Navn;Beskrivelse;Kodeverdi;Navn engelsk;Beskrivelse engelsk;Kodeverdi engelsk Annet;;Annet;;; Fortau;Del av vei reservert for gående. Den ligger høyere enn kjørebanen og er adskilt fra denne med kantstein.;Fortau;;; Gangfelt;Oppmerket felt på tvers av vegen for fotgjengere til bruk ved kryssing av veg.;Gangfelt;;; Gangvei;"Vei som ved offentlig trafikkskilt er bestemt for gående. Veien er skilt fra annen veg med gressplen, grøft, gjerde, kantstein eller på annen måte, men ikke klassiferes som fortau. Denne kategorien gjelder også for gangbaner lagt av treplanker; finnes ofte ved havområder eller som små fotgjengerbruer.";Gangvei;;; Gangvei og sykkelvei;Kombinasjon av gang- og sykkelvei;Gangvei og sykkelvei;;; Gate;Veien som kan brukes av bilister, fotgjenger og syklister, mangler atskilt gangveg/fortau.;Gate;;; Gågate;Gate normalt reservert for fotgjengere og syklister.;Gågate;;; Gågate og torg;En åpen plass reservert for fotgjengere og syklister.;Gågate og torg;;; Sti;I motsetning til en vei/gate, er ikke en sti bygd, men blitt til ved at mange forskjellige mennesker over lengre tid har tatt seg gjennom terrenget, og gått den veien de så på som kortest eller enklest. Gjennom jevnlig bruk utvikler stien seg til helt distinkte stier i terrenget etter hvert. Stier har naturlig underlag og er mest ikke drenert. Stier vil i kraft av sin natur ikke være tilgjengelig for rullestolbrukere og også ikke kunne tilrettelegges slik at de tilfredsstiller krav til universell utforming. Det er i tillegg også usannsynlig at de er tilgjengelig for synshemmede pga. ujevnt underlag.;Sti;;; Sykkelvei;Vei som ved offentlig trafikkskilt er bestemt for syklende.;Sykkelvei;;; Torg;En åpen plass i en by eller et større tettbygd strøk.;Torg;;;