tind);Øverste fjelltopp;211;;; Torvtak;Sted for uttak av myrtorv / brenntorv / veksttorv.;70;;; Traktorveg;Driftsveger for kjøretøyer hvor vegen ikke kan kjøres med vanlig bil.;142;;; Tunnel;Vanlig tunnel, rasoverbygg, undergang. Både gangveg, veg og jernbane. Angi ett punkt i hver ende for lange og ett punkt midt på for korte tunneler;148;;; Turisthytte;Overnattingssted;119;;; TV/Radio-mast;TV/Radio ?tårn. Alle typer bakkebasert telekommunikasjon;131;;; Tømmerrenne;Kunstig tømmeranlegg;202;;; Tømmervelte;Midlertidig lagringsplass for tømmer;227;;; Universitet/høgskole;Offentlig og privat høyskole og universitet;248;;; Ur;Steinområde, steinrøys;64;;; Utmark;Ikke inngjerdet beitemark;62;;; Utsiktspunkt;Både i tårn og på bakken f.eks. Kongens utsikt;209;;; Utstikker;Flytende bryggeanlegg;157;;; Vad;Vassested i elv, bekk vann eller sjø.;220;;; Vaktstasjon/Beredsskapsbygning;Bygning for Politi/Brann/Los/Toll/Ambulanse/Fly- og skipsovervåkning;126;;; Vann;Middels stort vann;31;;; Vanndetalj;Alle typer : Noter forklaring i merknadsfeltet;56;;; Varde;F.eks. merkerøys, steinrøys. Langs kysten og i innlandet;254;;; Veg (Gate);Formelle veg/gatenavn ellers kode 240;140;;; Vegbom;Mindre bomanlegg på privat veg;150;;; Verksted;Mindre industrivirksomhet;115;;; Verneområder;(Alle typer både sjø og land. Noter type f.eks. Nasjonalpark i merknadsfelt);187;;; Vidde;Høyere liggende større område uten skog med lave terrengvariasjoner innenfor området. F.eks. Valdresflyi, Hardangervidda, Finnmarksvidda, Laksefjordvidda;12;;; Vik;Kil, bukt i vann eller vassdrag.;35;;; Vik i sjø;Kil, bukt;83;;; Våg;Fjordarm, større vik;215;;; Øy;Tørt landområde i ferskvann atskilt fra fastlandet;44;;; Øy i sjø;Tørt landområde i saltvann atskilt fra fastlandet;84;;; Øygruppe;To eller flere øyer i ferskvann;214;;; Øygruppe i sjø;To eller flere øyer i saltvann f.eks. Hvaler og Lofoten;216;;; Øyr;Sand-grusområde i elvemunning, elvedelta både mot innsjø/vann og saltvann;65;;; Ås;Langstrakt, vanligvis skogkledd høydedrag.;6;;;