SOSI Generell objektkatalog

Standardiseringssekretariatet (Kartverket)

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 58 av 58

FKB Generell del pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\FKB Generell del

1.0


AdministrativeOgStatistiskeInndelinger pakke

fagområdet dekker ulike administrative inndelinger på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Flere av inndelingene hører naturlig sammen, som ulike hierarkiske nivåer av samme type administrasjon. Eller ved at noen av inndelingsgrensene er på et så overordnet nivå at de fungerer som ytre avgrensning for et lokalt inndelingssystem

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger


Adresse pakke

adresser og skilt skal sørge for at alle på en lett og forståelig måte kan finne fram til bygninger, boliger og andre aktuelle steder

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Adresse


Annen naturinformasjon pakke

fagområdet naturinformasjon beskriver andre forhold omkring natur enn markslag, geologi, reindrift og andre selvstendige naturinformasjonskapitler i SOSI-standarden

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Annen naturinformasjon


Areal pakke

fagområdet tar for seg arealbruk uavhengig av markens produksjonsevne. Arealbruk beskriver den fysiske bruk av et geografisk område. Det er gjort et forsøk på å ha klare skillelinjer mellom arealbruksdata og annen naturinformasjons data, markslagsdata, verneområder og kulturminner. Dataene skal kunne brukes i et integrert informasjonssystem, f.eks til presentasjon på kart i forskjellige målestokker og for analyser

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Areal


Arealressurs pakke

arealressursbeskrivelsene som er definert i dette fagområdet er i stor grad rettet mot arealenes egnethet for landbruk. Data brukes i landbruksforvaltning, konsekvensutredninger og annen arealplanlegging

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Arealressurs


Bane pakke

fagområdet "Bane" omfatter i hovedsak den delen av jernbanens infrastruktur som betegnes som ”overbygning”, dvs. spor, sporveksler/-kryss og plattformer. Med ”jernbane” menes her også sporveg (trikk), tunnelbane (t-bane) mv.

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Bane


Beite pakke

fagområdet "Beitebruk i utmark" dekker grenser for besetning og beitelag, samt beitetekniske innretninger for utmarksbeite for sau, geit, storfe og hest.

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Beite


Berg pakke

berggrunnskart viser utbredelsen av de forskjellige bergarter på jordens overflate. De viser også strukturer i bergartene og lokalisering av kjente forekomster av malm, industrimineraler og bygningsstein. Kartet gir opplysninger om bergartenes aldersforhold og er vanligvis ledsaget av et profil som gir en tolkning av geologien i den øverste del av jordskorpen. Kartleggingen bygger på feltobservasjoner, analyser av innsamlede prøver og tolkning av geofysiske data

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Berg


Bildeinformasjon pakke

fagområdet "Bildeinformasjon" dekker den geografiske utstrekningen av ortofoto, vertikalbilde eller skråfoto, og benyttes for ’innpakking’ av ulike typer bildedata. Standardene tar mål av seg til å dekke all datainnsamling fra fly og satellitt. De senere årene har det vært stor utvikling innenfor datainnsamling fra lufta. Trenden går fra bruk av analoge opptaksmetoder i retning av digitale sensorer

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Bildeinformasjon


Bioma pakke

naturmangfoldloven er den mest sentrale loven innen naturforvaltning. Loven regulerer forvaltning av arter, områdevern, fremmede organismer, utvalgte naturtyper og den tar vare på leveområder for prioriterte arter. Med naturmangfoldloven skal vi ta vare på naturen, både gjennom vern av områder og at bruken av naturen skal skje på en bærekraftig måte. For å kunne planlegge og gjennomføre viktige samfunnsaktiviteter på en forsvarlig måte, må vi ha kunnskap om verdifulle naturtyper og arter. For at det biologiske mangfoldet skal tas vare på i arealforvaltningen, er det derfor nødvendig med kartlegging av både artsmangfoldet og mangfoldet i naturtyper

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Bioma


Bygg pakke

fagområdet "Bygning" beskriver bygninger med tilhørende objekter og egenskaper som er registrert f.eks i matrikkelen og FKB til bruk i informasjonssystemer

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Bygg


Bygnan pakke

fagområdet dekker bygningsmessige-og tekniske anlegg. Eksempler er objekter slik som tank, mur, gjerde og brygge mv

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Bygnan


Eiendomsinformasjon pakke

fagområdet "Eiendomsinformasjon" omhandler informasjon etter Matrikkelloven. For ytterligere informasjon henvises til lov, forskrift og spesifikasjoner for Matrikkelsystemet. Mer informasjon finnes på http://www.statkart.no

