Kulturminner - SEFRAK

Riksantikvaren Gyldig 20160503

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Denne spesifikasjonen spesifiserer datasettet SEFRAK og forvaltningen av dette produktet. Datasettet SEFRAK egner seg til bruk i saksbehandling og beslutningssystemer, prosjektering og til geografiske analyser. Produktspesifikasjonen skal kunne brukes uavhengig av filformat.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/SEFRAK/20160503

Viser treff 1 - 43 av 43

Ajourføring datatype

angivelse av ajourført dato og hvem som har ajourført -- Definition - - statement of date of updating and who has updated


Bygning objekttype

bygning som er registrert i matrikkelen -- Definition -- building which is registered in the cadastre


Bygningsendring datatype

Endringer i form av tilbygg, påbygg, underbygg eller ombygginger. Bygningsendringer føres inn fortløpende med endringsløpenummer, og type bygningsendring går fram av matrikkelen i de enkelte tilfeller.


Bygningsendringskode kodeliste

angivelse av hvordan bygningsendringen ligger i forhold til hovedbygget


Bygningstype kodeliste

beskrivelse av hva bygningen faktisk er brukt til, eventuelt hva bygningen er godkjent til. Denne samsvarer i størst mulig grad med tilsvarende informasjon i GAB/Matrikkelen for bygninger Merknad 1: I GAB er bygningene i størst mulig grad registrert ut fra den faktiske bruk, og ikke nødvendigvis det som bygningen er godkjent for gjennom byggesaksbehandlingen. Merknad 2: Denne egenskapen er identisk med Norges Byggstandardiseringsråd vedrørende tabell for bygningstyper, NBR F33/95. Fra 1.1.2000 er disse de eneste som vedlikeholdes i GAB. -- Definition - - description of what the building is actually used for, alternatively what the building is approved for. This complies insofar as possible with corresponding building information in GAB. Note 1: In GAB, the buildings are insofar as possible registered according to the actual ??


BygningstypeKode kodeliste

Koder for hva bygget er brukt til.Endringsgrad kodeliste

angivelse av hvor store endringene i bygningen har vært -- Definition - - indication of how large the changes to the building have been


Endringsvurdering datatype

vurderingen av et sefrakobjekt i form av endringsgrad og dato for vurderingen -- Definition - - the assessment of a Sefrak object in the form of degree of modification and the date of the assessment.


Etasjetall kodeliste

angivelse av sefrakobjektets antall etasjer -- Definition - - statement of the number of floors of the Sefrak object


Fasade kodeliste

angivelse av fasadekledninger Merknad: Tilsvarer kodelista KulturminnetsFasadeKledning i SOSI versjon 3.4 -- Definition - - statement of facade cladding Note: Corresponds to the code list CulturalHeritageSiteFacadeCladding in SOSI version 3.4


Feltregistrert datatype

angivelse av hvem og når feltregistrering og eventuelle ajourføringer ble utført Merknad: Rubrikk nr 49 i sefrak-skjemaet. -- Definition - - statement as to by whom and when field registration and any updates were performed Note: Section no. 49 on the Sefrak form. Also contains note regarding the registration, and whether that was uncertain.


ForholdAndreHus kodeliste

kulturminnets forhold til andre hus -- Definition - - Cultural heritage site's relationship to other buildings


FredningRubrikk datatype

angivelse av fredning av sefrakminnet Merknad: Rubrikk nr 35 i sefrak-skjemaet. Inneholder også merknad til registreringen, og om den er usikker. -- Definition - - statement of ??listing/preservation of the Sefrak heritage site Note: Section no. 35 on the Sefrak form. Also contains note regarding the registration, and whether that was uncertain.


FysiskMiljø kodeliste

angivelse av fysisk miljø -- Definition - - statement of physical environment


Hovedmålrubrikk datatype

lengden og bredden på huset, angitt i cm Merknad: Rubrikk nr 24 i sefrak-skjemaet. Inneholder også merknad til registreringen, og om den er usikker. -- Definition - - the length and width of the building, given in cm Note: Section no. 24 on the Sefrak form. Also contains note regarding the registration, and whether that was uncertain.Kjeller kodeliste

angivelse av sefrakobjektets utnyttelse av kjeller -- Definition - - statement of the Sefrak object's utilization of cellarKulturminneBetegnelse datatype

navn på objektet. Identifiserende navn som er brukt i sefrak-arkivet Merknad: Rubrikk nr 45 i sefrak-skjemaet. Inneholder også merknad til registreringen, og om den er usikker. -- Definition - - name of the object. Identifying name which is used in the Sefrak file Note: Section no. 45 on the Sefrak form. Also contains note regarding the registration, and whether that was uncertain.


