Kulturminner - SEFRAK

Riksantikvaren Gyldig 20160503

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Denne spesifikasjonen spesifiserer datasettet SEFRAK og forvaltningen av dette produktet. Datasettet SEFRAK egner seg til bruk i saksbehandling og beslutningssystemer, prosjektering og til geografiske analyser. Produktspesifikasjonen skal kunne brukes uavhengig av filformat.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/SEFRAK/20160503

Viser treff 1 - 12 av 12

Vern_Fredning datatype

lovgrunnlag for restriksjoner knyttet til et objekt -- Definition - - legal basis for restrictions related to an object


KulturminneBetegnelse datatype

navn på objektet. Identifiserende navn som er brukt i sefrak-arkivet Merknad: Rubrikk nr 45 i sefrak-skjemaet. Inneholder også merknad til registreringen, og om den er usikker. -- Definition - - name of the object. Identifying name which is used in the Sefrak file Note: Section no. 45 on the Sefrak form. Also contains note regarding the registration, and whether that was uncertain.


Ajourføring datatype

angivelse av ajourført dato og hvem som har ajourført -- Definition - - statement of date of updating and who has updated


FredningRubrikk datatype

angivelse av fredning av sefrakminnet Merknad: Rubrikk nr 35 i sefrak-skjemaet. Inneholder også merknad til registreringen, og om den er usikker. -- Definition - - statement of ??listing/preservation of the Sefrak heritage site Note: Section no. 35 on the Sefrak form. Also contains note regarding the registration, and whether that was uncertain.


SefrakId datatype

sefrakminnets objektnummer, bestående av henvisning til (evt utgått) kommune, registreringskretsnummer og husløpenummer Merknad: Er entydig identifisering av sefrakminner, og alle tre delene må være utfylt. Inneholder også merknad til registreringen, og om den er usikker. -- Definition - - The object number of the Sefrak cultural heritage site, consisting of reference to municipality (even if discontinued), registration district no. and building serial no. Is unique identification of Sefrak cultural heritage sites, and all three parts must be filled out. Also contains note regarding the registration, and whether that was uncertain


KulturminneDateringInfo datatype

tidsangivelse av sefrakobjektets byggeår , tilbyggingsår, flytting samt eventuelt når objektet er revet eller brent, innen kvart århundre


Hovedmålrubrikk datatype

lengden og bredden på huset, angitt i cm Merknad: Rubrikk nr 24 i sefrak-skjemaet. Inneholder også merknad til registreringen, og om den er usikker. -- Definition - - the length and width of the building, given in cm Note: Section no. 24 on the Sefrak form. Also contains note regarding the registration, and whether that was uncertain.


SefrakFunksjon datatype

beskrivelse av SEFRAK byggets nåværende og opprinnelig funksjonen -- Definition - - Description av the Sefrak building's current and original functions


Endringsvurdering datatype

vurderingen av et sefrakobjekt i form av endringsgrad og dato for vurderingen -- Definition - - the assessment of a Sefrak object in the form of degree of modification and the date of the assessment.


Bygningsendring datatype

Endringer i form av tilbygg, påbygg, underbygg eller ombygginger. Bygningsendringer føres inn fortløpende med endringsløpenummer, og type bygningsendring går fram av matrikkelen i de enkelte tilfeller.


Vern datatype

lovgrunnlag for restriksjoner knyttet til et objekt -- Definition - - legal basis for restrictions related to an object


Feltregistrert datatype

angivelse av hvem og når feltregistrering og eventuelle ajourføringer ble utført Merknad: Rubrikk nr 49 i sefrak-skjemaet. -- Definition - - statement as to by whom and when field registration and any updates were performed Note: Section no. 49 on the Sefrak form. Also contains note regarding the registration, and whether that was uncertain.