VegROS

Statens vegvesen Ukjent 2.17

pakke

Beskrivelse: Punkt/strekning i vegnettet hvor det er økt risiko og sårbarhet for langvarige fremkommelighetsbrudd. Merknad: Skal ha minst 10 meters utstrekning

Navnerom: https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/NVDB

Viser treff 1 - 21 av 21

Lagre som:
VegROS objekttype

Punkt/strekning i vegnettet hvor det er økt risiko og sårbarhet for langvarige fremkommelighetsbrudd. Merknad: Skal ha minst 10 meters utstrekning


15_FagligGrunnlag kodeliste

Angir det faglige grunnlaget for vurderingen.


02_Bruddårsak kodeliste

Angir hva som er årsak til bruddhendelse


31_FaktorvektOmfang kodeliste

Angir faktor for omfanget av framkommelighetsbruddet


38_FaktorvektBeredskap kodeliste

Angir en faktor for beredskapen og håndteringsevnen for angitt bruddhendelse


34_FaktorvektTBK kodeliste

Angir faktor for trafikkberedskapsklasse


12_Verdi kodeliste

Samleparameter for enkeltparametrene ÅDT, Andel tunge, TBK og Viktighet


10_Risiko kodeliste

Angir grad av fare for og alvorlighet av et framkommelighetsbrudd på dette stedet/denne strekningen


14_Usikkerhet kodeliste

Angir grad av usikkerhet i vurderingene som ligger til grunn for fastsettelse av risiko


37_FaktorvektOmkjøring kodeliste

Angir faktor for egnethet av omkjøringsveg


01_Bruddhendelse kodeliste

Angir type bruddhendelse.


33_FaktorvektViktighet kodeliste

Angir lokal, regional eller nasjonal betydning


35_FaktorvektÅDT kodeliste

Angir faktor for årsdøgntrafikk. Grenseverdier varierer regionvis


13_Sårbarhet kodeliste

Samleparameter for enkeltparametrene Omkjøring og Beredskap


11_Trussel kodeliste

Samleparameter for enkeltparametrene Sannsynlighet, Omfang og Varighet


30_FaktorvektSannsynlighet kodeliste

Angir faktor for sannsynnslighet av framkommelighetsbruddet


32_FaktorvektVarighet kodeliste

Angir faktor for varighet av framkommeligehtsbruddet


36_FaktorvektAndelTunge kodeliste

Angir faktor for andel tunge kjøretøy