Låssettingsplasser

Fiskeridirektoratet Erstattet 20160510

produktspesifikasjon

Viser treff 1 - 23 av 23

AkvaArt kodeliste

Kodeliste for arter generert fra kodeverdier i WFS-tjeneste: http://kart.fiskeridir.no/wfs.aspx?service=wfs&request=getcapabilities -lag 4 - lag 18 - lag 606
Fiskeribrukstype kodeliste

brukstype av fiskeredskapsområde -- Definition - - usage type of fishing equipment area
Fiskeriressurs datatype

særlig verdifulle områder for rekruttering til fiskebestander eller andre -- Definition - - particularly valuable areas for recruitment to fishing stocks or other


FiskeriressursområdeArt datatype

beskrivelse av informasjon i samsvar med NS-9400: Førstehånds fiskeomsetning. Sluttseddelens dataelementer. Termer og koder . -- Definition - - description of information in accordance with NS-9400: First-hand fish trade. Data elements of the contract note. Terms and codes.


GenerelleEgenskaper objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.Kommunenummer kodeliste

nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste samt et utvalg av utgåtte numre Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre. Merknad 2: Modelleringsverktøyet Enterprise Architect håndterer ikke samiske tegn eller tankestrek. Det betyr at det vil forekomme avvik mellom definisjonene i denne lista i SOSI modellregister og definisjonene i offisielt standarddokument.


Låssettingsplass objekttype

område relatert til fiskeriinteresser knyttet til ressurs- og areal utnyttelse Merknad: Annen bruk av området kan føre til fortrengsel av særinteresser innen fiskeriene og påføre disse tap. -- Definition -- area relating to fishery interests in connection with resource and area utilizationLåssettingsplassGrense objekttype

avgrensning av område relatert til fiskeriinteresser knyttet til ressurs og areal utnyttelse -- Definition -- delimitation of area relating to fishery interests in connection with resource and area utilization


Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based

Posisjonskvalitet datatype

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen
Status kodeliste

objektets tilstand Eksempel: Brukes, drift, foreldet, planlagt etc -- Definition - - the condition of the object Examples:In use, in operation, obsolete, planned, etc.