Navn;Beskrivelse;Kodeverdi;Navn engelsk;Beskrivelse engelsk;Kodeverdi engelsk Rammetillatelse;Kode som angir at det er gitt rammetillatelse.;RA;;; Igangsettingstillatelse;Angir at det er gitt igangsettingstillatelse. For bygg som er behandlet etter søknad i samsvar med Plan- og BygningsLoven § 93, vil som hovedregel dato for gitt igangsettingstillatelse kunne benyttes. For andre bygg gjelder som hovedregel at byggearbeidet ansees igangsatt når pelingsarbeider, forskaling av grunnmur eller støping av såle er påbegynt.;IG;;; MidlertidigBrukstillatelse;Kode for at det er gitt midlertidig brukstillatelse;MB;;; Ferdigattest;Kode for at det er utferdiget ferdigattest. For bygg som er behandlet etter søknad i samsvar med Plan- og BygningsLoven §93, kan som hovedregel benyttes dato for ferdigattest (evt. midlertidig brukstillatelse) som kommunen utsteder. Forøvrig regnes at et bygg er tatt i bruk når minst halve bygget er ferdig/tatt i bruk.;FA;;; BygningErTattIBruk;Dette gjelder bygninger som er konvertert fra GAB. Etter gammel bygningslov var dette det begrepet som ble brukt. Etter ny PBL er statusen enten midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest, men i GAB skilles det ikke på dette. Derfor konverteres alt til tatt i bruk. Koden bruker også for etterregistrering av gamle bygg, og bygninger som oppdages i marka uten at de har vært gjennom en byggesaksbehandling.;TB;;; MeldingsakRegistrerTiltak;Kode for at det er registrert tiltak for meldingssak.;MT;;; MeldingsakTiltakFullfort;Kode for at det er fullført tiltak for meldingssak.;MF;;; BygningGodkjentRevetBrent;Kode for at bygningen er godkjent revet eller brent.;GR;;; IkkePliktigRegistrert;kode for bygninger som ikke er pliktig registrert i henhold til Plan- og bygningsloven.;IP;;; BygningErRevetEllerBrent;Kode for at bygningen er revet eller brent.;BR;;; ByggingAvlyst;Kode for at bygging er avlyst.;BA;;; BygningFlyttet;Kode for at bygningen er flyttet.;BF;;; BygningsnummerErUtgatt;Kode for at bygningsenheten er utgått (av andre årsaker enn revet, brent eller avlyst).;BU;;; FritattForSoknadsplikt;Brukes for bygninger under 50m2 som er fritatt for søknadsplikt;FS;;;