Statistiske enheter grunnkretser

Kartverket Erstattet 1.5_20180115

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Datasettet viser grunnkretsinndelingen i Norge. Grunnkretser er stabile statistiske enheter som ble opprettet i samarbeid mellom kommunen og Statistisk sentralbyrå (SSB).

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/StatEnheterGrunnkretser/1.5_20180115

Viser treff 1 - 10 av 10

Delområdegrense objekttype

avgrensing av delområde -- Definition -- delimitation of sub-area


Fylkesgrense objekttype

avgrensning av fylke -- Definition -- delimitation of county


GenEgenskaperGrense objekttype

realisering av SOSI objektet med fellesegenskaper for objekter av grenseklasser


GrenseSjø objekttype

grenselinjer i sjø --Definition-- boundry line at sea Note:Economic zone, fishery protection zone and centerlines


Grunnkrets objekttype

den minste geografiske enhet det blir kjørt statistikk på Merknad: En kommune er delt inn i flere grunnkretser. NB: Kommunegrenser og fylkesgrenser som er brukt til å avgrense grunnkretser sammenfaller ikke med de offisielle grensene! --Definition-- the basic district unit is the smallest geographical area unit which is treated statistically Note:A municipality is divided into a number of basic district units


GrunnkretserGenEgenskaper objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


Grunnkretsgrense objekttype

avgrensing av grunnkrets -- Definition -- delimitation of a basic district unit


Kommunegrense objekttype

avgrensing av kommune -- Definition -- delimitation of municipality


Riksgrense objekttype

avgrensningen av nasjonen Norge mot andre nasjoner Merknad: Delvis avledet fra norsk svensk riksgrensemodell --Definition-- delimitation of the country of Norway over against other countries Note:Partially derived from the Norwegian-Swedish national boundary model


Territorialgrense objekttype

avgrensning i havet av statens suverenitetsområde, beregnet 12 nm (22 224 m) utenfor og parallelt med grunnlinjen