Statistiske enheter grunnkretser

Kartverket Utkast 2.0

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Modell for grunnkrets- og delområdeinndeling til bruk i leveranser

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Grunnkretser

Viser treff 1 - 19 av 19

Delområde objekttype

statistisk mellomnivå mellom kommune og grunnkrets Merknad 1: Delområdene består av et helt antall grunnkretser. Merknad 2: Delområde er identifisert som de to første siffer i grunnkretsnummeret.


Riksgrense objekttype

avgrensningen av nasjonen Norge på land mot andre nasjoner


BeregnetGrense objekttype

grenser som er beregnet utenfor og parallelt med grunnlinjen i en gitt avstand fra denne


Supertype_SOSI_Objekt_statistiske_grenser objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


AdministrativGrense objekttype

grense for regional eller lokal administrasjon


Supertype_SOSI_Objekt_maritime_grenser_og_riksgrense objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


Territorialgrense objekttype

avgrensning i havet av statens suverenitetsområde, beregnet 12 nm (22 224 m) utenfor og parallelt med grunnlinjen


Grunnkretsgrense objekttype

avgrensning av grunnkrets


AvtalteGrenser objekttype

avtale mellom to eller flere stater om en felles grense, enten mellom nasjonene eller som avgrensning av felles område for ressursutnyttelse


Kommunegrense objekttype

avgrensing av kommune


Fylkesgrense objekttype

avgrensning av fylke


NorskeGrenser objekttype

grense i hav som eksisterer for å avgrense norske områder


Supertype_SOSI_Objekt_statistiske_enheter objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


GrenseMellomNasjoner objekttype

grenser i hav som avgrenser norske områder fra andre lands områder, eller avgrensning av områder hvor flere stater har avtale om felles ressursutnyttelse


Delområdegrense objekttype

avgrensning av delområde


MaritimeGrenser objekttype

grense i hav som er knyttet til forvaltning og ressursutnyttelse med hjemmel i Havrettskonvensjonen eller som er knyttet til overenskomster med andre stater


AvtaltAvgrensningslinje objekttype

avtalt avgrensningslinje til havs basert på folkerettslig bindende avtaler Merknad: Avtalt avgrensningslinje vil normalt gjelde alle aktuelle former for kyststatsjurisdiksjon. Detaljene vil framgå av den aktuelle avgrensningsavtale. Merknad 2: Benyttes også som avgrensning av kontinentalsokkel i internasjonalt farvann, der flere stater kan framlegge dokumentasjon om rettigheter til sokkelen, men der statene har kommet til enighet om en avgrensningslinje.


Supertype_SOSI_Objekt_adm_grenser objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


Grunnkrets objekttype

grunnkrets er den minste geografiske enhet det blir beregnet statistikk på Merknad: En kommune er delt inn i flere grunnkretser.