Riggområder

Kystverket Utkast 20160804

produktspesifikasjon

Viser treff 1 - 3 av 3

Kommunenummer kodeliste

nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste samt et utvalg av utgåtte numre Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre. Merknad 2: Modelleringsverktøyet Enterprise Architect håndterer ikke samiske tegn eller tankestrek. Det betyr at det vil forekomme avvik mellom definisjonene i denne lista i SOSI modellregister og definisjonene i offisielt standarddokument.


Ankringstype kodeliste

kategori ankring Merknad: tilsvarer CATACH i S-57 -- Definition - - the category of the anchorage. Note: S-57 CATACH


Ankringsklasse kodeliste

Angir typer av ankringsklasser gjeldende for ankringsområder.