AktsomhetForurensetGrunn

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Utkast 4.5

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 15 av 15AktsomhetOmr objekttype

område hvor det er begrunnet mistanke om at grunnen er forurenset.


AktsomhetIndustriVirksomhet objekttype

hvor det er gjort en historisk nedtegning av virksomhet/aktivitet som kan innebære at grunnen er forurenset.


AnnenAktsomhetForurensning objekttype

Lokalitet hvor det er begrunnet mistanke om at grunnen er forurenset.


NedgravdOljetank objekttype

Lokalitet hvor det er eller har vært nedgravd oljetank(er).


ByjordOmr objekttype

Jord forurenset som følge av vanlige byaktiviteter. Eks. bruk av bly og tjærestoffer på treverk. Innenfor byjordsområdet er det sannsynlig at 10% av arealet har konsentrasjoner som overskrider anbefalt grense for lekeareal.


Prøvepunkt objekttype

lokalitet hvor det er tatt prøve(r) for kjemisk analyse.


AktsomhetOmrGrense objekttype

Avgrensing av aktsomhetsområder. Beholdes dersom området er frigitt etter nærmere undersøkelser.


ForurensningHovedgruppe kodeliste

angir hvilke hovedtyper av forurensning som man antar er til stede på lokalitetenNACE kodeliste

tom kodeliste, NACE registeret er tilgjengelig på nettet: http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/index/nace_all.html


Dokumentasjonstype kodeliste

type dokumentasjon som foreligger for den enkelte lokalitet, og som ligger til grunn for vurderingene


ForurensetGrunnType kodeliste

grov inndeling av forurenset grunn lokaliteter


ArealbrukRestriksjon kodeliste

om det foreligger restriksjoner på arealbruk på eiendommen