Reindrift - Årstidsbeite - Vårbeite

Norsk institutt for bioøkonomi Gyldig 20220909

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Et reindriftår er inndelt i 5 ulike årstider med tilhørende årstidsbeiter. Denne produktspesifikasjonen beskriver områder brukt av reindrifta i vårsesongen. Reindrift er en nomadisk næring med en syklisk veksling mellom beiter tilpasset reinens krav i den enkelte årstid Kalvingsland er de deler av vårområdet som beites tidligst og hvor hoveddelen av simleflokken oppholder seg før kalving, under kalving og i pregningsperioden. Pregningsperioden er tiden etter kalving og frem til simler med kalv samler seg i større flokker, såkalte fostringsflokker. Oksebeiteland er områder hvor okserein, fjorårskalver og simler som ikke skal kalve oppholder seg i kalvingstida.

Navnerom: https://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Vaarbeite/20220909

Viser treff 1 - 4 av 4

ReindriftSesongområdeVårbeite kodeliste

identifiserer hvorvidt reinbeiteområdet er egnet og brukes til vårbeite --Definition-- identifies whether the reindeer pasture area is suitable and is being used for spring grazing URI til ekstern kodeliste: https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/reindrift/reindriftsesongomr%C3%A5dev%C3%A5rbeite


Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based


ReinbeitebrukerID kodeliste

angir hvilket reinbeitedistrikt som bruker beiteområdet -- Definition - - indicates which reindeer pasture district uses the pasture area URI til ekstern kodeliste: https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/reindrift/reinbeitebrukerid


Synbarhet kodeliste

hvor godt den kartlagte detalj var synbar ved kartleggingen