Reindrift - Siidaområde

Norsk institutt for bioøkonomi Gyldig 20171115

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Datasettet avgrenser siidaer i det samiske reinbeiteområdet. En siida er en gruppe av reineiere som utøver reindrift i fellesskap på bestemte arealer. Det finnes sommersiidaer, vintersiidaer og helårssidaer. De siste årene har det vært i underkant av 100 sommersiidaer, og om lag 150 vintersiidaer i det samiske reinbeiteområdet. En siida består av en eller flere siidaandeler, hvor hver siidaandel har en ansvarlig leder.

Navnerom: https://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Siidaomrade/20171115/

Viser treff 1 - 3 av 3

Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based


Siidatype kodeliste

Inndeling av type Siida i tre klasser etter årstid


Synbarhet kodeliste

hvor godt den kartlagte detalj var synbar ved kartleggingen