KulturminneBygning objekttype

kulturminner (hus) som er registrert etter Sefrak-metoden. Husene er fra før 1900, i enkelte kommuner fra før 1940 Merknad: Ikke alle SEFRAK-objekter har knytning til bygning. Vanligvis er knytningen til bygg, unntaksvis til tilbygg. -- Definition -- cultural heritage sites (buildings) which have been registered according to the Sefrak method. These buildings predate 1900, in individual municipalities 1940. Sefrak denotes the Secretariat for registration of permanent cultural heritage sites


KulturminneDateringInfo datatype

tidsangivelse av sefrakobjektets byggeår , tilbyggingsår, flytting samt eventuelt når objektet er revet eller brent, innen kvart århundre


KulturminneHovedgruppe kodeliste

hvilken næringsgruppering/samfunnssektor kulturminnet hører med til Merknad: Overordnet gruppering av kulturminner basert på funksjon -- Definition - - which business group/sector of society the cultural heritage site/artefact belongs to Note: General grouping of cultural artefacts based on function


KulturminneVerneverdi kodeliste

vurdering av verneverdien til kulturminner og kulturmiljøer Merknad: (For lovfestet vern: se elementet Vern) -- Definition - - assessment of the preservation value of cultural heritage sites/artefacts and cultural environments Note: (For statutory preservation: see the Preservation element)


OpprinneligSosialtMiljø kodeliste

angivelse av sefrakobjektets opprinnelig sosialt miljø -- Definition - - indication of the Sefrak object's original social environment
SefrakFunksjon datatype

beskrivelse av SEFRAK byggets nåværende og opprinnelig funksjonen -- Definition - - Description av the Sefrak building's current and original functions


SefrakFunksjonskode kodeliste

angir den funksjon sefrakobjektet har / har hatt Merknad: Siden mange av kodetekstene er like, er kodeverdien tatt med i kodeteksten -- Definition - - statement of original and current functions Note: since many of the code texts are alike, the code value has been included in the code text


SefrakFunksjonsstatus kodeliste

angivelse av sefrakobjektets funksjon Merknad: Rubrikk nr 12 og 13 i sefrak-skjemaet. -- Definition - - statement whether the function code indicates the original or the current function status for the SEFRAK building Note: Section no. 12 on the Sefrak form. Also contains a note on the registration of original function and whether it is uncertain. Section no. 13 on the Sefrak form


SefrakId datatype

sefrakminnets objektnummer, bestående av henvisning til (evt utgått) kommune, registreringskretsnummer og husløpenummer Merknad: Er entydig identifisering av sefrakminner, og alle tre delene må være utfylt. Inneholder også merknad til registreringen, og om den er usikker. -- Definition - - The object number of the Sefrak cultural heritage site, consisting of reference to municipality (even if discontinued), registration district no. and building serial no. Is unique identification of Sefrak cultural heritage sites, and all three parts must be filled out. Also contains note regarding the registration, and whether that was uncertain


SefrakStatus kodeliste

SEFRAK-objektets alder og bygningsstatus.


SefrakTiltak kodeliste

hendelser i et sefrakobjekts livsløp -- Definition - - incidents in the lifetime of a Sefrak object


Takform kodeliste

angivelse av SEFRAK minnets takform Merknad: Rubrikk nr 21 i sefrak-skjemaet. Inneholder også merknad til registreringen, og om den er usikker. Tilsvarer kodelista kulturminnetsHovedtakform i SOSI versjon 3.4 -- Definition - - indication of the roof shape of the Sefrak heritage site Note: Section no. 21 on the Sefrak form. Also contains note regarding the registration, and whether that was uncertain. Note: Corresponds to the code list culturalHeritageMainRoofShape in SOSI version 3.4


Taktekking kodeliste

angivelse av type taktekking Merknad: Rubrikk nr 22 i sefrak-skjemaet. Inneholder også merknad til registreringen, og om den er usikker. Tilsvarer kodelista KulturminnetsTaktekkingMateriale i SOSI versjon 3.4. -- Definition - - statement of type of roofing Note: Section no. 22 on the Sefrak form. Also contains note regarding the registration, and whether that was uncertain. Corresponds to the code list culturalHeritageRoofingMaterial in SOSI version 3.4.


Tidsangivelse kodeliste

tidskode for sefrakobjektet, innen kvart århundre -- Definition - - time code for the Sefrak object, to the nearest quarter century Note: Also contains note regarding the registration, and whether that was uncertain.


UnderbygningKonstr kodeliste

angivelse av sefrakobjektets konstruksjon av underbygningen -- Definition - - statement of substructure construction of the Sefrak object


Vern_Fredning datatype

lovgrunnlag for restriksjoner knyttet til et objekt -- Definition - - legal basis for restrictions related to an object


Vern datatype

lovgrunnlag for restriksjoner knyttet til et objekt -- Definition - - legal basis for restrictions related to an object


Vernelov kodeliste

hvilken lov vern av objektet er hjemlet i -- Definition - - which statute the preservation of the object is founded on


Vernetype kodeliste

hvilken forvaltningsmessig vernestatus et objekt har -- Definition - - which administrative preservation status an object has


Vernevedtak kodeliste

angivelse av vernevedtak -- Definition - - statement of preservation ruling


Yttervegg kodeliste

konstruksjon av yttervegg Merknad: Rubrikk nr 19 i sefrak-skjemaet. Inneholder også merknad til registreringen, og om den er usikker. Tilsvarer egenskapen kulturminnetsKonstruksjon i SOSI 3.4. -- Definition - - construction of outer wall Note: Section no. 19 on the Sefrak form. Also contains note regarding the registration, and whether that was uncertain. Note: Corresponds to the attribute culturalHeritageConstruction in SOSI 3.4.