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Eiendomsinformasjon


Fastmerker pakke

fastmerker er et varig merket punkt, markert med bolt eller rør eller annen markering der plane koordinater og/eller høyde er bestemt, eller er planlagt bestemt i et geodetisk system. Fastmerker tjener hovedsakelig som grunnlag for kartlegging og oppmåling

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Fastmerker


Fiskeri pakke

fagområdet "Fiskeri" dekker spesifikasjoner som skal kunne benyttes til å utveksle forvaltningsinformasjon for fiskeribruk, med tanke på både kartpresentasjon og bruk i geografiske informasjonssystemer generelt

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Fiskeri


Forurensning pakke

forurensningsdata kan inndeles på ulike måter. En modell som gjerne brukes innenfor miljøstatusrapportering er den såkalte DPSIR-modellen. Den består av følgende elementer: - Drivkrefter (Driving force) - Påvirkning (Pressure) - Status (Status) - Konsekvenser (Impact) - Tiltak (Response) I denne sammenheng kan forurensningsdata deles inn i to hovedtyper: - Data om forurensningskilder - Tilstandsdata Det er ofte ønskelig å kunne knytte forbindelse mellom observert tilstand og forurensningskilde. Men dette er i de fleste tilfeller svært vanskelig. Kilder er for det første ikke bare objekter som kan kartfestes, men også prosesser som eks. veitrafikk eller avrenning fra landbruk. Det er heller ikke tilstrekkelig å observere en geografisk nærhet mellom kilde og tilstand. Det må også kunne påvises et årsak-virkningsforhold mellom disse. I noen tilfeller vil kilden være åpenbar. Det gjelder for eksempel i forholdet mellom et flyplassobjekt og en flystøysone

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Forurensning


Friluftsliv pakke

følgende definisjon er lagt til grunn for det offentlige arbeidet med friluftsliv siden tidlig på 1970-tallet. Friluftsliv er opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandringer og naturopplevelse. I lov om friluftslivet (28. juni 1957) blir følgende aspekter ved friluftslivet vektlagt: Formålet med loven er å verne friluftslivets naturgrunnlag og klargjøre allmennhetens rett til ferdsel, opphold mv. i naturen, slik at muligheten til å utøve friluftsliv som en helsefremmende trivselsskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet bevares og fremmes. Disse definisjonene omhandler ikke bare selve aktiviteten som utøves, men også hvilke omgivelser aktivitetene foregår i, hvilke opplevelser friluftslivsutøverne har, og hvilke effekter aktiviteten har både for utøverne og for områdene de bruker

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Friluftsliv


Geologi Generell del pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Geologi Generell del


Geofysikk pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Geofysikk


Geokjemi pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Geokjemi


Geovern pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Geovern


GeotekniskeUndersøkelser pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser

1.0


GeovitenskapeligeUndersøkelser pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\GeovitenskapeligeUndersøkelser


Gravplass pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Gravplass


Grotte pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Grotte


Grunnvannsgeologi pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Grunnvannsgeologi

1.0


Grus og pukk pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Grus og pukk

1.0


Jordregister pakke

jordregister er hovedkilden for arealinformasjon på eiendomsnivå til bruk i landbruksforvaltningen. Dataene bygger direkte på kartgrunnlaget (FKB), og gir dermed objektiv og partsnøytral informasjon om arealgrunnlaget uavhengig av eiers og brukers skjønn. Viktige bruksområder er lovforvaltning (f.eks. jord og konsesjonslovsaker) og tilskuddsforvaltning (f.eks. produksonstillegg). Videre er det en viktig kilde for å vise hvordan ressursgrunnlaget er fordelt etter eiendoms- og bruksstruktur

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Jordregister


Jordskifteplan pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Jordskifteplan


Jordsmonn pakke

jordsmonndataene fra NIJOS representerer grunnleggende informasjon om jordsmonnet og kan brukes i både nærings- og miljøsammenheng for å redusere erosjon. Nye temakart er under stadig utvikling. Bruksområder for jordsmonninformasjon inkluderer: • gjødselplanlegging og grunnlag for uttak av jordprøver • behov for, og planlegging av tiltak på spesielt utsatte arealer • vurdering av erosjonsrisiko, jordarbeidingspraksis og dyrkingsteknikk • verdisetting av jordbruksareal i forbindelse med salg, jordskifte og erstatning • behov for, og tildeling av tilskudd til endra jordarbeiding • vurdering av potensiell biologisk produksjonsevne • valg av vekster • vurdering av dyrking av sertifiserte avlinger • planlegging og gjennomføring av forskningsprosjekter I framtiden vil informasjon om jordsmonnet bli enda mer sentral i arealplanlegging og forvaltning. Kvaliteten på jordsmonnet er ved siden av klima den faktoren som er mest bestemmende for jordas bruksmuligheter. Det arbeides nå aktivt med å ta i bruk jordsmonndata i kombinasjon med klima- og plantedata

