Sjøkart-Dybdedata_20201001

Kartverket Gyldig 20201001

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Ugraderte dybdedata til fri bruk. Dybdeinformasjonen er referert til sjøkartnull.Kystkontur, konstruert kyst og skjær er referert til middel høyvann.Dybdedata gjelder kun saltvann.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Dybdedata/20201001

Viser treff 1 - 38 av 38

Tørrfallsgrense objekttype

grense for tørrfallsområde, kurve med dybdeverdi 0.5 m under K0, sjøkartets nullnivå Merknad: Tilsvarer DEPCNT i S-57 med standard dybdeverdi på 0,5 -- Definition -- boundary for intertidal area, curve with depth value of 0.5 m below K0, the zero level of the nautical chart Note: Corresponds to DEPCNT in S-57 -57 with standard depth value of 0.5 (m)


FellesegenskaperFiktivDelelinje objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


FiktivDelelinje objekttype

linje for å dele opp store flateobjekter Merknad: En del produktspesifikasjoner benytter spesifikke fiktive delelinjer.


FlytedokkKant objekttype

avgrensning av flytedokk -- Definition -- delimitation of floating dock


HavElvSperre objekttype

en fiktiv linje som definerer grensa mellom sjø og elv, i samme nivå som kystKontur (middel høyvann) Merknad: Denne er identisk med samme linje nevnt under kapitlet Innsjøer og vassdrag). -- Definition -- a fictitious line which defines the border between sea and river at the same level as coastline (mean high water) Note: This is identical to the same line referred to in the chapter on Lakes and watercourses).


Kystkontur objekttype

grense mellom land og sjø, definert som midlere høyvannslinje Merknad: Tilsvarer COALNE i S-57 -- Definition -- boundary between land and sea, defined as the mean high water line Note: Corresponds to COALNE in S-57


IkkeKartlagtSjømåltGrense objekttype

grense mot ikke kartlagt eller sjømålt område -- Definition -- boundary against an uncharted/non-surveyed area


Rampe objekttype

fast skrånende struktur som kan brukes som landingsplass for fartøy ved varierende vannstand Merknad: Dette er fritt oversatt etter S57: 'A sloping structure that can either be used as a landing place at variable water levels, for small vessels, landing ships, or a ferry boat, or for hauling a cradle carrying a vessel. (IHO Dictionary, S-32, 4th Edition)'. -- Definition -- permanent sloping structure which can be used as a landing place for vessels at variable water levels


Grunne objekttype

forhøyning på bunnen som skiller seg vesentlig fra høyden på bunnen omkring (SKSK ordbok) Omfatter de tidligere objektklassene Båe, Skjær_tidvis_tørt, Skvalpeskjær og Loddskudd med DYBDETYPE=2." Merknad: Tilsvarer UWTROC i S-57 -- Definition -- a rise in the seafloor which differs significantly from the depth of the surroundings (NHS dictionary). Comprising the former object classes UnderwaterRock, RockIntermittentlyDry, RockAwash and SoundingShot with (depth type) DYBDTYP=2. Note: Corresponds to UWTROC in S-57


TørrdokkKant objekttype

avgrensning av tørrdokk -- Definition -- delimitation of dry dock


Utstikker objekttype

flytelignende småbåtutstikkere som benyttes for plassering av båt, av/påstigning i båt. Gjerne utformet med flere tverrgående utstikkere knyttet til en samleutstikker -- Definition -- float-like small boat piers which are used for mooring boats and embarking/disembarking. Often designed with a number of transverse finger quays connected to a main pier


PirKant objekttype

avgrensning av pir -- Definition -- delimitation of pier


MudretOmråde objekttype

oppmudret anlegg eller område med regelmessig opprettholdt dybde Merknad: Tilsvarer DRGARE i S-57 -- Definition -- dredged facility or area with a continuously maintained depth Note: Corresponds to DRGARE in S-57


IkkeKartlagtSjømåltOmr objekttype

ikke kartlagt eller sjømålt område -- Definition -- area which is uncharted or which has not been surveyed


Strømbryter objekttype

lav veggliknende konstruksjon, tidvis under vann, som strekker seg ut fra kysten for å beskytte kysten eller tvinge vannstrømmer inn i en kanal eller lignende -- Definition -- low wall-like construction, sporadically underwater, which extends from the coast to protect the coast or force currents into a channel, etc.


Tørrdokk objekttype

kunstig basseng på land avstengt med sluseport- der vannet kan pumpes ut slik at skip inne til overhaling blir stående tørt -- Definition -- artificial basin on land closed off by sluice gates - where the water can be pumped out so that ships which are in for overhauling stand high and dry


Dybdekurve objekttype

linje mellom punkt med samme dybde i forhold til angitt referansenivå Merknad: Tilsvarer DEPCNT i S-57 -- Definition -- line between points with the same depth in relation to designated reference level Note: Corresponds to DEPCNT in S-57


Dataavgrensning objekttype

generell avgrensningslinje, f.eks. mellom datasett med ulik kvalitet, innhold eller detaljering


Fareområdegrense objekttype

grense for generell fare eller slaggrunn (eldre begrep for område nær land der sjøen slår, altså der det kan forekomme slag mot grunnen) -- Definition -- boundary for general hazard or wave breaking slope (old term for area near land where the waves break, i.e. where the force of the sea may strike against the seafloor)


Pir objekttype

markert utstikkende brygge, normalt med vann under, i sjø -- Definition -- marked protruding pier, normally with water underneath, in the sea


Spuntvegger objekttype

forstøtningsmur eller lede-molo som skal dirigere eller begrense strøm i elv eller tidevann -- Definition -- retaining wall or breakwater guide which guides or reduce currents in rivers or tidal waters


Datakvalitet objekttype

kvalitetsangivelsen på dybdeinformasjonen. Denne er vurdert ut ifra posisjonsnøyaktighet, nøyaktighet i dybdemålingene og dekningsgrad av havbunnen.


