Navn;Beskrivelse;Kodeverdi;Navn engelsk;Beskrivelse engelsk;Kodeverdi engelsk Terrengmålt;;10;Measured in terrain;;Measured in terrain Totalstasjon;;11;Total station;;Total station Teodolitt med elektronisk avstandsmåler;;12;Theodolite with electronic rangefinder;;Theodolite with electronic rangefinder Teodolitt med målebånd;;13;Theodolite with measuring tape;;Theodolite with measuring tape Ortogonalmetoden;;14;Orthogonal method;;Orthogonal method Utmål;Punkt beregnet på bakgrunn av andre punkter, slik som to avstander eller avstand + retning ;15;MeasureOut; Point calculated on the basis of other items, such as two distances or distance + direction.;MeasureOut Tatt fra plan;;18;Taken from plan;;Taken from plan Annet (denne har ingen mening, bør fjernes?);Annet;19;;; Stereoinstrument;;20;Stereo instrument;;Stereo instrument Aerotriangulert;(Pkt. beregnet v/ aerotriangulering) ;21;Aerotriangulated; Point calculated by aerotriangulation;Aerotriangulated Analytisk plotter;;22;Analytical plotter;;Analytical plotter Autograf - vanlig registrering;;23;Autograph - normal registration;;Autograph - normal registration Digitalt stereoinstrument;;24;Digital stereo instrument;;Digital stereo instrument Scannet fra kart;;30;Scanned from map;;Scanned from map Scannet fra blyantoriginal;;31;Scannet from pencilled original;;Scannet from pencilled original Scannet fra rissefolie;;32;Scanned from ??scribing folio;;Scanned from ??scribing folio Scannet fra transparent folie - god kvalitet;;33;Scanned from transparency folio - good quality;;Scanned from transparency folio - good quality Scannet fra transparent folie - mindre god kvalitet;;34;Scanned from transparency folio - inferior quality;;Scanned from transparency folio - inferior quality Scannet fra papirkopi;;35;Scannet from paper / hard copy;;Scannet from paper / hard copy Flybåren laserscanner;;36;Airbourne laser scanner;;Airbourne laser scanner Digitalisert på dig.bord fra ortofoto/flybilde;;40;Digitised on dig.table from orthophoto/aerial photo;;Digitised on dig.table from orthophoto/aerial photo Digitalisert fra ortofoto - film;;41;Digitised from orthophoto - film;;Digitised from orthophoto - film Digitalisert fra ortofoto - fotokopi;;42;Digitised from orthophoto - photocopy;;Digitised from orthophoto - photocopy Digitalisert fra flybilde - monodigitalisert fra film;;43;Digitised from aerial photo - mono-digitised from film;;Digitised from aerial photo - mono-digitised from film Digitalisert fra flybilde - monodigitalisert fra fotokopi;;44;Digitised from aerial photo - mono-digitised from photocopy;;Digitised from aerial photo - mono-digitised from photocopy Digitalisert fra ortofoto;;45;Digitised from orthophoto;;Digitised from orthophoto Digitalisert på skjerm fra satellittbilde;;46;Digitised on screen from satellite photo;;Digitised on screen from satellite photo Digitalisert på dig.bord fra strek-kart;;50;Digitised on dig.table from line-map;;Digitised on dig.table from line-map Digitalisert på dig.bord fra blyantoriginal;;51;Digitised on dig.table from pencilled original;;Digitised on dig.table from pencilled original Digitalisert på dig.bord fra rissefolie;;52;Digitised on dig.table from ??scribing folio;;Digitised on dig.table from ??scribing folio Digitalisert på dig.bord fra transparent film - god kvalitet;;53;Digitised on dig.table from transparency film - good quality;;Digitised on dig.table from transparency film - good quality Digitalisert på dig.bord fra transparent film - mindre god kvalitet;;54;Digitised on dig.table from transparency film - lower quality;;Digitised on dig.table from transparency film - lower quality Digitalisert på dig.bord fra papirkopi;;55;Digitised on dig.table from paper copy;;Digitised on dig.table from paper copy Dig. på skjerm fra scannet samkopi;(Raster);56;Digitised on screen from scanned photographic combination;;Digitised on screen from scanned photographic combination Genererte data (interpolasjon);;60;Generated data (interpolation);;Generated data (interpolation) Generert i terrengmodell;;61;Generated in terrain model;;Generated in terrain model Vektet middel;;62;Weighted mean;;Weighted mean Generert sirkelgeometri;;63;Generated circular geometry;;Generated circular geometry Generalisert;;64;Generalised;;Generalised Generert sentralpunkt;;65;Generated central point;;Generated central point Sammenknytningspunkt/randpunkt;;66;Connection point/edge point;;Connection point/edge point Koordinater hentet fra GAB;;67;Coordinates retrieved from GAB;;Coordinates retrieved from GAB Koordinater hentet fra JREG;;68;Coordinates retrieved from JREG;;Coordinates retrieved from JREG Beregnet;;69;Calculated;;Calculated Spesielle metoder;;70;Special methods;;Special methods Målt med stikkstang;;71;Measured with range pole;;Measured with range pole Målt med waterstang;;72;Measured with ;;Measured with Målt med målehjul;;73;Measured with measuring wheel;;Measured with measuring wheel Målt med stigningsmåler;;74;Measured with rate of climb indicator ;;Measured with rate of climb indicator Fastsatt punkt;punkt fastsatt ut fra et grunnlag f.eks ved partenes enighet ved oppmålingsforretning.;77;;; Fastsatt ved dom eller kongelig resolusjon;;78;Stipulated by court decision or royal decree;;Stipulated by court decision or royal decree Annet (spesifiseres i filhode) ( bør vel fjernes, blir borte ved overføring mellom systemer);Annet (spesifiseres i filhode);79;????;;???? Frihåndstegning;;80;Free-hand drawing;;Free-hand drawing Digitalisert fra krokering på kart;;81;Digitised from sketching on map;;Digitised from sketching on map Direkte innlagt på skjerm;;82;Directly input on screen;;Directly input on screen Treghetsstedfesting;;90;Inertial ??positioning/localization;;Inertial ??positioning/localization GPS Kodemåling, relative målinger;Tidligere GPS-Differensiell, pseudorange ;91;GPS code measurement, relatively measurements; Previous GPS differential, pseudorange;GPS code measurement, relatively measurements GPS Kodemåling, enkeltmålinger;Tidligere GPS, Absolutt, pseudorange ;92;GPS code measurement, individual measurements; Previous GPS, absolute, pseudorange;GPS code measurement, individual measurements GPS Fasemåling, statisk måling;Tidligere GPS, Differensiell ;93;GPS phase measurement, static measurement; Previous GPS, differential;GPS phase measurement, static measurement GPS Fasemåling, andre metoder;(utenom RTK). Tidligere GPS-Absolutt, fase ;94;GPS phase measurement, other methods; (not including RTK). Previous Absolute GPS, phase;GPS phase measurement, other methods Kombinasjon av GPS/Treghet;;95;Combination of GPS/Inertia;;Combination of GPS/Inertia GPS Fasemåling RTK;(Realtids kinematisk måling). Tidligere GPS kinematisk (Real time kinematic) ;96;GPS phase measurement RTK; (Real time kinematic measurement). Previous GPS kinematic (Real time kinematic);GPS phase measurement RTK GPS Fasemåling, float-løsning;;97;GPS phase measurement, float solution;;GPS phase measurement, float solution Ukjent målemetode;;99;Unknown measurement method;;Unknown measurement method