Statistiske enheter grunnkretser

Kartverket Gyldig 1.5_20180115

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Datasettet viser grunnkretsinndelingen i Norge. Grunnkretser er stabile statistiske enheter som ble opprettet i samarbeid mellom kommunen og Statistisk sentralbyrå (SSB).

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/StatEnheterGrunnkretser/1.5_20180115

Viser treff 1 - 10 av 10

GrunnkretserGenEgenskaper objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


Riksgrense objekttype

avgrensningen av nasjonen Norge mot andre nasjoner Merknad: Delvis avledet fra norsk svensk riksgrensemodell --Definition-- delimitation of the country of Norway over against other countries Note:Partially derived from the Norwegian-Swedish national boundary model


Kommunegrense objekttype

avgrensing av kommune -- Definition -- delimitation of municipality


Delområdegrense objekttype

avgrensing av delområde -- Definition -- delimitation of sub-area


Fylkesgrense objekttype

avgrensning av fylke -- Definition -- delimitation of county


Grunnkretsgrense objekttype

avgrensing av grunnkrets -- Definition -- delimitation of a basic district unit


GrenseSjø objekttype

grenselinjer i sjø --Definition-- boundry line at sea Note:Economic zone, fishery protection zone and centerlines


Territorialgrense objekttype

avgrensning i havet av statens suverenitetsområde, beregnet 12 nm (22 224 m) utenfor og parallelt med grunnlinjen


GenEgenskaperGrense objekttype

realisering av SOSI objektet med fellesegenskaper for objekter av grenseklasser


Grunnkrets objekttype

den minste geografiske enhet det blir kjørt statistikk på Merknad: En kommune er delt inn i flere grunnkretser. NB: Kommunegrenser og fylkesgrenser som er brukt til å avgrense grunnkretser sammenfaller ikke med de offisielle grensene! --Definition-- the basic district unit is the smallest geographical area unit which is treated statistically Note:A municipality is divided into a number of basic district units