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Jordsmonn


Kulturminner pakke

kulturminner er i Kulturminneloven av 1978 definert som alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Et kulturminne kan således være en steinalderboplass, en stavkirke fra middelalderen, en gammetuft, et skipsvrak, arkeologiske rester fra bergdrift fra 1700-tallet, eller et kontorbygg fra vår egen tid. En lokalitet omtalt i sagn kan betegnes som et kulturminne, såvel som naturformasjoner med kulturhistoriske assosiasjoner. Også steder hvor det er gjort funn av oldsaker eller samisk materiale er å regne som kulturminner

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Kulturminner


Kyst og sjø pakke

formålet med fagområdet er å kunne formidle den informasjonen som inngår i et sjøkart, og som ikke naturlig er definert under andre kapitler i standarden

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø


Landbruksregister pakke

landbruksregisteret er et landsdekkende register over landbrukseiendommer, bedrifter i jordbruket, eiere og brukere. Driftssenteret for hver landbrukseiendom er i Landbruksregisteret angitt med koordinater for et punkt

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Landbruksregister


Landskap pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Landskap


Landskapsarkitektur pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Landskapsarkitektur

1.0


Ledningsnett pakke

målsetningen med SOSI Ledning er å være en nasjonal standard for ledningsinformasjon som vil forenkle utveksling av denne typen informasjon mellom ulike aktører som for eksempel ledningseiere, prosjekterende, entreprenører, landmålere og andre som trenger informasjon om ledningsnettet. Den vil også bidra til en omforent forståelse av oppbyggingen av ledningsnett

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Ledningsnett


Luftfart pakke

fagområdet Luftfart består av underområdene Luftfartshinder og Lufthavn

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Luftfart

1.0


Løsmasse pakke

fagområdet Løsmassegeologi har som formål å fremskaffe en helhetlig spesifikasjon vedr. objekter det er naturlig å registrere i forbindelse med kvartærgeologisk kartlegging. Gjennom en standardisert beskrivelse av løsmasseavsetningene vil en oppnå mer effektiv kartproduksjon, gjøre data lettere tilgjengelig og forbedre betingelsene ved leveranse av data. Formålet har vært å bidra til økt bruk av geologisk informasjon i lokal forvaltning gjennom bruk av GIS

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse


Markslag pakke

markslag defineres som areal som er relativt ensartet for jordbruk og skogproduksjon. AR5 er det klassifikasjonssystemet som brukes for markslag i dag. Det er AR5 som holdes oppdatert og som inngår som fagdatalag i felles kartbase (FKB). Markslaget ble opprinnelig kartlagt i forbindelse med Økonomisk Kartverk i tidsrommet 1960-1990. Produktet fra denne kartleggingen er senere digitalisert og kalles DMK (digitalt markslagskart). AR5 er avledet fra DMK

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Markslag


Mineralressurser pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Mineralressurser

1.0


NaturINorge pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\NaturINorge

1.0


Naturvernområder pakke

naturverneområder opprettes først og fremst for å bevare naturverdier av nasjonal betydning. Dette er verdier vi skal ta vare på for all overskuelig framtid, også med tanke på naturopplevelse og kunnskap om naturen. Verneområdene forvaltes av fylkesmannen, kommunen eller et interkommunalt verneområdestyre

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Naturvernområder


Petroleum pakke

fagområdet Petroleum benyttes til å utveksle forvaltningsinformasjon for petroleumsrelaterte tema, slik at denne kan bli grafisk presentert på kart. Informasjonen vil komme i tillegg til den mer geografisk relaterte generelle informasjon som er å finne i andre kapitler i SOSI-standarden, spesielt Kyst og sjø-kapitlet, der sjøkartinformasjon er beskrevet

