Navn;Beskrivelse;Kodeverdi;Navn engelsk;Beskrivelse engelsk;Kodeverdi engelsk Edelmetaller(Au,Ag,PGE);;1;;; Jernmetaller (Fe, Mn, Ti);;2;;; Jernlegeringsmetaller (Cr, Ni, Co, V, Mo, W);;3;;; Basemetaller (Cu, Zn, Pbinkl. Fe-sulfider, As, Sb, Bi, Sn);;4;;; Energimetaller (U, Th);;5;;; Spesialmetaller (Nb, Ta, Be, Li, Sc, REE);;6;;; Andre metaller;;19;;; Karbonatmineraler;;21;;; Silika;;22;;; Talk;;23;;; Feltspat;;24;;; Olivin;;25;;; Grafitt;;26;;; Fossilt brensel;;27;;; Nefelinsyenitt;;29;;; Magnesium mineraler;;30;;; Zirkon;;31;;; Beryllium mineraler;;32;;; Andre industrimineraler;;39;;; Blokkstein;;41;;; Skifer;;42;;; Kvernstein;;43;;; Brynestein;;44;;; Murestein;;45;Brickstone;;Brickstone Pukk/knust fjell;;51;;; Sand og grus;;61;;; Grus og andre løsmasser;;62;;; Skred og forvitring;;63;;; Skjellsand;;64;;; Steintipp;;65;;; Leire;;66;;; Torv;;67;;; Grunnvann i fjell;;71;;; Grunnvann i fjell og løsmasser;;73;;; Uspesifisert;;99;;;