Navn;Beskrivelse;Kodeverdi;Navn engelsk;Beskrivelse engelsk;Kodeverdi engelsk Kritisk truet;en art er kritisk truet når best tilgjengelig informasjon indikerer at ett av kriteriene A-E for kritisk truet er oppfylt. Arten har da ekstremt høy risiko for utdøing (50 % sannsynlighet for utdøing innen 3 generasjoner, minimum 10 år);CR;Critically Endangered;;Critically Endangered Sterkt truet;en art er sterkt truet når best tilgjengelig informasjon indikerer at ett av kriteriene A-E for sterkt truet er oppfylt. Arten har da svært høy risiko for utdøing (20 % sannsynlighet for utdøing innen 5 generasjoner, minimum 20 år);EN;Endangered;;Endangered Sårbar;en art er sårbar når best tilgjengelig informasjon indikerer at ett av kriteriene A-E for sårbar er oppfylt. Arten har da høy risiko for utdøing (10 % sannsynlighet for utdøing innen 100 år);VU;Vulnerable;;Vulnerable Nær truet;en art er nær truet når den ikke tilfredsstiller noen av kriteriene for CR, EN eller VU, men er nære ved å tilfredsstille noen av disse kriteriene nå eller i nær framtid;NT;Near Threatened;;Near Threatened Datamangel;en art settes i kategori datamangel når ingen gradert vurdering av risiko for utdøing kan gjøres, men det vurderes som meget sannsynlig at arten ville blitt med på Rødlista dersom det fantes tilstrekkelig med informasjon;DD;DataDeficient;;DataDeficient Utdødd;en art er utdødd når det er svært liten tvil om at arten er globalt utdødd;EX;Extinct;;Extinct Utdødd i vill tilstand;arter som ikke lenger finnes frittlevende, men der det fortsatt finnes individ i dyrehager, botaniske hager og lignende;EW;Extinct in the Wild;;Extinct in the Wild Regionalt utdødd;en art er regionalt utdødd når det er svært liten tvil om at arten er utdødd fra aktuell region (her Norge). For at arten skal inkluderes må den ha vært etablert reproduserende i Norge etter år 1800;RE;Regionally Extinct;;Regionally Extinct Livskraftig;en art tilhører kategorien Livskraftig når den ikke oppfyller noen av kriteriene for kategoriene CR, EN, VU eller NT, og ikke er satt til kategoriene DD, NA eller NE;LC;Least Concern;;Least Concern Ikke vurdert;en art tilhører kategorien ikke vurdert når det ikke er gjort noen vurdering for arten. Dette kan foreksempel skyldes dårlig utredet taksonomi, svært dårlig kunnskapsgrunnlag eller mangel på tilgjengelig kompetanse;NE;Not Evaluated;;Not Evaluated Ikke egnet;en art tilhører kategorien ikke egnet når den ikke skal bedømmes på nasjonalt nivå. Dette gjelder her i hovedsak fremmede arter (arter kommet til Norge ved hjelp av mennesket eller menneskelig aktivitet etter år 1800) eller er tilfeldige gjester;NA;Not Applicable;;Not Applicable