Tunnel

Statens vegvesen Ukjent 2.17

pakke

Beskrivelse: Sted hvor veg passerer gjennom jord/fjell eller under større lokk. Består av ett eller flere tunnelløp.

Navnerom: https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/NVDB

Viser treff 1 - 14 av 14

Lagre som:
Tunnel objekttype

Sted hvor veg passerer gjennom jord/fjell eller under større lokk. Består av ett eller flere tunnelløp.


Restriksjonsklasse kodeliste

Angir restriksjonsklasse for transport av farlig gods gjennom tunnelen.


Undersjøisk kodeliste

Angir om tunnel er undersjøisk eller ikke.


AlarmTilVTSVedFjerningAvBrannslokker kodeliste

Angir hvorvidt det utløses alarm direkte til Vegtrafikksentralen ved fjerning av brannslokker i tunnel.


KablerSikret_Ved_Nedgraving kodeliste

Angir om kabler er sikret v. nedgraving eller ikke.


KablerSeksjonert kodeliste

Angir om kabler er seksjonert eller ikke. Når kabler er seksjonert skaper evt. brudd/skade bare problem på den aktuelle seksjon i tunnelen


AntallParallelleHovedløp kodeliste

Angir hvor mange parallelle hovedløp tunnelen har. Med hovedløp menes tunnelløp som inngår i hovedvegen (ikke ramper, armer etc.). Det kan være unntak fra dette i tilfeller der det ikke er noen tunnelløp som har referanse til hovedparsell som inngår i ho


Tunnelklasse_Prosjektert kodeliste

Angir hvilken tunnelklasse tunnelen ble prosjektert etter. Ikke relevant for tunneler kortere enn 500 meter


ServiceNødtelefonerTilVTS kodeliste

Angir om service-/nødtelefonene i tunnelen går direkte til Vegtrafikksentralen (VTS)


Sykkelforbud kodeliste

Angir om det er forbudt å sykle i tunnelen


Stigning_Kvalitet kodeliste

beskriver hvordan "stigning, maks" er framkommet