AdresseTilgjengeligForAlle_20200501

Kartverket Gyldig 4.6

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Modell over matrikkeldata, adresse, som kan utleverers til alle i henhold til utleveringsforskriften §3 annet ledd.

Viser treff 1 - 30 av 30


SOSI_ObjektAtkomst objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


SOSI_ObjektVeg objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


Veg objekttype

Er å forstå som en gate, vegstrekning, sti, plass eller område som har eller skal tildeles ett adressenavn. Merknad: (teknisk): Vegen eksisterer selv om det ikke er knyttet noen vegadresser til den.


SOSI_ObjektAdresse objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


Matrikkeladresse objekttype

offisiell adresse i form av et gårds- og bruksnummer og eventuelt et festenummer, eventuelt også et undernummer (Matrikkelforskriften § 2j) Merknad: Matrikkeladresse er adresseidentifikasjon i et område der det ikke er tildelt vegadresse. Merknad2: Eventuelle bruksenhetsnummer som del av offisiell adresse kan ligge som egenskaper til matrikkeladressen Merknad3: Seksjonsnummer er ikke en del av den logiske identen for matrikkeladresse, - se egenskapen adressetekst.


Atkomst objekttype

punkt som angir atkomst fra vegnett til en adresse. Kommunen skal tillegge atkomstpunkt (koordinater) til adressen når det er nødvendig for å få klarere og mer entydige adresser. Det er 3 lovlige alternativer for registrering av atkomst(er) på adresse: 1. Ingen atkomst registrert 2. Atkomst 3. AtkomstSommer og AtkomstVinter (hvis AtkomstSommer er registert må også AtkomstVinter registreres og omvendt) Merknad: Atkomstpunktene kan ligge i en annen kommune enn adressepunktet


FullstendigAdresse objekttype

Hjelpeklasse som gir HELE den offisielle adressen som tekststreng på ALLE offisielle adresser (også adresser som ikke er knyttet til noen bruksenhet), - samt knytning til den matrikkelenheten som bruksenheten er knyttet til.


Vegadresse objekttype

Offisiell adresse i form av et adressenavn og et adressenummer (matrikkelforskriften § 2i). Merknad: Vegadresser er enkeltadresser innen en "veg" (adresseområde) i en kommune. Vegadresse identifiseres innen kommunen ved adressekode, husnummer (nummer) og eventuelt bokstav Merknad2: Eventuelle bruksenhetsnummer som del av offisiell adresse kan ligge som egenskaper til Vegadressen


Adresse objekttype

Matrikkelforskriften § 2d definerer den offisielle adressen som den fullstendige adressen for en bygning, bygningsendring, bruksenhet, eiendom eller annet objekt som er registrert med adresse i matrikkelen. I den offisielle adressen vil bruksenhetsnummer (for bolig eller annen bruksenhet) inngå når dette er nødvendig for å oppnå unik adresse.


IdentifikasjonVeg datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.


PostnummerområdeId datatype

unik identifikasjon av et postnummerområde i form av en kode eller et navn


ValgkretsId datatype

unik identifikasjon av en valgkrets innenfor en kommune i form av en kode eller et navn


IdentifikasjonAdresse datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.


TettstedId datatype

unik identifikasjon av et tettsted i form av en 4-sifret kode eller et navn


IdentifikasjonBruksenhet datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.


SokneId datatype

unik identifikasjon av et sokn


GrunnkretsId datatype

unik identifikasjon av en grunnkrets i form av en 8-sifret kode eller et navn


IdentifikasjonAtkomst datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.


Matrikkelnummer datatype

Entydig identifisering av matrikkelenhet innen kommune, definert i matrikkelforskrift § 7. Matrikkelnummeret for grunneiendom, anleggseiendom og jordsameie skal bestå av et gårdsnummer og et bruksnummer. Bruksnummeret inngår i en fortløpende nummerering innenfor gårdsnummeret. Matrikkelnummer for festegrunn skal bestå av gårdsnummer, bruksnummer og festenummer. Festenummeret inngår i en fortløpende nummerering av festegrunn på vedkommende grunneiendom eller jordsameie. Matrikkelnummer for eierseksjon skal bestå av gårdsnummer, bruksnummer og seksjonsnummer. Dersom eierseksjonen ligg på festegrunn, skal festenummeret være en del av matrikkelnummeret. Seksjonsnummeret inngår i en fortløpende nummerering av eierseksjonene på vedkommende grunneiendom, anleggseiendom eller festegrunn.


Bruksenhetsnummer datatype

identifisering av bruksenhet i bygningen.


Adressetype kodeliste

Offisielle adresser er enten en Vegadresse (Storgata 10) eller en Matrikkeladresse (34/3)


TypeAtkomst kodeliste

ulike atkomster i forhold til årstid (f.eks ikke vinterbrøytede veger). Senere kan en tenke seg å utvide med atkomst vareleveranse osv


Kommunenummer kodeliste

nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste samt et utvalg av utgåtte numre Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre.


AdressetilleggsnavnKildeKode kodeliste

Kodeliste over opphav til adressetilleggsnavn, som også er årsaken til at de er registrert i matrikkelen.


EtasjeplanKode kodeliste

Etasjeplanbetegnelse. Viser om etasjeplan er hoved-, kjeller, loft eller underetasje. Merknad: Beholder initialverdi her, siden denne benyttes inn i bruksenhetsnummeret, som er en del av den offisielle adressen.