Akvakulturlokaliteter

Fiskeridirektoratet Gyldig 20210501

produktspesifikasjon

Viser treff 1 - 24 av 24


AkvakulturNedlagt objekttype

anlegg eller område for oppdrett av fisk, skalldyr eller alger -- Definition -- facility or area for farming fish and shellfish


FellesegenskaperAkvakultur objekttype

anlegg eller område for oppdrett av fisk, skalldyr eller alger -- Definition -- facility or area for farming fish and shellfish


Akvakulturgrense objekttype

avgrensning av anlegg eller område for oppdrett av fisk og skalldyr -- Definition -- delimitation of facility or area for farming fish and shellfish


AkvakulturFlate objekttype

anlegg eller område for oppdrett av fisk, skalldyr eller alger -- Definition -- facility or area for farming fish and shellfish


GenerelleEgenskaper objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og avgrensningslinjer fra denne klassen.


AkvakulturPunkt objekttype

anlegg eller område for oppdrett av fisk, skalldyr eller alger -- Definition -- facility or area for farming fish and shellfish


AkvaKapasitetNedlagt datatype

kapasitet for Akvalokalitet oppgitt med tallverdi og enhet.


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.


AkvaKapasitet datatype

kapasitet for Akvalokalitet oppgitt med tallverdi og enhet.


Firmaeier datatype

generell bolk eieropplysninger -- Definition - - general set of owner information


AkvaTillatelsesinformasjon datatype

info om tillatelse tilknyttet oppdrettsanlegg -- Definition - - information about licence in connection with aquaculture facility / fish farm


AkvaTillatelsesstatus kodeliste

tillatelsesstatus for oppdrettsanlegg -- Definition - - licence status for aquaculture facility


AkvaEnhet kodeliste

Måleenhet for kapasitet. Det er forskjellige måleenheter for tillatt mengde for ulike typer akvakulturvirksomhet. F. eks tonn (biomasse) matfisklokaliteter.Produksjonsform kodeliste

tillatelsestype for oppdrettsanlegg -- Definition - - licence type for aquaculture facility


AkvaPlassering kodeliste

Plassering av akvakulturlokaliteten.


AvKlasse kodeliste

AvKlasse (av_class)


AkvaTillatelsesformål kodeliste

Tillatelsens formål. Tildelingsforskriften for akvakultur definerer hvilke formål som er mulige.


AkvaVannmiljø kodeliste

Type vannmiljø akvakulturlokaliteten befinner seg i.