Navn;Beskrivelse;Kodeverdi;Navn engelsk;Beskrivelse engelsk;Kodeverdi engelsk Impediment;mindre enn 0,1 m³ tilvekst per dekar og år ;11 ;Impediment; less than 1.0 m³ growth per hectare per year;Impediment Lav;0,1 - 0,3 m³ tilvekst per dekar og år ;12 ;Low; 1.0 - 3.0 m³ growth per hectare per year;Low Middels;0,3 - 0,5 m³ tilvekst per dekar og år ;13 ;Medium; 3.0 - 5.0 m³ growth per hectare per year;Medium Høy;0,5 - 1,0 m³ tilvekst per dekar og år ;14 ;High; 5.0 - 10.0 m³ growth per hectare per year;High Særs høy;mer enn 1,0 m³ tilvekst per dekar og år ;15 ; Particularly high; more than 10.0 m³ growth per hectare per year; Particularly high Ikke relevant;opplysning om skogbonitet er ikke relevant ;98 ;Not relevant; information relating to the forest productivity class is not relevant;Not relevant Ikke registrert;opplysning om skogbonitet er ikke registrert ;99 ;Not registered; information relating to the forest productivity class has not been registered:;Not registered