Statistiske enheter grunnkretser

Kartverket Utkast 2.0

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Modell for grunnkrets- og delområdeinndeling til bruk i leveranser

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Grunnkretser

Viser treff 1 - 39 av 39

AdministrativGrense objekttype

grense for regional eller lokal administrasjon


AvtaltAvgrensningslinje objekttype

avtalt avgrensningslinje til havs basert på folkerettslig bindende avtaler Merknad: Avtalt avgrensningslinje vil normalt gjelde alle aktuelle former for kyststatsjurisdiksjon. Detaljene vil framgå av den aktuelle avgrensningsavtale. Merknad 2: Benyttes også som avgrensning av kontinentalsokkel i internasjonalt farvann, der flere stater kan framlegge dokumentasjon om rettigheter til sokkelen, men der statene har kommet til enighet om en avgrensningslinje.


AvtalteGrenser objekttype

avtale mellom to eller flere stater om en felles grense, enten mellom nasjonene eller som avgrensning av felles område for ressursutnyttelse


BeregnetGrense objekttype

grenser som er beregnet utenfor og parallelt med grunnlinjen i en gitt avstand fra denne
Delområde objekttype

statistisk mellomnivå mellom kommune og grunnkrets Merknad 1: Delområdene består av et helt antall grunnkretser. Merknad 2: Delområde er identifisert som de to første siffer i grunnkretsnummeret.


Delområdegrense objekttype

avgrensning av delområde


DelområdeId datatype

unik identifikasjon av et delområde i form av en 8-sifret kode eller et navn


Fylkesgrense objekttype

avgrensning av fylkeGrenseMellomNasjoner objekttype

grenser i hav som avgrenser norske områder fra andre lands områder, eller avgrensning av områder hvor flere stater har avtale om felles ressursutnyttelseGrunnkrets objekttype

grunnkrets er den minste geografiske enhet det blir beregnet statistikk på Merknad: En kommune er delt inn i flere grunnkretser.


Grunnkretsgrense objekttype

avgrensning av grunnkrets


GrunnkretsId datatype

unik identifikasjon av en grunnkrets i form av en 8-sifret kode eller et navn


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.Kommunegrense objekttype

avgrensing av kommune


Kommunenummer kodeliste

nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste samt et utvalg av utgåtte numre Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre.


Kopidata datatype

angivelse av at objektet er hentet fra en kopi av originaldata Merknad: Kan benyttes dersom man gjør et uttak av en database som ikke inneholder originaldataene.MaritimeGrenser objekttype

grense i hav som er knyttet til forvaltning og ressursutnyttelse med hjemmel i Havrettskonvensjonen eller som er knyttet til overenskomster med andre stater


Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based


NorskeGrenser objekttype

grense i hav som eksisterer for å avgrense norske områder


NøyaktighetsklasseKode kodeliste

Klassifikasjon av stedfestingsnøyaktighet på teiggrensepunkt er basert på kodet nøyaktighet på teiggrensepunktene. Klassifikasjon av stedfestingsnøyaktighet på grenser er basert på dårligste nøyaktighet til grensepunktene til grensen.Posisjonskvalitet datatype

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen


Riksgrense objekttype

avgrensningen av nasjonen Norge på land mot andre nasjonerSupertype_SOSI_Objekt_statistiske_grenser objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


Supertype_SOSI_Objekt_maritime_grenser_og_riksgrense objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


Supertype_SOSI_Objekt_statistiske_enheter objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


Supertype_SOSI_Objekt_adm_grenser objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.TerrengdetaljKode kodeliste

Kodeliste over hvilke terrengdetaljer en teiggrense kan følge.


Territorialgrense objekttype

avgrensning i havet av statens suverenitetsområde, beregnet 12 nm (22 224 m) utenfor og parallelt med grunnlinjen