Navn;Beskrivelse;Kodeverdi;Navn engelsk;Beskrivelse engelsk;Kodeverdi engelsk LevendeIndivid;Et levende individ;LevendeIndivid;LivingSpecimen;;LivingSpecimen BelagtIndivid;Et belegg, dvs et individ som er preparert og lagret i en samling;BelagtIndivid;PreservedSpecimen;;PreservedSpecimen MaskinObservasjon;Resultat av data samlet inn fra geografisk posisjonering fra GPS merka individer;MaskinObservasjon;MachineObservation;;MachineObservation MenneskeligObservasjon;Resultatet av en observasjon gjort av et menneske;MenneskeligObservasjon;HumanObservation;;HumanObservation Foto;Fotodokumentasjon av en artsforekomst;Foto;Photo;;Photo Litteratur;Dokumentasjon av artsforekomsten i en åpen og tilgjengelig litteraturpublikasjon;Litteratur;Literature;;Literature GenSekvens;Dokumentasjon ved en DNA-sekvens av artsforekomsten;GenSekvens;GeneSequence;;GeneSequence PrediksjonsModellering;Resultat av modellering av sannsynlige forekomster;PrediksjonsModellering;PredictionModeling;;PredictionModeling StatistiskInnsamling;Forekomster basert på statistiske samplingdesign;StatistiskInnsamling;StatisticalSampling;;StatisticalSampling VitenskapeligAnalyse;Forekomstareal basert på vitenskapelig analyse og ekspertestimat;VitenskapeligAnalyse;ScientificAnalysis;;ScientificAnalysis IkkeOppgitt;Opprinnelsestype er ikke oppgitt;IkkeOppgitt;NotKnown;;NotKnown Lokalkunnskap;Forekomstareal basert på lokalkjennskap;Lokalkunnskap;LocalOpinion;;LocalOpinion