Navn;Beskrivelse;Kodeverdi;Navn engelsk;Beskrivelse engelsk;Kodeverdi engelsk akseptabelForurensning;Liten/Ingen kjent påvirkning med dagens bruk areal/resipient ;akseptabelForurensning;Little/No known influence with current use;;Little/No known influence with current use ikkeAkseptabelForurensning;Mulig/kjent påvirkning og behov for undersøkelse/tiltak ;ikkeAkseptabelForurensning;Potential/known impact;;Potential/known impact liteForurensning;Liten/Ingen kjent påvirkning, ikke behov for restriksjoner på areal/resipientbruk ;liteForurensning;Little/No known impact;;Little/No known impact ukjentPåvirkning;"Ukjent, men mulig, påvirkning; ""grunn til å tro"" at arealet er forurenset. ";ukjentPåvirkning;;;