Navn;Beskrivelse;Kodeverdi;Navn engelsk;Beskrivelse engelsk;Kodeverdi engelsk Uspesifisert;Kornstørrelse ikke angitt;0;;; Tynt eller usammenhengende sedimentdekke over berggrunn;Veksling mellom små sedimentbassenger, bart fjell og/eller bart fjell med tynt/usammenhengende sedimentdekke. Sedimenter har varierende kornstørrelse;1;;; Bart fjell;Områder med bart fjell uten sedimentdekke;5;;; Leire;Leir:silt >2:1 og leir+silt >90%, sand <10%, grus <2%;10;;; Organisk slam;Leir:silt fra 1:2 til 2:1 og leir+silt >90%, sand <10%, grus <2%. Høyt innhold av organisk materiale;15;;; Slam;Leir:silt fra 1:2 til 2:1 og leir+silt >90%, sand < 10%, grus <2%;20;;; Slam med blokker av sedimenter;Slam i veksling med blokker av harde sedimenter;21;;; Sandholdig leire;Leir:silt >2:1 og leir+silt >50%, sand <50%, grus <2%;30;;; Sandholdig slam;Leir:silt >2:1 og leir+silt >50%, sand <50%, grus <2%;40;;; Silt;Leir:silt <1:2 og leir+silt >90%, sand <10%, grus <2%;50;;; Sandholdig silt;Silt:leir >2:1 og leir+silt >50%, sand <50%, grus <2%;60;;; Leirholdig sand;Sand >50%, leir:silt >2:1 og leir+silt <50%, grus <2%;70;;; Slamholdig sand;Sand >50%, leir:silt fra 1:2 til 2:1 og leir+silt <50%, grus <2%;80;;; Siltholdig sand;Sand >50%, silt:leir >2:1 og leir+silt <50%, grus <2%;90;;; Fin sand;Sand >90%, inkluderer fin og veldig fin sand (Wentworth, 1922);95;;; Sand;Sand >90%, leir+silt <10%, grus <2%;100;;; Grov sand;Sand >90%, inkluderer medium, grov og veldig grov sand (Wentworth, 1922);105;;; Grusholdig slam;Sand:silt+leir <1:9, grus 2-30% ;110;;; Grusholdig sandholdig slam;Sand:silt+leir fra 1:9 til 1:1, grus 2-30%;115;;; Grusholdig slamholdig sand;Sand:silt+leir fra 1:1 til 9:1, grus 2-30% ;120;;; Grusholdig sand;Sand:silt+leir >9:1, grus 2-30%;130;;; Slamholdig grus;Sand:silt+leir <1:1, grus 30-80%;140;;; Slamholdig sandholdig grus;Sand:silt+leir fra 1:1 til 9:1, grus 30-80%;150;;; Sandholdig grus;Sand: silt+leir >9:1, grus 30-80%;160;;; Grus;Grus >80% ;170;;; Grus og stein;Dominans av grus og stein;174;;; Grus, stein og blokk;Dominans av grus, stein og blokk;175;;; Stein og blokk;Dominans av stein og blokk;180;;; Sand, grus og stein;Dominans av sand, grus og stein;185;;; Sand og blokk;Bimodal bunntype med hyppige forekomster av blokker på sandbunn. ;190;;; Slam/sand og stein/blokk;Bimodal bunntype der stein/blokk forekommer hyppig i områder dominert av finkornige sedimenter;205;;; Slam og sand med grus, stein og blokk;Finkornige sedimenter med varierende innslag av grovere kornstørrelser;206;;; Stein/blokk med slam-/sanddekke;Stein og/eller blokk overdekt av finkornig materiale;210;;; Sand, grus, stein og blokk;Sand, grus, stein og blokk i vekslende sammensetning;215;;; Harde sedimenter eller sedimentære bergarter;Blotning av konsoliderte sedimenter eller sedimentære bergarter på havbunnen;300;;; Biogent materiale;Slam, sand og grus av biologisk opprinnelse;500;;; Antropogent materiale;Sedimenter tilført eller sterkt påvirket av menneskers aktivitet. Kornstørrelser kan variere fra leir til blokker. ;600;;;