Navn;Beskrivelse;Kodeverdi;Navn engelsk;Beskrivelse engelsk;Kodeverdi engelsk Ikke dyrkbar jord;areal som ikke egner seg for oppdyrking ;81;Not crop land; area which is not suitable for cultivation;Not crop land Dyrkbar jord;areal som egner seg for oppdyrking til fulldyrka jord ;82;Crop land; area which is suitable for cultivation into fully cultivated land;Crop land Ikke relevant;opplysning om dyrkingsjord er ikke relevant ;98;Not relevant; information concerning cultivatedland is not relevant;Not relevant Ikke registrert;opplysning om dyrkingsjord foreligger ikke ;99;Not registered; information concerning cultivated land is not available ;Not registered