Navn;Beskrivelse;Kodeverdi;Navn engelsk;Beskrivelse engelsk;Kodeverdi engelsk Endelig avslag etter behandling i OED;;26;;; Endelig konsesjon gitt etter behandling i OED;;25;;; Gitt konsesjon;Konsesjon gitt;5;;; Innstilling;Innstilling sendt;4;;; Klage på avslått konsesjon sendt OED;;24;;; Klage på gitt konsesjon sendt OED;;23;;; Konsesjon avslått;Søknaden er avslått;6;;; Konsesjon søkt;Mottatt søknad;2;;; Konsesjonspliktvurdering;Prosjektet er under vurdering for om det er konsesjonspliktig;12;;; Melding;Melding om søknad mottatt;1;;; Mottatt klage på avslått konsesjon;;22;;; Mottatt klage på gitt konsesjon;;21;;; Nedlagt;;30;;; Rest;Prosjektet er ikke søkt, men definert i Samlet plan for vassdrag;7;;; Saker etter havenergiloven;;27;;; Stilt i bero av eier;;31;;; Stilt i bero av NVE;;32;;; Søknad på høring;Søknad ute på høring;3;;; Trukket/henlagt sak;Søknad er trukket eller henlagt;0;;; Under bygging;Prosjektet har fått konsesjon og er under bygging;9;;; Utbygd;Prosjektet er utbygd;10;;; Utkast søknad;Søknad er mottatt, men er i kontroll hos NVE;11;;; Vedtatt konsesjonsfritt;Prosjektet trenger ikke konsesjon;13;;; Vedtatt konsesjonspliktig;Prosjektet må konsesjonsbehandles;14;;; Vernet;Prosjektet ligger i et vernet vassdrag;8;;;