Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen

Kartverket Gyldig 20170703

pakke

Beskrivelse: Modellen beskriver det planrelevante temadatasettet Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/SPR/20170703

Viser treff 1 - 19 av 19

FellesegenskaperGrenser objekttype

abstrakt featuretype for fellesegenskapene til de ulike grensetypene for nasjonalt planområde.


FiktivDelelinje objekttype

linje for å dele opp store flateobjekter Merknad: En del produktspesifikasjoner benytter spesifikke fiktive delelinjer.


GenerelleEgenskaper objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og avgrensningslinjer fra denne klassen.


Generellrestriksjon kodeliste

rikspolitiske bestemmelser/retningslinjer og byggeforbud (pbl. 1985 §§ 17-1 og 17-2)


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.


Kommunenummer kodeliste

nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste samt et utvalg av utgåtte numre Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre. Merknad 2: Modelleringsverktøyet Enterprise Architect håndterer ikke samiske tegn eller tankestrek. Det betyr at det vil forekomme avvik mellom definisjonene i denne lista i SOSI modellregister og definisjonene i offisielt standarddokument.


Landskode kodeliste

alfanumerisk kode for land som definert i ISO 3166 Codes for the representation of names of countries and their subdivisions


Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based


NasjonalArealplanId datatype

landsdekkende entydig og unikt kjennetegn (identifikasjon) på en arealplan.


NpPlanretningslinjerStrandsone kodeliste

Klassifisering av strandsoner iht. statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen, fastsatt ved kgl.res. av 25. mars 2011, jf. plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 6-2Posisjonskvalitet datatype

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen


RprGrense objekttype

grense for rikspolitiske retningslinjer/statlige planretningslinjer (pbl. 1985 § 17-1 første ledd, eller pbl. §6-2)


RprOmråde objekttype

område for rikspolitiske retningslinjer/statlige planretningslinjer (pbl. 1985 § 17-1 sjette ledd, eller pbl. § 6-2)