Norges maritime grenser

Kartverket Gyldig 20211115

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Datasettet viser Norges maritime grenser

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/NorgesMaritimeGrenser/20211115

Viser treff 1 - 7 av 7

Landkode kodeliste

alfanumerisk kode (ISO 3166-1 alpha-2) for land som definert i ISO 3166 Codes for the representation of names of countries and their subdivisions


Fastsettingstype kodeliste

liste over ulike måter en administrativ grense kan være fastsatt på Merknad: Måten for fastsetting av administrativ grense sier ikke noe om hvor nøyaktig posisjonsbestemmelsen er i forhold til grensemerket eller terrengdetaljer i marka. For grenser kan det derfor framkomme nye og bedre målinger som gir en mer nøyaktig posisjonsbestemmelse.


Kystreferanse kodeliste

kystkonturens referansenivå -- Definition - - the coastline's reference level. Note: not S-57's VERDAT but distantly related


Kysttype kodeliste

kategori av kyst -- Definition - - the category of the coastline. Note: S-57 CATCOA


Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based


Grensestatus kodeliste

liste over juridisk status på den administrative grensa


MaritimtOmrådeSonetype kodeliste

ulike typer rettigheter som er spesielt definert i Havrettskonvensjonen av 1982 og hvor nasjonen selv har eget lovverk eller godkjenning av FNs CLCS til å benytte seg av rettighetene