Navn;Beskrivelse;Kodeverdi;Navn engelsk;Beskrivelse engelsk;Kodeverdi engelsk Ikke spesifisert;;0 ;Not specified;;Not specified Sikker påvisning/observasjon;Avgrensningen eller registreringen av objektet er påvist eller observert i felt ;1 ;Certain identification/observation; The delimitation or registration of the object has been identified or observed in the field;Certain identification/observation Usikker påvisning/observasjon;Ikke påvist/observert men antatt avgrensning/registrering av objekt ;2 ;Uncertain identification/observation;" Not identified/observed; presumed delimitation/registration of object";Uncertain identification/observation Konstruert avgrensing;Tilfeldig plassert avgrensning og meget usikker. Benyttes blant annet under vann- eller breoverflater;3 ;;; Geofysisk tolket grense;Avgrensing basert på geofysiske indikasjoner ;4 ;Geophysically interpreted boundary; Delimitation based upon geophysical indications;Geophysically interpreted boundary Dårlig synlig avgrensning i terrenget;Basert på generalisert tolkning av objekter med små innbyrdes variasjoner (f.eks. skille mellom tynt humusdekke og bart fjell, eller mellom to svært like bergarter ;5 ;Delimitation with poor visibility in the terrain; Based upon generalised interpretation of objects with small mutual variations (e.g., the distinction between a thin humus covering and exposed rock, or between two very similar types of rock;Delimitation with poor visibility in the terrain Overgangsmessig grense;Glidende overgang mellom to bergarter, jordarter ol. ;6 ;Transitional boundary; Where there is a gradual transition between two types of rock, soil types, etc.;Transitional boundary Tolket avgrensing/registrering;Avgrensinger av geologisk objekt eller delobjekt fremkomet ved generalisering, samtolkning eller aggregering;7 ;;; Flyfototolket objekt eller delobjekt;;8 ;Object or part of object interpreted from aerial photos;;Object or part of object interpreted from aerial photos Observasjon med usikker geografisk beliggenhet;;9 ;Observation with uncertain geographic location;;Observation with uncertain geographic location Avgrensing ikke basert på geologi;Der f.eks. en administrativ grense eller kystkontur har bidratt til avgrensing av et geologisk objekt ;10 ;;; Avgrensning basert på prøvetaking;;21 ;Delimitation based upon/bounded by sampling;;Delimitation based upon/bounded by sampling Avgrensning basert på seismikk;;22 ;Delimitation based upon/bounded by seismic data;;Delimitation based upon/bounded by seismic data Avgrensning basert på detaljerte dybdedata;Avgrensing ved bruk av multistråleekkolodd og/eller interferometrisk sonar ;23 ;Delimitation based upon/bounded by detailed depth data; Delimitation by using a multi-beam echo sounder and/or interferometric sonar;Delimitation based upon/bounded by detailed depth data Avgrensning basert på backscatter data/sidescan.sonar;;24 ;Delimitation based upon/bounded by backscatter data/sidescan sonar;;Delimitation based upon/bounded by backscatter data/sidescan sonar Avgrensning basert på prøvetaking og akustiske data/metoder;;25 ;Delimitation based upon/bounded by sampling and acoustic data/methods;;Delimitation based upon/bounded by sampling and acoustic data/methods Avgrensning basert på akustiske data/metoder;;26 ;Delimitation based upon/bounded by acoustic data/methods;;Delimitation based upon/bounded by acoustic data/methods Avgrensning basert på flere metoder/datatyper;;27 ;Delimitation based upon/bounded by more than one method/data types;;Delimitation based upon/bounded by more than one method/data types Avgrensning basert på undervannsfoto og/eller -video;;28 ;Delimitation based upon/bounded by underwater still photography and/or video;;Delimitation based upon/bounded by underwater still photography and/or video Avgrensning basert på akustiske data/metoder verifisert ved prøvetaking, foto o.l;;29 ;;;