Navn;Beskrivelse;Kodeverdi;Navn engelsk;Beskrivelse engelsk;Kodeverdi engelsk Terrengmålt: Uspesifisert måleinstrument;Målt i terrenget , uspesifisert metode/måleinstrument;10;Measured in terrain;;Measured in terrain Terrengmålt: Totalstasjon;Målt i terrenget med totalstasjon;11;Total station;;Total station Terrengmålt: Teodolitt og el avstandsmåler;Målt i terrenget med teodolitt og elektronisk avstandsmåler;12;Theodolite with electronic rangefinder;;Theodolite with electronic rangefinder Tatt fra plan;Tatt fra plan eller godkjent tiltak;18;Taken from plan;;Taken from plan Stereoinstrument;Målt i stereoinstrument, uspesifisert instrument;20;Stereo instrument;;Stereo instrument Aerotriangulert;Punkt beregnet ved aerotriangulering ;21;Aerotriangulated; Point calculated by aerotriangulation;Aerotriangulated Scannet fra kart;Geometri overført fra kart maskinelt ved hjelp av skanner, uspesifisert kartmedium;30;Scanned from map;;Scanned from map Flybåren laserscanner;Målt med laserskanner fra fly;36;Airbourne laser scanner;;Airbourne laser scanner Bilbåren laser;Målt med laserskanner plassert i kjøretøy;37;;; Lineær referanse;brukes for objekter som er stedfestet med lineær referanse, enten disse leveres med stedfesting kun som lineære referanser, eller med koordinatgeometri avledet fra lineære referanser;38;;; Digitaliseringbord: Ortofoto eller flybilde;Geometri overført fra ortofoto eller flybilde ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord, uspesifisert bildemedium;40;Digitised on dig.table from orthophoto/aerial photo;;Digitised on dig.table from orthophoto/aerial photo Digitalisert på skjerm fra ortofoto;Geometri overført fra ortofoto ved hjelp av manuell registrering på skjerm;45;Digitised from orthophoto;;Digitised from orthophoto Digitalisert på skjerm fra satellittbilde;Geometri overført fra satellittbilde ved hjelp av manuell registrering på skjerm;46;Digitised on screen from satellite photo;;Digitised on screen from satellite photo Digitalisert på skjerm fra andre digitale rasterdata;;47;;; Vektorisering av laserdata;Vektorisering fra laserdata, brukes også der vektoriseringen støttes av ortofoto;49;;; Digitaliseringsbord: Kart;Geometri overført fra kart ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord, medium uspesifisert;50;Digitised on dig.table from line-map;;Digitised on dig.table from line-map Digitalisert på skjerm fra skannet kart;Geometri overført fra kart ved hjelp av manuell registrering på skjerm, medium skannet kart (raster), samkopi;56;Digitised on screen from scanned photographic combination;;Digitised on screen from scanned photographic combination Genererte data (interpolasjon);Genererte data, interpolasjonsmetode. Ikke nærmere spesifisert;60;Generated data (interpolation);;Generated data (interpolation) Genererte data (interpolasjon): Terrengmodell;Genererte data, interpolasjonsmetode, fra terrengmodell;61;Generated in terrain model;;Generated in terrain model Genererte data: Fra annen geometri;Genererte data: Sirkelgeometri, korridor eller annen geometri generert ut fra f.eks et punkt eller en linje (f.eks midtlinje veg);63;Generated circular geometry;;Generated circular geometry Genererte data: Generalisering;Genererte data: Generalisering;64;Generalised;;Generalised Genererte data: Sentralpunkt;Genererte data: Sentralpunkt;65;Generated central point;;Generated central point Beregnet;Beregnet, uspesifisert hvordan;69;Calculated;;Calculated Spesielle metoder;Spesielle metoder, uspesifisert;70;Special methods;;Special methods Fastsatt ved dom eller kongelig resolusjon;Geometri fastsatt ved dom, lov, traktat eller kongelig resolusjon;78;Stipulated by court decision or royal decree;;Stipulated by court decision or royal decree GNSS: Kodemåling, relative målinger;Innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon og posisjonering med global dekning (f.eks GPS, GLONASS, GALILEO): Kodemåling, relative målinger.;91;GPS code measurement, relatively measurements;;GPS code measurement, relatively measurements GNSS: Kodemåling, enkle målinger;Innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon og posisjonering med global dekning (f.eks GPS, GLONASS, GALILEO): Kodemåling, enkle målinger.;92;GPS code measurement, individual measurements;;GPS code measurement, individual measurements GNSS: Fasemåling, statisk måling;Innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon og posisjonering med global dekning (f.eks GPS, GLONASS, GALILEO): Fasemåling statisk måling.;93;GPS phase measurement, static measurement;;GPS phase measurement, static measurement GNSS: Fasemåling, andre metoder;Innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon og posisjonering med global dekning (f.eks GPS, GLONASS, GALILEO): Fasemåling andre metoder.;94;GPS phase measurement, other methods;;GPS phase measurement, other methods GNSS: Fasemåling RTK;Innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon og posisjonering med global dekning (f.eks GPS, GLONASS, GALILEO).: Fasemåling RTK (realtids kinematisk måling);96;GPS phase measurement RTK;;GPS phase measurement RTK GNSS: Fasemåling , float-løsning;Innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon og posisjonering med global dekning (f.eks GPS, GLONASS, GALILEO). Fasemåling float-løsning;97;GPS phase measurement, float solution;;GPS phase measurement, float solution Ukjent målemetode;Målemetode er ukjent;99;Unknown measurement method;;Unknown measurement method