Geologi Generell del 5.0 utkast

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Utkast 5.0

fagområdestandard

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 9 av 9GeolAvgrLinje objekttype

generell avgrensning av geologisk objekt -- Definition -- general delimitation of geological object


GeolAlder datatype

beskriver alderen på en geologisk enhet basert på den internasjonale stratigrafiske kommisjon sin internasjonale stratigrafiske tabell.


RastoffBetydning kodeliste

hvor stor betydning en mineralregistrering har med tanke på mulig økonomisk utnyttelse nå eller for framtiden. Skal dokumenteres


GeolTemajustering kodeliste

justering/endring av en automatisk klassifikasjon av geologisk tema


GeolPavisningstype kodeliste

hvor sikkert et geologisk objekt er påvist i terrenget, eller hvilken metode som ligger til grunn for påvisningen/registreringen


DateringMetode kodeliste

metode som er brukt til å bestemme alderen på bergarter, sedimenter, mineraler og organisk materiale


TemaKvalitet kodeliste

kvaliteten på registrering/kartlegging av tema sett i forhold til faktiske forhold i naturen. Ulik tematisk oppløsning/generaliseringsgrad kan være styrt av temaets samfunnsmessige betydning, områdets arealmessige betydning eller prosjektets økonomi. Med nøyaktighet i denne sammenheng menes hvor korrekt registreringen avspeiler objektets posisjon i naturen og presisjonen i valg av tematisk innhold i forhold til generalisering Merknad: Tematisk oppløsning/generaliseringsgrad kan være styrt av temaets samfunnsmessige betydning, områdets arealmessige betydning eller prosjektets målsetning