Kulturminner - SEFRAK

Riksantikvaren Gyldig 20160503

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Denne spesifikasjonen spesifiserer datasettet SEFRAK og forvaltningen av dette produktet. Datasettet SEFRAK egner seg til bruk i saksbehandling og beslutningssystemer, prosjektering og til geografiske analyser. Produktspesifikasjonen skal kunne brukes uavhengig av filformat.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/SEFRAK/20160503

Viser treff 1 - 24 av 24

SefrakTiltak kodeliste

hendelser i et sefrakobjekts livsløp -- Definition - - incidents in the lifetime of a Sefrak object


BygningstypeKode kodeliste

Koder for hva bygget er brukt til.


Vernelov kodeliste

hvilken lov vern av objektet er hjemlet i -- Definition - - which statute the preservation of the object is founded on


Bygningsendringskode kodeliste

angivelse av hvordan bygningsendringen ligger i forhold til hovedbygget


SefrakStatus kodeliste

SEFRAK-objektets alder og bygningsstatus.


Kjeller kodeliste

angivelse av sefrakobjektets utnyttelse av kjeller -- Definition - - statement of the Sefrak object's utilization of cellar


KulturminneHovedgruppe kodeliste

hvilken næringsgruppering/samfunnssektor kulturminnet hører med til Merknad: Overordnet gruppering av kulturminner basert på funksjon -- Definition - - which business group/sector of society the cultural heritage site/artefact belongs to Note: General grouping of cultural artefacts based on function


FysiskMiljø kodeliste

angivelse av fysisk miljø -- Definition - - statement of physical environment


Vernetype kodeliste

hvilken forvaltningsmessig vernestatus et objekt har -- Definition - - which administrative preservation status an object has


Tidsangivelse kodeliste

tidskode for sefrakobjektet, innen kvart århundre -- Definition - - time code for the Sefrak object, to the nearest quarter century Note: Also contains note regarding the registration, and whether that was uncertain.


UnderbygningKonstr kodeliste

angivelse av sefrakobjektets konstruksjon av underbygningen -- Definition - - statement of substructure construction of the Sefrak object


Bygningstype kodeliste

beskrivelse av hva bygningen faktisk er brukt til, eventuelt hva bygningen er godkjent til. Denne samsvarer i størst mulig grad med tilsvarende informasjon i GAB/Matrikkelen for bygninger Merknad 1: I GAB er bygningene i størst mulig grad registrert ut fra den faktiske bruk, og ikke nødvendigvis det som bygningen er godkjent for gjennom byggesaksbehandlingen. Merknad 2: Denne egenskapen er identisk med Norges Byggstandardiseringsråd vedrørende tabell for bygningstyper, NBR F33/95. Fra 1.1.2000 er disse de eneste som vedlikeholdes i GAB. -- Definition - - description of what the building is actually used for, alternatively what the building is approved for. This complies insofar as possible with corresponding building information in GAB. Note 1: In GAB, the buildings are insofar as possible registered according to the actual ??


SefrakFunksjonskode kodeliste

angir den funksjon sefrakobjektet har / har hatt Merknad: Siden mange av kodetekstene er like, er kodeverdien tatt med i kodeteksten -- Definition - - statement of original and current functions Note: since many of the code texts are alike, the code value has been included in the code text


Etasjetall kodeliste

angivelse av sefrakobjektets antall etasjer -- Definition - - statement of the number of floors of the Sefrak object


SefrakFunksjonsstatus kodeliste

angivelse av sefrakobjektets funksjon Merknad: Rubrikk nr 12 og 13 i sefrak-skjemaet. -- Definition - - statement whether the function code indicates the original or the current function status for the SEFRAK building Note: Section no. 12 on the Sefrak form. Also contains a note on the registration of original function and whether it is uncertain. Section no. 13 on the Sefrak form


OpprinneligSosialtMiljø kodeliste

angivelse av sefrakobjektets opprinnelig sosialt miljø -- Definition - - indication of the Sefrak object's original social environment


Vernevedtak kodeliste

angivelse av vernevedtak -- Definition - - statement of preservation ruling


Takform kodeliste

angivelse av SEFRAK minnets takform Merknad: Rubrikk nr 21 i sefrak-skjemaet. Inneholder også merknad til registreringen, og om den er usikker. Tilsvarer kodelista kulturminnetsHovedtakform i SOSI versjon 3.4 -- Definition - - indication of the roof shape of the Sefrak heritage site Note: Section no. 21 on the Sefrak form. Also contains note regarding the registration, and whether that was uncertain. Note: Corresponds to the code list culturalHeritageMainRoofShape in SOSI version 3.4


ForholdAndreHus kodeliste

kulturminnets forhold til andre hus -- Definition - - Cultural heritage site's relationship to other buildings


Endringsgrad kodeliste

angivelse av hvor store endringene i bygningen har vært -- Definition - - indication of how large the changes to the building have been


Taktekking kodeliste

angivelse av type taktekking Merknad: Rubrikk nr 22 i sefrak-skjemaet. Inneholder også merknad til registreringen, og om den er usikker. Tilsvarer kodelista KulturminnetsTaktekkingMateriale i SOSI versjon 3.4. -- Definition - - statement of type of roofing Note: Section no. 22 on the Sefrak form. Also contains note regarding the registration, and whether that was uncertain. Corresponds to the code list culturalHeritageRoofingMaterial in SOSI version 3.4.


Fasade kodeliste

angivelse av fasadekledninger Merknad: Tilsvarer kodelista KulturminnetsFasadeKledning i SOSI versjon 3.4 -- Definition - - statement of facade cladding Note: Corresponds to the code list CulturalHeritageSiteFacadeCladding in SOSI version 3.4


KulturminneVerneverdi kodeliste

vurdering av verneverdien til kulturminner og kulturmiljøer Merknad: (For lovfestet vern: se elementet Vern) -- Definition - - assessment of the preservation value of cultural heritage sites/artefacts and cultural environments Note: (For statutory preservation: see the Preservation element)


Yttervegg kodeliste

konstruksjon av yttervegg Merknad: Rubrikk nr 19 i sefrak-skjemaet. Inneholder også merknad til registreringen, og om den er usikker. Tilsvarer egenskapen kulturminnetsKonstruksjon i SOSI 3.4. -- Definition - - construction of outer wall Note: Section no. 19 on the Sefrak form. Also contains note regarding the registration, and whether that was uncertain. Note: Corresponds to the attribute culturalHeritageConstruction in SOSI 3.4.