Rødlistearter og Svartelistearter

Artsdatabanken Erstattet 20170301

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Spesifikasjonen omfatter rødlistearter og svartelistearter i Norge, fastland og kyst innenfor grunnlinja.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Rodlistearter-Svartelistearter/20170301

Viser treff 1 - 22 av 22


ArtsforekomstGrense objekttype

avgrensning av en artslokalitet


SvartelisteArtsforekomst objekttype

Artsforekomst av en svartelisteart.


Artsforekomst objekttype

Abstrakt objekttype med egenskaper som arves av objekttypene RødlisteArtsforekomst eller SvartelisteArtsforekomst.


RødlisteArtsforekomst objekttype

Artsforekomst av en rødlisteart.


GenerelleEgenskaper objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og avgrensningslinjer fra denne klassen.


Sted datatype

Datatype som inneholder stedsnavn på artsforekomstens funnsted, kommune og fylke.


Funnopplysninger datatype

Datatype som gir detaljerte funnopplysninger om artsforekomsten.


Taksonomi datatype

Datatype om egenskaper som gir opplysninger om artens navn og plassering i taksonomien.


Databaseinformasjon datatype

Datatype som gir opplysninger om datakilden til artsforekomsten.


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.


Kjønn kodeliste

Kort beskrivelse av aktiviteten til objektet da det ble registrert.


OpprinnelsesType kodeliste

Hvilken type opprinnelse (dannelsesmåte) artsforekomsten har


Fylkesnummer kodeliste

nummerering av fylker i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at fylkesnummer alltid skal ha 2 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Fylkesnummer benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 2 sifre.


SvartelisteKategorier kodeliste

Kilde: Gederaas, L., Moen, T.L., Skjelseth, S. & Larsen, L.-K. (red.) 2012. Fremmede arter i Norge – med norsk svarteliste 2012. Artsdatabanken, Trondheim.


RødlisteKategorier kodeliste

Kilde: Henriksen S og Hilmo O (2015) Metode. Norsk rødliste for arter 2015. Artsdatabanken.


Aktivitet kodeliste

Kort beskrivelse av aktiviteten til objektet da det ble registrert.


Kommunenummer kodeliste

nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste samt et utvalg av utgåtte numre Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre.