Navn;Beskrivelse;Kodeverdi;Navn engelsk;Beskrivelse engelsk;Kodeverdi engelsk Blokkmark;areal der overflata i hovedsak er dekt med steinblokker. ;41 ;Boulder land; area which is mainly covered with boulders;Boulder land Fjell i dagen;areal der mer enn 50 % er bart fjell og mindre enn 10 % har jord dypere enn 30 cm. ;42 ;Exposed bedrock; area where more than 50% is exposed bedrock, and less than 10% has a soil depth of more than 30 cm;Exposed bedrock Grunnlendt;areal der mer enn 50 % har mindre jorddybde enn 30 cm, men som ikke kan klassifiseres som fjell i dagen. ;43 ;Shallow soil; area where more than 50% has a soil depth of less than 30 cm, but which cannot be classified as exposed bedrock.;Shallow soil Jorddekt;fastmark der mer enn 50 % av arealet har større jorddybde enn 30 cm ;44 ;Soil-covered; firm ground where more than 50% of the acreage has a soil depth of more than 30 cm;Soil-covered Organiske jordlag;areal som har et organisk jordlag tjukkere enn 30 cm (20 cm) ;45 ;Organic soil; area with a layer of organic soil thicker than 30 cm (20 cm);Organic soil Ikke relevant;opplysning om grunnforhold er ikke relevant. ;98 ;Not relevant; information concerning soil conditions is not relevant ;Not relevant Ikke registrert;opplysning om grunnforhold er ikke registrert. ;99 ;Not registered; information concerning ground conditions has not been registered;Not registered