Stemmekretser

Kartverket Gyldig 20210701

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Datasettet for valgkretser viser kommunenes inndeling i stemmeområder i forbindelse med valg.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Stemmekretser/20210701

Dokumentasjon: https://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_E578B777_8FE7_4e2a_B01B_D3DEE76F03B8

Viser treff 1 - 12 av 12

Riksgrense objekttype

avgrensningen av nasjonen Norge på land mot andre nasjoner


Fylkesgrense objekttype

avgrensning av fylke


AvtaltAvgrensningslinje objekttype

avtalt avgrensningslinje til havs basert på folkerettslig bindende avtaler Merknad: Avtalt avgrensningslinje vil normalt gjelde alle aktuelle former for kyststatsjurisdiksjon. Detaljene vil framgå av den aktuelle avgrensningsavtale. Merknad 2: Benyttes også som avgrensning av kontinentalsokkel i internasjonalt farvann, der flere stater kan framlegge dokumentasjon om rettigheter til sokkelen, men der statene har kommet til enighet om en avgrensningslinje.


Kommunegrense objekttype

avgrensing av kommune


Territorialgrense objekttype

avgrensning i havet av statens suverenitetsområde, beregnet 12 nm (22 224 m) utenfor og parallelt med grunnlinjen


Stemmekrets objekttype

stemmekretsene har som formål å være en hensiktsmessig inndeling av kommuner ved valg, bl.a. for at velgerne ikke skal få for stor avstand til valglokalet Merknad: Inndelingen skal ivareta administrative formål, men har også i en viss grad blitt nyttet til å samle inn statistikk for planleggingsformål.


Stemmekretsgrense objekttype

avgrensning av stemmekrets


GenerelleEgenskaperMaritimeGrenser objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


GenerelleEgenskaperRiksrense objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


GenerelleEgenskaperValgkretsgrense objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


GenerelleEgenskaperValgkrets objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


GenerelleEgenskaperAdmGrenser objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.