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Petroleum


Plan pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Plan


PlanSvalbard pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\PlanSvalbard


Rein pakke

reindrift er en utmarksnæring som dekker store områder. Samisk reindrift utøves i Hedmark, Sør- og Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark. Samene har i Norge status som urbefolkning, reindriften utgjør kjernen i den samiske kultur, og ivaretagelsen av reindriftsnæringen er derfor sentral i Norges internasjonale forpliktelser overfor sin urbefolkning. Ikke-samisk tamreindrift foregår i deler av Sør-Norge, særlig i Oppland. Reindrift er arealkrevende fordi beiteområdene dekker store arealer. Det er derfor verdifullt å ha tilgang til næringens egne data ved arealplanlegging

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Rein


Råstoff pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Råstoff


Samferdsel generell pakke

fagområdet "Samferdsel generell" skal sammen med de andre fagområde-standardene for samferdsel (for eksempel Vegnett, Vegsituasjon og Bane) danne en komplett beskrivelse av samferdselsobjekter til bruk i ulike produktspesifikasjoner

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Samferdsel generell


Samfunnssikkerhet pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Samfunnssikkerhet

1.0


Servitutter pakke

i deler av landet vårt har vi fortsatt en del eiendommer hvor det ikke er fastsatt hvem som eier grunnen. I stedet vet vi f.eks. hvem som har bruksrett til skogen og hvem som har bruksrett til beitet. I mange tilfeller er det ønskelig å registrere disse servituttene med tilhørende grenser, bl.a. for å kunne tegne de ut på kart. Servitutter er en særlig begrenset rett over fremmed fast eiendom som er tillagt en annen fast eiendom eller en person. Denne standarden dekker ikke personlige servitutter. I utgangspunktet er servitutter knyttet til teiger. Servitutter er imidlertid ikke en del av Matrikkelen, og denne standarden inneholder ikke knytninger til teiger og teigrenser

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Servitutter


Skogbruksplan - bestand pakke

et bestand er et avgrenset skogareal med relativt ensartet hogstklasse, tresetting og bonitet. Hogstklasse er i praksis det kriteriet som har størst betydning for inndelingen. Bestandet skal være stort nok til å utgjøre en selvstendig behandlings- og driftsenhet

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Skogbruksplan - bestand


Skred pakke

fagområdet tar for seg skredinformasjon som er av betydning i plan og bygningsloven ifm arealplanlegging og skredforebyggende tiltak. Dette gjelder alle typer skred på land og undersjøiske skred. Hensikten er å få et forbedret grunnlag for prioritering av ressursene i arbeidet med sikring mot skred. I forbindelse med utbyggingssaker plikter utbygger å sikre seg at det arealet en ønsker å bebygge ikke er utsatt for skredfare eller annen naturfare. Digitale skredfaredata er derfor nyttige redskap for planleggere, forvaltere, politikere og andre som har behov for en god oversikt over arealressursene og deres egnethet til ulike formål

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Skred


Stedsnavn pakke

Modell av egennavn på geografiske steder, med alle tenkelige relaterte konsepter.

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn


Terreng pakke

objekttypene definert under dette fagområdet skal være et utgangspunkt for angivelse av terrenginformasjon i ulike produktspesifikasjoner, både generelle i form av FKB og kartdata, men også mer spesielle innenfor spesialiserte fagområder. Spesifikasjonen skal kunne benyttes til å etablere datasett for produksjon av kart i ulike målestokker samt å etablere terrengmodeller

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Terreng


Vann pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Vann


Vegnett pakke

vegnettet slik det omfattes av denne standarden beskriver både bilveg, gang- og sykkelveg, stier og andre typer av vegnettet som danner et transportnettverk. Standarden beskriver altså et fullstendig nettverk for navigasjon både for bil, sykkel og fotgjengere. Nettverket er definert opp av veglenker med informasjon som beskriver for eksempel hvilken type veg lenka representerer, hvilket detaljnivå den representerer og hvilken veg lenka hører til. De forskjellige delene av transportnettverket kan forvaltes i forskjellige databaser. Det kjørbare vegnettet og gang- og sykkelvegnettet forvaltes i NVDB, mens de andre delene av vegnettet som traktorveger, fortau og stier forvaltes i en egen database. Sammenstilles disse datasettene skal de likevel danne et traverserbart nettverk

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Vegnett


Vegsituasjon pakke

standarden skal ivareta behovet for digitale kartdata til planlegging og prosjektering av veganlegg. I denne forbindelse er høydeinformasjonen spesielt viktig for bl.a. å supplere eller korrigere overflatemodeller. Datasettet skal også kunne benyttes til drifts- og vedlikeholdsoppgaver. For disse oppgavene har imidlertid Statens vegvesen mer detaljert informasjon i Nasjonal vegdatabank for det statlige og fylkeskommunale vegnettet

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Vegsituasjon

1.0