Jordkvalitet

Norsk institutt for bioøkonomi Gyldig 20170315

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Informasjonsmodellen omfatter jordbruksareal som har vært gjenstand for jordsmonnkartlegging. Jordkvalitet viser en vurdering av jordegenskaper på jordbruksareal som er viktig for den agronomiske bruken av jorda, samt jordbruksarealets hellingsgrad. Jordkvalitet er uavhengig av klima og forutsetter at jorda er drevet i henhold til god agronomisk praksis. Rundt halvparten av Norges fulldyrka og overflatedyrka jord er jordsmonnkartlagt, med hovedvekt på Sør-Østlandet, Trøndelag og Jæren.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Jordkvalitet/20170315/

Viser treff 1 - 3 av 3

Fellesegenskaper objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


Jordsmonnflate objekttype

geografisk område med tilnærmet enhetlige egenskaper i jordsmonnet -- Definition -- geographic area with approximately uniform soil characteristics


Jordsmonngrense objekttype

grensen for jordsmonnflata -- Definition -- the boundary of an expanse of soil