BygningsmessigAnleggVann objekttype

beskrivende linje for bygningsmessige anlegg ved sjø og vassdrag, uspesifisert -- Definition -- descriptive line for building-related facility by the sea or a watercourse, unspecified


Datakvalitetgrense objekttype

generell avgrensningslinje for Datakvalitet.


MudretOmrådegrense objekttype

grense for oppmudret anlegg eller område med regelmessig opprettholdt dybde -- Definition -- boundary for dredged facility or area with a continuously maintained depth


KaiBrygge objekttype

angivelse av innretninger som er satt opp for å betjene båter ved lasting- lossing og landligge Merknad: Kai er utvidet til også å kunne være bare et fortøyningsanlegg- f.eks. enkeltstående metallring for fastgjøring av skip. -- Definition -- indication of facilities set up to serve boats during loading, unloading and docking


Flytedokk objekttype

flytene kunstig basseng avstengt med sluseport- der vannet kan pumpes ut slik at skip inne til overhaling blir stående tørt -- Definition -- floating, artificial basin closed off by sluice gates - where the water can be pumped out so that ships which are in for overhauling stand high and dry


Skjær objekttype

generalisert punktobjekt for små øyer eller landareal -- Definition -- generalised point object for small islands or land area


Dybdeareal objekttype

sjøområde der alle dybdene er innenfor et angitt dybdeintervall Merknad: Tilsvarer DEPARE i S-57 -- Definition -- sea area where all of the depths are within a designated depth interval Note: Corresponds to DEPARE in S-57


Dike objekttype

byggverk som skal hindre ukontrollert gjennomstrømming av vann fra hav -- Definition -- construction which is to prevent an uncontrolled flow of water from the sea


Dybdepunkt objekttype

punkt i vann (ferskvann/saltvann) med verdi (z-verdi) som angir dybden på et sted i forhold til angitt referansenivå -- Definition -- a point in water (freshwater/saltwater) with a value (z value) which indicates the depth at a specific point in relation to the designated reference level


Molo objekttype

kunstig eller naturlig oppbygning som demper eller tilintetgjør bølgebevegelser i sjøen -- Definition -- artificial or natural structure which reduces or eliminates waves in the sea


Tørrfall objekttype

tørrfall kalles den del av sjøbunnen som strekker seg fra 0.5 meter under sjøkartnull og opp til kystkonturen Merknad: Tørrfallsområdet avgrenses av kystkontur og tørrfallslinjen, som er nivålinjen 0.5 m under sjøkartnull. Tilsvarer DEPARE i S-57 -- Definition -- that part of the seafloor which extends from 0.5 metres below chart zero up to the coastline Note: The area is delimited by the coastline and the zero meter contour, which is the line at the 0.5 m level below chart zero. Corresponds to DEPARE in S-57


Slipp objekttype

bane som mindre og middelstore fartøyer kan hales opp ved landsetting, bedding Merknad: I S57 defineres slipp som: 'The prepared, and usually reinforced, inclined surface on which keel- and bilge-blocks are laid for supporting a vessel under construction. (IHO Dictionary, S-32, 4th Edition). Slipp brukes normalt som en linje (symboliseres som to parallelle linjer) på tvers av kystkonturen, som angir banen. Linjene stiples utenfor kystkonturen for å indikere at de er under vann. I stor målestokk kan kystkonturen der banen ligger også angis som slipp. -- Definition -- slipway where small and medium-sized vessels can be hauled up, slip


Bølgebryter objekttype

konstruksjon som beskytter et kystområde-,havn/havnebasseng eller ankringsområde mot bølger Merknad: Forskjell fra molo, ikke brukbar til fortøyning av båter. -- Definition -- construction protecting a coastal area, a harbour/harbour basin or anchorages against waves


Landareal objekttype

området på "land"-siden av kystkonturen, begrenset av kyst, kai og data-avgrensningslinjer Merknad: Tilsvarer LNDARE i S-57 -- Definition -- the area on the "land" side of the coastline, quay and data delineation lines Note: Corresponds to LNDARE in S-57


FellesegenskaperDybdedata objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


Fareområde objekttype

generell fare, slaggrunn (eldre begrep for område nær land der sjøen slår, altså der det kan forekomme slag mot grunnen). Merknad: Tilsvarer OBSTRN i S-57 -- Definition -- general hazard, wave breaking slope (old term for area near land where the waves break, i.e. where the force of the sea may strike against the seafloor). Note: Corresponds to OBSTRN in S-57